education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

1.2-39  סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל

 

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

 

מבוא

תמצית

חוזר זה עוסק בנהלים להעסקת סייעות במוסדות החינוך המיוחד ובתמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במוסדות החינוך הרגיל. במוסדות החינוך המיוחד ההתייחסות היא לסייעות כיתתיות ולסייעות תגבור מוסדיות, ובמוסדות החינוך הרגיל ההתייחסות היא לסייעות לתלמידים משולבים.

החוזר מתייחס לתפקידי הסייעת, למועדי עבודתה ברצף שנת הלימודים ובחופשות, לנוהלי הדיווח לצורך השתתפות המשרד בהעסקת הסייעות ולהקצאת משרת הסייעת על פי סוגי מוסדות החינוך ועל פי מגוון הלקויות. כמו כן חוזר זה מתייחס לנושא הסייעות במוסדות חינוך ששינו את מעמדם והמוגדרים כחטיבות-ביניים.

 

התוקף: החל מ-1 ביולי 2011.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 1.2-8 בהוראות הקבע נח/10(ג), "סייעות במסגרות החינוך המיוחד" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

–     סעיף 1.2-37 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ד), "תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות" – בתוקף  

–    סעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח" – בתוקף

–    סעיף 1.2-33 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א), "הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד" – בתוקף

–    סעיף 1.2-5 בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), "שעות הלימוד במסגרות החינוך המיוחד" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות ומפקחי החינוך הרגיל והמיוחד.

הגורם  האחראי

א.       שם היחידה:  האגף לחינוך מיוחד

ב.       בעלי התפקיד: הנהלת האגף לחינוך מיוחד

ג.        מספר הטלפון:  02-5603973

ד.       כתובת הדוא"ל:  –  special.education@gmail.com

נספחים

–        נספח א: טופס בקשה להקצאה חריגה של שעות להעסקת סייעת כיתתית במימון של 70%

–        נספח ב: טופס בקשה להקצאת סייעת לתלמידים משולבים במימון של 70%.

 

1.      כללי

1.1     שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים במסגרות החינוך המיוחד מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תכנית חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו.

          בחלק מהמסגרות הללו יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות, כדי לבצע את מכלול המשימות הנדרשות בהן. הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שהיא מועסקת בו.

1.2     על פי הסכם בין משרד החינוך לבין מרכז השלטון המקומי הרשות המקומית היא האחראית על העסקתן של הסייעות, על פי הדרישות המוגדרות בחוזר זה.

1.3     השתתפותו של המשרד במימון העסקתן של הסייעות, כפי שסוכמה
עם מרכז השלטון המקומי, מבוססת על מילוי דרישות אלה, ובכלל זה העסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין חוק החינוך המיוחד.

1.4     קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות, כדלקמן:

1.      "סייעות כיתתיות": שעות סייעת המוקצות אוטומטית למסגרות החינוך המיוחד על פי קריטריונים לזכאות שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הבעלות של המוסד החינוכי.

2.      "סייעות תגבור מוסדיות": שעות סייעת המוקצות לכיתות לחינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעת כיתתית בהקצאה האוטומטית. שעות אלה מוקצות מתוך מכסת שעות סייעת מחוזית, בתיאום עם הבעלות של המוסד החינוכי ובכפיפות לנהלים ולסדרי העדיפויות שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הבעלות של המוסד החינוכי.

3.      "סייעות לתלמידים משולבים": שעות סייעת המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים לאחר פנייה של הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ועל פי שיקול הדעת של מפקח החינוך המיוחד על המוסד שבו התלמיד לומד. שעות אלה מוקצות מתוך המכסה המחוזית על פי קריטריונים וסדרי עדיפויות שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר. (ראה סעיף 1.2-37 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב),  "תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות". 

הערות

א.      בכל מקום בחוזר זה שמוזכרת בו המילה "סייעת" הכוונה
היא גם ללשון נקבה וגם ללשון זכר.

ב.       כל ההוראות בחוזר זה המתייחסות לרשות המקומית
חלות גם לגבי בעלויות של מוסדות חינוך מוכרים שאינם
רשמיים.

ג.       הקצאת שעות חריגות לסייעות כיתתיות והקצאת שעות
סייעת לתלמידים משולבים היא בכפיפות למכסת השעות
המחוזית הנתונה לכל מחוז מדי שנה.

 

2.      תפקידי הסייעת

2.1     התפקידים המוטלים על הסייעת בכל מסגרת חינוכית הם בשלושה רבדים: סיוע ברמת התלמיד הבודד, סיוע ברמת הכיתה וסיוע ברמת בית הספר בכללותו. הדגשים הספציפיים בתפקידיה נגזרים מהמדיניות החינוכית הטיפולית של המסגרת שהיא מועסקת בה, בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים הלומדים בה. דגשים אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכים המשתנים בתוך המסגרת או כתוצאה מהעברת הסייעת לעבודה במסגרת אחרת, שצרכיה שונים. כמו כן, אפשר שסייעת תעבוד במהלך שנה בשתי מסגרות חינוכיות, ובכל אחת מהן ייקבעו תפקידיה באופן שונה.

2.2     להלן פירוט התפקידים של הסייעת:

2.2.1   עזרה למורה/לגננת בכיתה בהכנת החומר הדידקטי (פלקטים, כרטיסי עבודה וכיו"ב) ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם המורה/הגננת ובאחריותה

2.2.2   סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמיד/ים, על פי הנחיית המורה/  הגננת והנהלת בית הספר

2.2.3   סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד/ים משולב/ים ובתרגולן, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפארא-רפואי והנהלת בית הספר

2.2.4   הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינה תפקודית 

2.2.5   ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים ובהתאם לתכנית הלימודים האישית שלו (תל"א)

2.2.6   סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים, על פי הנחיותיהם

2.2.7   מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית הספר, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הייעוצי והטיפולי והנהלת בית הספר

2.2.8   דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו ולשלומו

2.2.9   סיוע לתלמידים המתקשים בניידות (ובכלל זה העברת תלמידים בכיסאות גלגלים) והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה

2.2.10 טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי ההנחיות של הנהלת בית הספר

2.2.11 קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר/לגן הילדים והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות

2.2.12 מעורבות בחיי בית הספר או הגן, ובכלל זה הצטרפות לישיבות צוות בית הספר/הגן והשתתפות בפעילויות אחרות המתקיימות במסגרת החינוכית, על פי הצרכים.

2.3    מובהר בזאת, שתפקידי הסייעת בבית הספר או בגן ילדים אינם באים להחליף או להחסיר מהתפקידים ומתחומי האחריות של המורה או הגננת במסגרת החינוכית.

2.4    הרשות המקומית תוכל להטיל על הסייעת גם תפקיד של ליווי בהסעות של תלמידים שחלה החובה ללוותם, ובלבד שהדבר ייעשה בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי שבו הסייעת עובדת ובלי לפגוע במילוי התפקידים המוטלים על הסייעת שפורטו לעיל ולא על חשבון השעות המוקצות לעבודתה כסייעת על פי חוזר זה. 

 

3.      כללי ההעסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד

3.1    כללי ההעסקה של הסייעות המפורטים להלן סוכמו עם מרכז השלטון המקומי והם משמשים בסיס לתחשיב השתתפותו של משרד החינוך במימון העסקתן של הסייעות, כפי שיפורט בהמשך.

3.2    הרשות המקומית/הבעלות תעסיק סייעות במסגרות החינוך המיוחד על פי הקריטריונים והשעות שיפורטו בחוזר זה, כדלקמן:

-        בכל ימי הלימודים של המוסד החינוכי במהלך שנת הלימודים הרגילה

-        בכל ימי ההפעלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין יישום חוק החינוך המיוחד.

3.3    היעדרות סייעת מהעבודה במהלך שנת הלימודים הרגילה או בתקופה שבה מתקיימת תכנית הפעלה בחופשות מחייבת את הבעלות למצוא ממלא מקום לסייעת (בתחשיב של משרדנו לגבי עלות סייעת קיים מרכיב של מילוי מקום).

3.4    בכל מקרה שבו הרשות המקומית נדרשת לשבץ ממלא מקום לסייעת הקבועה המועסקת במוסד החינוכי - בגין היעדרות, חופשה או מסגרת עבודה של חמישה ימים בשבוע - ייעשה הדבר בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי. עדיפות ראשונה תינתן לממלא מקום שיש לו ניסיון בעבודה כממלא מקום באותה מסגרת חינוכית והמכיר את התלמידים  ושהתלמידים מכירים אותו. עדיפות שנייה תינתן לממלא מקום בעל ניסיון בעבודה במסגרות דומות.

3.5    שיבוץ סייעת או ממלא מקום לסייעת במוסד חינוכי ייעשה בתיאום בין הרשות המקומית/הבעלות לבין מנהל המוסד ובאישורו.

3.6    עבודת הסייעת תחל בשעה 7.30 בבוקר, כדי להכין את הכיתה ולקבל את התלמידים עם הגעתם לבית הספר. מחצית שעה נוספת בעבודת הסייעת תיועד לביצוע מטלות בגמר יום הלימודים, ובכלל זה ליווי התלמידים אל ההסעה, על פי הצרכים ושיקול הדעת של מנהל בית הספר. במקרה שבו עבודת הסייעת הכיתתית מפוצלת לשתי משמרות ביום תתחיל הסייעת העובדת במשמרת הראשונה את עבודתה בשעה 7.30, והסייעת העובדת במשמרת השנייה תסיים את עבודתה מחצית השעה לאחר מועד סיום
הלימודים. הקצאת השעות להעסקת סייעות אינה כוללת חפיפה בין
סייעות העובדות בשתי משמרות. 

3.7    ככלל לא תועסק סייעת כממלאת מקום של מורה בהעדרה. במקרים חריגים מאוד אפשר להעסיק סייעת כממלאת מקום מורה עד שלושה ימים בשנה, בתיאום עם הרשות המקומית.

          הפיצוי לסייעת בגין מילוי המקום ישולם על ידי הרשות המקומית/ הבעלות המעסיקה אותה, על פי הכללים של הרשות המקומית/הבעלות.

          אין לדווח על הסייעת כממלאת מקום לגזברות המשרד.

 

4.      העסקת סייעות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות בגין חוק החינוך המיוחד

4.1    כללי ההעסקה של הסייעות הכיתתיות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות יהיו על פי ההוראות המפורטות בסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א).

4.2    מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת הכיתתית בתכנית החופשה יהיה על פי דגם ההפעלה שייבחר בכל מסגרת (ראה שם).

4.3    תפקידיה של הסייעת בתכניות החופשה יותאמו למטרות ולתכנים של תכניות אלה בכל מסגרת.

4.4    שיבוץ הסייעות במסגרות המפעילות את תכניות החופשה יהיה על פי סדר העדיפויות כדלקמן:

-        עדיפות ראשונה: סייעת העובדת באותה מסגרת במהלך שנת הלימודים הרגילה

-        עדיפות שנייה: ממלאת המקום של הסייעת במהלך שנת הלימודים הרגילה

-        עדיפות שלישית: סייעת שיש לה ניסיון קודם בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות דומות ועם גילאים דומים שאינה עובדת בקביעות באותה מסגרת.

4.5     מספר הסייעות (או ממלאות המקום) שתשובצנה לעבודה במסגרות הפועלות בחופשות יהיה כמספר הכיתות שאושרו על ידי המשרד כזכאיות לתכניות חופשה, על בסיס הקריטריונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי שהוזכר לעיל.

 

5.      דרישות תפקיד הסייעת

קבלת כל עובדת חדשה לתפקיד סייעת תהיה מותנית בכך שהיא סיימה י"ב כיתות לפחות.

 

6.      השתתפות המשרד במימון העסקת סייעות

 6.1   משרד החינוך יקצה סייעות באמצעות הבעלויות לבתי ספר לחינוך מיוחד, לכיתות חינוך מיוחד שבבתי ספר של החינוך הרגיל ולגני ילדים משולבים, על פי מספר הכיתות, סוג הכיתה ומספר שעות העבודה הנדרשות מהסייעת בכל סוג כיתה כמפורט להלן. הקצאת הסייעות תיעשה על בסיס הנתונים של קובץ מוסדות החינוך.

6.2    המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות כדלקמן:

6.2.1  סייעות כיתתיות: המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות במשך 12 חודשים בשנה.

         שיעור ההשתתפות יהיה כדלקמן:

6.2.1.1 בכיתות שבהן יוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד תהיה השתתפות המשרד בשיעור של 100% מתחשיב העלות של שכר העבודה שנקבעה בתקציב המשרד.

6.2.1.2 בכיתות שבהן לא יוארך יום הלימודים תהיה השתתפות המשרד בשיעור של 70% מהעלות, והבעלות תשתתף במימון 30% מהעלות.

6.2.2  סייעות תגבור מוסדיות: המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות החל מהמועד שבו אושרה התחלת העסקתן ועד סוף חודש אוגוסט. השתתפות המשרד בהעסקת סייעות תגבור מוסדיות תהיה בשיעור 70% מהעלות, והבעלות תשתתף במימון 30% מהעלות.

         הקצאת שעות לסייעת תגבור מוסדית היא לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים והאפשרויות להקצאת שעות סייעת תגבור מוסדית, במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה. 

6.2.3  סייעות לתלמידים משולבים: במסגרות שבהן יאשר משרדנו העסקת סייעות לתלמידים משולבים תהיה השתתפות המשרד בשיעור 70% מעלות שכר העבודה לתקופה המאושרת, והרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר תשתתף במימון 30% מהעלות.

         הקצאת שעות לסייעת לתלמידים משולבים היא לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים  והאפשרויות להקצאת שעות סייעת כיתתית חריגה, במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה.

6.3    תחשיב עלות שכר העבודה של הסייעת מבוסס על היותה של משרה מלאה של סייעת בהיקף של 42.5 שעות בשבוע.

6.4    משרדנו יעביר את השתתפותו במימון העסקת הסייעות באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת.

 

7.      חישוב מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת הכיתתית

ככלל, מספר שעות העבודה בשבוע של סייעת כיתתית בכיתות הזכאיות להקצאה אוטומטית מבוסס על חישוב מספר שעות הלימוד המינימאלי של הכיתה, על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), סעיף 1.2-5, "שעות הלימוד במסגרות החינוך המיוחד", בתוספת 6 שעות בשבוע לעבודה מחוץ לשעות הלימודים (שעה ביום: מחצית השעה לפני פתיחת יום הלימודים ומחצית השעה בתום הלימודים). זאת למעט כיתות חינוך מיוחד א'-ו' שמוקצות להן אוטומטית 24 שעות בשבוע בלבד.

לדוגמה: כיתה של תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות. על פי הוראות חוזר המנהל הכללי הכיתה נדרשת ללמוד בימים א' עד ה', מהשעה 8 ועד השעה 14.30, וביום ו' מהשעה 8 ועד השעה 11.50. מספר השעות המוקצות לסייעת הכיתתית מחושב כדלקמן:

 

מספר שעות

העבודה בשבוע

בימים א'-ה': (6 שעות + 30 דקות)x  5

32.50

ביום ו': (3 שעות + 50 דקות) x  יום אחד

     4

תוספת שעות לעבודה מחוץ לשעות הלימוד

     6

סה"כ

42.50

 

8.      ועדת סייעות מחוזית

8.1    מנהל המחוז ימנה ועדת סייעות מחוזית בת שלושה חברים לפחות, ביניהם לפחות מפקח אחד על החינוך המיוחד והממונה על הסייעות במחוז. מנהל המחוז ימנה את יו"ר הוועדה. אחד מחברי הוועדה יהיה מהחמ"ד.

8.2    אלה תפקידי הוועדה:

8.2.1  לרכז את תהליך הקצאת הסייעות הכיתתיות במחוז

8.2.2  לאשר הקצאת שעות חריגות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות חינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעות כיתתיות או להשלמת שעות של סייעות כיתתיות שהוקצו אוטומטית, על פי הקריטריונים המפורטים להלן

8.2.3  לאשר הקצאת שעות להעסקת סייעות לתלמידים משולבים.

8.3     הוועדה תפעל על פי הנהלים המפורטים בחוזר זה.

8.4     אגף החינוך המיוחד יעמיד בכל שנה לרשות הוועדה מכסה מחוזית של שעות חריגות להקצאת סייעות כיתתיות וסייעות לתלמידים משולבים.

8.5     מכסות מחוזיות תוקצינה גם למינהל החינוך ההתיישבותי ולאגף החינוך המוכר עבור המוסדות שבפיקוחם.

8.6     הוועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה, ובו יירשמו האישורים להקצאת הסייעות מהמכסה המחוזית והנימוקים להם. העתק הפרוטוקול יישמר בידי האחראי על הסייעות במחוז לצורך מעקב.

 

9.      הקצאה אוטומטית של שעות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות שבהן הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך (שיעור השתתפות של 100%)

9.1    לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרדנו, יקצה המשרד באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד בבתי ספר שבהם הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד, על פי סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן: 

9.1.1 בבתי ספר לחינוך מיוחד

הקוד

סוג הכיתה

שעת סיום הלימודים

מספר שעות העבודה
בשבוע של הסייעת

 

 

בימים

א'-ה'

ביום ו'

42.5

15

פיגור בינוני רב -בעייתי

14.30

11.50

42.5

26

פיגור בינוני מורכב

14.30

11.50

42.5

24

פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

14.30

11.50

42.5

21

אוטיסטים

16.45

12.45

                56   

28

הפרעות נפשיות קשות (חולי נפש)

16

11.50

   50

19

משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות רב-בעייתיים

14.30

11.50

42.5

11

חירשים/כבדי שמיעה

רב-בעייתיים

14.30

11.50

42.5

12

עיוורים/לקויי ראייה

רב-בעייתיים

14.30

11.50

42.5

 

9.1.2 בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל

הקוד

סוג הכיתה

שעת סיום הלימודים

מספר שעות העבודה
בשבוע של הסייעת

 

 

בימים

א'-ה'

ביום ו'

42.5

15

פיגור בינוני רב -בעייתי

14.30

11.50

42.5

26

פיגור בינוני מורכב

14.30

11.50

42.5

24

פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

14.30

11.50

42.5

21

אוטיסטים

16.45

12.45

   56

19

משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות רב-בעייתיים

14.30

11.50

42.5

28

הפרעות נפשיות

16.00

11.50

50

הערה

שעות העבודה של הסייעת הכיתתית בכל בתי הספר המוזכרים לעיל כוללות את שעת העבודה הנוספת הנדרשת מהסייעת מחוץ לשעות הלימודים בכל יום. במסגרות חינוך מיוחד שמתקיימת בהן פעילות משלימה מטעם משרד העבודה והרווחה עם גמר הלימודים תיועד מחצית השעה של הסייעת בגמר הלימודים לחפיפה עם המטפלת העובדת במסגרת המשלימה.

9.2    תכנית ההקצאה של הסייעות הכיתתיות תישלח לממונה על הסייעות במחוז, למפקח על החינוך המיוחד, לבעלות ולמנהל בית הספר. רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות במימון של 100% תועבר ליו"ר ועדת הסייעות המחוזית.

9.3     לכיתות אלה אין להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות מהמכסה המחוזית.

9.4     אין לנייד שעות סייעת כיתתית במימון של 100% בין מסגרות חינוך ללא קבלת אישור מוקדם של אגף החינוך המיוחד ותיאום עם גף אמח"י.

 

10.    הקצאה אוטומטית של שעות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות שבהן לא הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד (שיעור השתתפות של 70%)

10.1   לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, יקצה משרדנו באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד על פי סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן:

10.1.1  בתי ספר יסודיים לחינוך מיוחד (כיתות א'-ט') וחטיבות ביניים לחינוך מיוחד (כיתות ז'-ט')

הקוד

סוג הכיתה

מספר שעות העבודה
בשבוע של סייעת כיתתית

16

בעלי פיגור קל רב-בעייתי

33.5

17

בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות

 

33.5

20

ליקויי למידה רב-בעייתיים

33.5

29

מעוכבי התפתחות

33.5

30

מעוכבי שפה

33.5

הערה

בבתי ספר לחינוך מיוחד ששינו את מעמדם ומוגדרים כחטיבות ביניים תוקצינה סייעות כיתתיות בהקצאה אוטומטית לכיתות המסווגות כמפורט בטבלה.

10.1.2 כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל

הקוד

סוג הכיתה

מספר שעות העבודה
בשבוע של סייעת כיתתית

 

 

בתי"ס יסודיים רגילים

חטיבות ביניים וחט"ע רגילות

11

חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים

33.5

37.5

12

עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים

33.5

37.5

23

בעלי משכל גבולי רב-בעייתי

24

---

16

בעלי פיגור קל רב-בעייתי

24

---

17

בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות

33.5

33.5

20

לקויי למידה רב-בעייתיים

24

---

29

מעוכבי התפתחות

24

---

30

מעוכבי שפה

24

---

31

חשד לפיגור קל

24

---

הערה

שעות העבודה של הסייעת הכיתתית בכל בתי הספר הרשומים לעיל כוללות את שעת העבודה הנוספת הנדרשת מהסייעת מחוץ לשעות הלימודים בכל יום.

10.2    תכנית ההקצאה של הסייעות הכיתתיות תישלח לממונה על הסייעות במחוז, למפקח על החינוך המיוחד, לבעלות ולמנהל בית הספר. רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות במימון של 70% בכל רשות מקומית תועבר ליו"ר ועדת הסייעות המחוזית.

10.3    המפקח על החינוך המיוחד, באמצעות מתי"א, בשיתוף עם הרשות המקומית ובתיאום עם מנהלי בתי הספר, יבדוק את הצרכים לשינוי החלוקה של שעות הסייעת הכיתתית במימון של 70%.


10.4    המפקח על החינוך המיוחד רשאי לאשר הפחתת שעות של סייעת כיתתית במימון של 70% שהוקצו אוטומטית לבית ספר מסוים אם נמצא שאינן נדרשות. במכסת השעות שהופחתה באותה רשות מקומית הוא רשאי לאשר -

10.4.1 הוספה של שעות לסייעת כיתתית בכיתה מקדמת בבית ספר רגיל מעבר ל-24 שעות הזכאות - עד 33.5 שעות לכיתה;

10.4.2 הקצאה של סייעת תגבור כיתתית לכיתת חינוך מיוחד שאינה זכאית לסייעת על פי הקריטריונים (כיתות חינוך מיוחד ז'-ט' בבתי ספר רגילים). מספר השעות שתוקצינה לא יעלה על 33.5 שעות לכיתה בבית ספר יסודי ועל 37.5 שעות בחטיבות ביניים.

10.5    החלוקה מחדש של שעות הסייעת הכיתתית תהיה לשנה אחת בלבד.

10.6    המפקח על החינוך המיוחד ידווח על החלוקה מחדש של שעות הסייעת הכיתתית באותה רשות מקומית לממונה על הסייעות במחוז, והממונה ידווח על כך לגף אמח"י.

10.7    אם, לאחר האמור לעיל, תיוותרנה שעות סייעת כיתתית בלתי מנוצלות באותה רשות מקומית, ידווח המפקח על הפחתת השעות לממונה על הסייעות במחוז, והממונה על הסייעות במחוז ידווח על הפחתת השעות לגף אמח"י. השעות הבלתי מנוצלות תוספנה למכסה המחוזית.

10.8    בקשה לתוספת של שעות סייעת כיתתית במימון של 70% מעבר למכסת השעות שהוקצתה אוטומטית באותה רשות מקומית תיעשה על פי הנהלים להקצאת שעות חריגות לסייעת כיתתית, כמפורט ב-11 להלן.

 

11.    הקצאת שעות חריגות להעסקת סייעות תגבור מוסדיות (שיעור השתתפות של 70%)

11.1   הקצאת שעות חריגות לסייעת כיתתית מיועדת לכיתה לחינוך מיוחד שאינה זכאית לסייעת כיתתית על פי הקריטריונים של ההקצאה האוטומטית אולם המפקח על החינוך המיוחד מצא שהיא נזקקת לסייעת כיתתית לאחר קבלת פנייה של הבעלות. במסגרת זו אפשר גם להשלים שעות של סייעת כיתתית בכיתות חינוך מיוחד א'-ו' שהוקצו להן אוטומטית 24 שעות בלבד לסייעת כיתתית, בכפיפות לנהלים שלהלן.

11.2   הבקשה להקצאת שעות לסייעת כיתתית חריגה תוגש על ידי המפקח על החינוך המיוחד לוועדת הסייעות המחוזית לאחר שתמוצינה כל האפשרויות לארגון מחדש של הסייעות הכיתתיות במימון של 70% שהוקצו אוטומטית באותה רשות מקומית.

11.3   המפקח על החינוך המיוחד ימלא טופס בקשה להקצאת סייעת תגבור מוסדית ויעביר את הבקשה לדיון בוועדת הסייעות המחוזית.

11.4   ועדת הסייעות המחוזית תוכל לאשר את הבקשה בהתחשב ביתרת השעות במכסה המחוזית.

11.5   משאישרה הוועדה את הבקשה, היא תעביר את הטופס, באמצעות הממונה על הסייעות במחוז לרשות המקומית/ לבעלות לקבלת הסכמתה להעסיק את הסייעת ולהשתתף במימון העסקתה בשיעור של 30%.

11.6   משקיבל הממונה על הסייעות את הטופס החתום על ידי הבעלות, הוא ינפיק אישור סופי של ההקצאה לרשות המקומית/לבעלות, לבית הספר ולמחוז. האישור יינתן להעסקת הסייעת לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד.

11.7   בהליך זה אפשר להקצות שעות כיתתיות לסייעות תגבור מוסדית,   לכיתת חינוך מיוחד בחטיבת ביניים רגילה ולגן ילדים לחינוך מיוחד של תלמידים בעלי לקויות קשות מאוד שמספר התלמידים בו גדול ומצריך סיוע נוסף לזה הניתן על ידי העוזרת לגננת. כל זאת במסגרת מכסת השעות העומדת לרשות המחוז.

11.8   מספר השעות החריגות שאפשר להקצות לכיתה עבור סייעת תגבור מוסדית לא יעלה על מספר שעות הלימוד המינימאלי באותה כיתה, כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/4(א), סעיף 1.2-33, "הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד", בתוספת 6 שעות בשבוע לעבודת הסייעת מחוץ לשעות הלימודים.

 

12.    נוהל הקצאת סייעות לתלמידים משולבים

12.1   עבודתה של הסייעת בליווי אישי של תלמיד ובסיוע מוטורי תהיה במסגרת המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובמסגרת פעולותיו של המוסד החינוכי. לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו.

12.2   הפנייה למתי"א לאישור העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד משולב תיעשה באמצעות הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ובאישורה. ראה את תפקידי מתי"א בבדיקת הצרכים ב-15 להלן.

12.3   מתי"א המבקש להקצות שעות לסייעת לתלמיד משולב ימלא טופס בקשה להקצאת סייעת לתלמידים משולבים. הפנייה תכלול את פרטי התלמיד (כולל מספר תעודת זהות), את תיאור הקשיים שלו המחייבים ליווי חינוכי וסיוע מוטורי ואת אופי הסיוע הנדרש לו.

12.4   משחתם המפקח על החינוך המיוחד על טופס הבקשה, הוא יעביר אותו לוועדה המחוזית של הסייעות במחוז שבו התלמיד מתגורר.

12.5   ועדת הסייעות המחוזית תאשר את הבקשה ותעביר את האישור, באמצעות הממונה על הסייעות במחוז, לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, לאישור הסכמתה להעסקת הסייעת והשתתפותה במימון העסקתה.

12.6   האישור יינתן להעסקת הסייעת לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד.

12.7   מנהל מסגרת חינוכית שאושרה לה סייעת לתמיכה בתלמיד משולב חייב להודיע להורי התלמיד על האישור ועל התקופה הקצובה להעסקתה. אם, מסיבה כלשהי, הוחלט להפסיק את עבודת הסייעת לפני תום התקופה הקצובה, יודיע המנהל על כך להורים מבעוד מועד.

12.8   תלמיד שאושרה עבורו סייעת ומקום מגוריו השתנה, תופסק העסקת הסייעת ברשות המקומית שבה התגורר בעבר, ותאושר לרשות המקומית שעבר אליה העסקת סייעת עבורו.

12.9  בבתי ספר או בגני ילדים רגילים שיש בהם כמה תלמידים הנזקקים לסיוע לא תוקצה סייעת נפרדת לכל אחד מהם. בית הספר או הגן יתארגנו באופן שסייעת אחת תסייע לכולם.

12.10 במקרה של תמיכה בתלמידים בגיל ההתבגרות שיש להם נכויות פיזיות קשות יינתן הטיפול בצרכים הפיזיים על ידי בן מינו של התלמיד, תוך שמירת צנעת הפרט. יש לנסות ולמצוא סיוע מבין הצוות הקיים בהתאם למינו של התלמיד ולצרכיו.

12.11 סייעת לתלמיד משולב המועסקת במסגרת חינוכית שאינה פועלת בחופשות תשובץ על ידי הבעלות לעבודה במסגרת חינוכית הפועלת בחופשות, על פי הצרכים ובתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.

12.12 אם תלמיד שאושרה עבורו סייעת נעדר מהמסגרת החינוכית לתקופה ממושכת (מעל 21 יום), ידווח על כך מנהל המסגרת החינוכית למפקח על החינוך המיוחד. המפקח על החינוך המיוחד, בתיאום עם הבעלות, יחליט על התפקידים שיוטלו על הסייעת באותה מסגרת חינוכית או במסגרת חינוכית אחרת בהתאם לצרכים, על פי הכללים להעסקת סייעות  המובאים בחוזר זה.

12.13האישור להעסקת סייעת לתמיכה בתלמיד משולב יינתן לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, והיא תהיה אחראית להעסקתה. השעות תיגרענה מהמכסה של המחוז שבו התלמיד מתגורר.

12.14 כללי ההעסקה של סייעות לתלמידים משולבים יפורסמו בחוזר המנהל הכללי של מרכז השלטון המקומי.

12.15 הקצאת סייעות לתלמידים הלומדים בחטיבות הביניים שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי תטופל על ידי המינהל במסגרת מכסת השעות שתועמד לרשותו לעניין זה. המפקחים על החינוך המיוחד במחוזות יעבירו את הבקשות להקצאת סייעות לאישור ועדת הסייעות במינהל החינוך ההתיישבותי.

12.16 הקצאת סייעות לתלמידים משולבים הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים תטופל על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במסגרת מכסת השעות העומדת לרשותו לעניין זה. המפקחים על החינוך המיוחד יעבירו את הבקשות להקצאת סייעות לאישור ועדת הסייעות באגף לחינוך מוכר.

          משהחליטה ועדת הסייעות באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי לאשר הקצאת סייעת לתמיכה בתלמיד/ים משולב/ים במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי - תותנה ההקצאה בהתחייבות הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר להשתתף בהעסקת הסייעת בשיעור של 30%, והשתתפות משרדנו במימון העסקתה בשיעור של 70% תועבר לאותה רשות מקומית.

 

13.    דיווח על ביצוע העסקת סייעות

13.1   מדי שנה, בחודש דצמבר, ימלא מנהל המסגרת החינוכית דוח ביצוע על העסקת סייעות על גבי טופס שיישלח אליו מהמחוז. הדוח יישלח למתי"א לצורך בדיקה בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. משאישרה הרשות המקומית את הדוח, הוא יועבר לאישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח יעביר אותו לממונה על הסייעות במחוז.

13.2   ברשות מקומית שיימצא בה ביצוע נמוך מההקצאה יקזז אגף אמח"י את תשלומי המשרד שהועברו לרשות המקומית על בסיס ההקצאה.

13.3   נוהלי הדיווח על ביצוע העסקת סייעות התומכות בתלמיד/ים משולב/ים יצורפו לטפסים של דוחות הביצוע.

 

14.    הכשרה והשתלמות של סייעות

משרד החינוך, בשיתוף עם משרד הפנים ועם מרכז השלטון המקומי, יכין תכנית השתלמות לסייעות בתחומים הרלבנטיים לעבודתן. תכניות אלה תאפשרנה לסייעות לקבל תעודה המאשרת את סיום ההשתלמות בנושא ולקבל גמול השתלמות בגין השתתפות בקורס, בהתאם לקריטריונים ולנהלים המקובלים במרכז השלטון המקומי.

 

15.    תפקידי המתי"א בנושא הסייעות

15.1   מנהל המתי"א, או הרכז מטעמו, יבצע את התפקידים בנושא הקצאת סייעות על פי הנחיית המפקח על החינוך המיוחד והנהלים המפורטים בחוזר זה.

15.2   התפקידים הם כדלקמן:

15.2.1  בדיקת הצרכים לחלוקה מחדש של סייעות כיתתיות שהוקצו אוטומטית במימון של 70%, כמפורט להלן:

15.2.1.1 הבדיקה תיעשה לגבי כל רשות מקומית בנפרד, על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד, והיא תיערך בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית ובשיתוף בתי הספר הנוגעים בדבר.

15.2.1.2 בתום הבדיקה יגיש מנהל המתי"א למפקח על החינוך המיוחד הצעת תכנית לארגון מחדש של השעות המיועדות להעסקת הסייעות הכיתתיות בכל רשות מקומית.

15.2.1.3 סך כל השעות בתכנית לא יעלה על סך כל השעות המיועדות להקצאת סייעות כיתתיות במימון של 70% באותה רשות מקומית.

15.2.1.4 משאישר המפקח על החינוך המיוחד את השינויים, הוא יעבירם לממונה על הסייעות במחוז לצורך עדכון מערכת ההקצאה האוטומטית.

15.2.1.5 מנהל המתי"א יביא לידיעת המפקח על החינוך המיוחד
צרכים להקצאת שעות לסייעות כיתתיות במימון של
70% שעלו במהלך הבדיקה ולא נמצא להם מענה
במסגרת הארגון מחדש של השעות. מצא המפקח על החינוך המיוחד שהצרכים מוצדקים ויש מקום להביאם לדיון בוועדת הסייעות המחוזית – הוא יפעל בעניין זה על פי הנהלים להקצאת שעות חריגות לסייעות כיתתיות.

15.2.2  בדיקת צרכים להקצאת סייעות לתלמיד/ים משולב/ים בעל/י נכויות פיזיות קשות, כמפורט להלן:

15.2.2.1 על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד יבדוק המתי"א פניות להקצאת סייעות לתלמיד/ים משולבים, על פי סדרי העדיפויות והנהלים המובאים בחוזר זה.

15.2.2.2 הבדיקה תיעשה בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ובשיתוף מנהל המסגרת החינוכית הנוגע בדבר.

15.2.2.3 מצא המפקח על החינוך המיוחד, לאחר הבדיקה, שיש מקום להביא את הפנייה לדיון בוועדת הסייעות המחוזית – הוא יפעל בעניין זה על פי הנהלים להקצאת שעות להעסקת סייעות לתלמיד/ים משולב/ים.

15.2.3  ריכוז דוחות הביצוע על העסקת הסייעות, כמפורט להלן:

15.2.3.1 על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד יעבירו מנהלי המוסדות שהוקצו להם סייעות את דוחות הביצוע על העסקת הסייעות בפועל למתי"א.

15.2.3.2 המתי"א ירכז את כל דוחות הביצוע ברמה של כל רשות מקומית בנפרד, ויבדוק אותם בתיאום עם הרשות המקומית המעסיקה את הסייעות. זאת כדי להבטיח שהדיווח ברמת הרשות המקומית הוא מלא ובר השוואה לתכנית ההקצאה.

15.2.3.3 משאישר מנהל המחלקה לחינוך את דוחות הביצוע, יעביר מנהל המתי"א את הדוחות לאישור המפקח על החינוך המיוחד וידווח לו על תוצאות הבדיקה. משאישר המפקח על החינוך המיוחד את הדוחות, הוא יעבירם לממונה על הסייעות במחוז.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/10(א), כ"ח באייר התשע"א, 01 ביוני 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/07/2022