education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3-15  התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התשע"ו

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר מעודכן

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 באפריל 2015.

תאריך פרסום: י"ב בניסן התשע"ה, 1 באפריל 2015.

התחולה: בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם למפורט בסעיף 3.2: א. ב.

תמצית ההוראה

משרד החינוך ממשיך במאמץ להקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הרחבת התכנית להשאלת ספרי הלימוד והחלתה על כלל בתי הספר בתוך שלוש שנים, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2013. המהלך מבוצע בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי הספר ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המינהלת לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר.  על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך.

חוזר זה עוסק בדרך הפעולה הנדרשת ברשויות ובבתי הספר למימוש המהלך ובקביעת לוחות הזמנים לשם כך.

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 6.3-14 בחוזר הוראות הקבע עד/6(א), "היערכות להרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התשע"ה" – מבוטל

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-     סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004 – בתוקף

-     סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "תשלומי הורים" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר, מנהלי המחוזות, המפקחים הכוללים של בתי הספר, המפקחים המקצועיים, ראשי רשויות מקומיות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, הבעלויות וצוותי ההוראה בכל דרגות החינוך ובכל המגזרים.

הגורם האחראי

שם היחידה: המינהל הפדגוגי – היחידה לתכניות משלימות למידה

בעל התפקיד: הממונה על השאלת ספרי הלימוד

מספר הטלפון: 02-5604033

כתובת הדוא"ל: Rachelshe@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     כללי

2.     מטרות

3.     כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התכנית

4.     ליווי, הדרכה ובקרה

5.     תפקידי מנהל בית הספר

6.    תפקידי הרשות/בעלות

7.    סיוע כספי

8.     פירוט שלבי התהליך

9.     לוחות הזמנים לביצוע המהלכים בבתי הספר בשנת התשע"ה

10.    נספח: דוגמה למכתב הסבר להורים על תכנית ההשאלה

 

 

1.      כללי

פרויקט ההשאלה פועל בחלק מבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010. לקראת שנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון מספר 7 לחוק, שעיקרו עוסק בחובת השאלת ספרי לימוד ומפרט את השינויים בתכנית ההשאלה. החל משנת הלימודים התשע"ה תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר והיא אינה מוגדרת עוד כתכנית רשות. תהליך ההצטרפות של בתי הספר לתכנית החל בהדרגה ויושלם לא יאוחר משנת הלימודים  התשע"ז. סדר ההצטרפות נקבע על ידי משרד החינוך. בשנת הלימודים התשע"ו יצטרפו לתכנית כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים שטרם הצטרפו עד כה. חטיבות עליונות שמעוניינות להצטרף לתכנית ההשאלה בשנת הלימודים התשע"ו תוכלנה לעשות זאת אם יישאר לכך תקציב.

מנהל בית ספר שעדיין לא מפעיל את התכנית יודיע להורים על כוונתו להפעילה עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (התשע"ה), בהתאם ללוח הזמנים שמוצג בחוזר. 

על המנהל חלה חובה להפעיל את התכנית בבית הספר, אולם הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

האמצעים למימון הפרויקט:

•     התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית הספר בסיום כל שנת לימודים לשימוש התלמידים הצעירים מהם.

•     הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים".

•     המשרד מעניק תקצוב ראשוני לבתי הספר המצטרפים לתכנית לראשונה בהתאם למדד הטיפוח הבית-ספרי כמפורט בס"ק 7.2 להלן.

חשוב לציין שהפרויקט אינו מצטמצם לתחום של השאלה והוזלה של ספרי לימוד, אלא הוא פרויקט חברתי-קהילתי. רצוי להפעיל את התלמידים באיסוף ספרים ובחלוקתם וכן לקיים סדנאות לכריכת הספרים המיועדים להשאלה, לחידוש ספרים ישנים ועוד. הפעלת הפרויקט מאפשרת הזדמנות להטמיע  ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.  

 

2.    מטרות

2.1     מטרות המהלך הן כדלהלן:

-    הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על  ספרי הלימוד [על פי החלטה מס' 4088 של ממשלת ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012]

-    מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא

-    חינוך הילדים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש

-    שיפור הליך הבקרה על מילוי הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל)

-    שמירה על איכות הסביבה.

2.2     לשם יישום מהלך זה המשרד נוקט את הפעולות האלה:

א.      פרסום קול קורא שמטרתו להרחיב את הפרויקט ולתמוך בבתי הספר המפעילים את התכנית באמצעות מתן תקציב לצורך הפעלת התכנית. התקציב יועבר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות לכלל בתי הספר שבתחומן.

ב.      הגדלת התקציב הייעודי לנושא זה והרחבת פרויקט ההשאלה לכלל בתי הספר בהדרגה, עד שנת הלימודים התשע"ז.

ג.       פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד במינהל הפדגוגי.

ד.      מתן סיוע מקצועי ולוגיסטי באמצעות מינהלת השאלת ספרי לימוד. הסיוע יינתן בפעולות כגון הדרכה ראשונית, הפעלת מוקד שירות שיספק מענה טלפוני ואינטרנטי, מסירת מידע תקציבי לבתי הספר, לרשויות ולבעלויות, הדרכה בשימוש בממשק האינטרנטי להעברת דיווחים, הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים, הנחיות להתארגנות בית-ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים, ליווי הרשויות המקומיות והבעלויות בהליך בקשת התקציב מהמשרד וקבלתו ובהגשת דוחות הביצוע וכן בקרה על תהליך הרכש עד לסיומו.

 

3.      כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התכנית

3.1     הפעלת התכנית היא באחריות בית הספר ו/או הרשויות המקומיות/ הבעלויות.

3.2     התכנית  מיועדת לכל כיתות א'-י"ב בכפיפות לתנאים האלה:

           א.      בית הספר קיים שנה אחת לפחות

           ב.       בית ספר יסודי שבו לפחות 5 שכבות גיל מ-א' עד ה' (בית ספר צומח לא יוכל להצטרף לתכנית עד הגיעו ל-5 שכבות, למעט כאשר כל בתי הספר ברשות מפעילים את התכנית).

3.3     דמי השאילה ייגבו במסגרת "תשלומי רשות" הקיימים היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית תשלומי הרשות המובאים בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), סעיף 3.11-9, "תשלומי הורים". בסכום זה אפשר להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תכנית ההשאלה.

3.4   המשאבים להפעלת תכנית ההשאלה הם: א. מלאי הספרים שיחזירו התלמידים בסיום השנה שלפני ההצטרפות; ב. גביית תשלומי הורים שנקבעו להשאלת ספרי לימוד; ג. סיוע ראשוני של המשרד כמפורט בס"ק 7.2 להלן.  

3.5  תנאי הכרחי לכניסה לתכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא כי התלמידים ישאירו בבית הספר לקראת שנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שרכשו מכספם ואשר השתמשו בהם במהלכה. לשם כך יש להציג את התכנית ואת מטרותיה הכלכליות והחברתיות בפני התלמידים וההורים ולהדגיש את הצורך בשמירה על הספרים במצב תקין.

3.6     עם סיום כל שנת לימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבתי הספר. תלמיד שלא יחזיר ספר או שיחזיר ספר שנפגם, יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו או, לחילופין, לשלם לקופת בית הספר את מחירו.

3.7     ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים, אולם בית הספר רשאי להטיל את עלות תיקונם של ספרים בלויים בצורה שאינה סבירה על הורי התלמידים שהחזירו אותם במצב זה.

3.8    לאחר שיפוץ הספרים ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתכנית ההשאלה, בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך, כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר. רשימת הספרים המאושרים מתפרסמת באתר של אגף ספרי לימוד, בכתובת זו: /EducationCMS/Units/ Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/.

3.9     בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או על הוריהם  להגיע  לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע בתחילת חופשת הקיץ או בימים האחרונים שלה או בכל מועד המתאים לבית הספר, בתיאום עם ההורים, כדי לאפשר את התחלת הלימודים באופן מיטבי החל מהשיעור הראשון של שנת הלימודים.

3.10   מומלץ כי לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל ובו פרטי התלמיד,  שמות הספרים שהושאלו לו ומצבם וכן תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרתם והתחייבות חתומה על ידו לשמור עליהם ולהחזירם שלמים ונקיים.

3.11   בתי ספר שמפעילים את התכנית להשאלת ספרי לימוד מעל 5 שנים יוכלו לפנות אל המשרד באמצעות הרשות/הבעלות בבקשה לקבל סיוע כספי לחידוש מאגר ספרי הלימוד. הסיוע יינתן, אם יישאר תקציב, בכפיפות לקריטריונים לתקצוב רשויות המפורסמים בקול הקורא להצטרפות לתכנית ובהתאם למפורט בסעיף 5(ב) לתקנות השאלת ספרי לימוד (התש"ע-2010): "הממונה יחליט, בהתאם לסוג בית הספר, מיקומו במדד הטיפוח, מספר התלמידים בו, מספר השנים שבית הספר נכלל בתכנית ורמת הבלאי של הספרים, אילו בתי ספר מבין בתי הספר העומדים בתנאים לפי תקנה 3 זכאים לסכום סיוע נוסף בשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה. סכום הסיוע הנוסף שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לסכום סיוע נוסף כאמור יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר אילו היה מצורף לתכנית לראשונה" (על-פי המפורט בסעיף 7 להלן).

3.12   רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך חוק ההשאלה. בית הספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית.

 

4.      ליווי, הדרכה ובקרה

4.1      נציגי המינהלת ונציגי משרד החינוך יעמדו לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון ועל הניהול של התכנית להשאלת ספרים.

4.2      נציגי המינהלת ידריכו את בתי הספר המעוניינים בכך באופן השימוש בממשק האינטרנטי המשמש לבקשת תקציב ולדיווח. אפשר לפנות אל המינהלת בטל' 0732955077 או באמצעות הדוא"ל בכתובת  hashala@marmanet.co.il.

 

5.     תפקידי מנהל בית הספר

5.1     מנחה את המורים בבחירת הספרים ומפקח על העברת רשימות הספרים במועד (ראה להלן).

5.2     מקיים במועד (ראה סעיף 9 להלן) מפגשים עם ועדי ההורים ו/או עם כלל ההורים למימוש זכאותם להצטרף לפרויקט; מסביר להורים את המהלך ואת יתרונותיו; מפיץ חוזר המפרט את תנאי ההצטרפות ואת מחויבות ההורים במסגרת התכנית, את העלויות המושתות עליהם וכדומה (ראה הנספח להלן); גובה מן ההורים את התשלום עבור תכנית השאלת הספרים.

5.3     מדווח למפקח הכולל של בית הספר על החלטת ההורים ועל התהליך שבאמצעותו הגיעו להחלטה.

5.4    נרשם לתכנית באמצעות המערכת האינטרנטית של מינהלת השאלת ספרי לימוד בכתובת זו: http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx.

5.5     עומד בקשר עם הגורם שבאמצעותו מועבר התקציב – הרשות המקומית או הבעלות על בית הספר – ומעביר אליו כל דיווח/מסמך כנדרש לצורך בקשת התקציב וקבלתו (כמו כמות התלמידים שלוקחים חלק בפרויקט וסך כל עלויות רכש הספרים והלוגיסטיקה), וכל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף 9. 

5.6      מקיים הליך של רכישת ספרים עבור התלמידים כמפורט בסעיף 8.

5.7   במקרים מיוחדים שבהם המשאבים אינם מספיקים לכיסוי הפעלת התכנית, כגון תכנית לימודים ייחודית  שמפעיל בית הספר, פערים בין מספר התלמידים בשכבות מסיימות למספר התלמידים בשכבות הבאות אחריהן, ספרים חדשים שהמשרד מחייב לרכוש וכדומה - פונה למחוז בבקשה מנומקת לתוספת תקציב חריגה, ולאחר אישורה על ידי המחוז מעביר אותה לרשות. בהמשך עליו לוודא כי הבקשה הועברה על ידי הרשות לוועדת חריגים.

5.8     מנהל מעקב אחר כספי ההורים שנאספו לפרויקט ההשאלה בחשבון הבנק הייעודי, כמפורט בסעיף 3.7-50 של חוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד 2004". 

5.9     מפקח על המהלך כולו, ובכלל זה על רכישת הספרים וחלוקת הערכות לתלמידים, מוודא את הפעלתו התקינה, ובהתאם לצורך פונה לגורמים האחראים במשרד.

5.10    מוודא את שמירת הספרים במהלך השנה לצורך איסופם ולצורך שימוש חוזר בהם בשנה הבאה.

 

6. תפקידי הרשות/בעלות

6.1   מענה ל"קול קורא" לבקשת תקציב עבור בתי הספר בתכנית והגשת בקשות מנומקות לתקציב נוסף לפי הצורך. מינהלת השאלת ספרי לימוד תפיק עבור הרשות את רשימת בתי הספר אשר נרשמו לתכנית באמצעות המערכת האינטרנטית במועד.

6.2  העברת התקציב למוסדות לאחר קבלתו מהמשרד בהתאם לסכומים שאושרו עבור כל בית ספר.

6.3    הגשת דוח ביצוע בסיום הפעילות.

6.4  באפשרותה של הרשות/בעלות לבצע פעולות נוספות עבור המוסדות שבבעלותה, כגון רכש מרוכז של ספרי הלימוד, גביית תשלומי ההורים, העסקת רכזי התכנית בבית הספר וכיו"ב.

6.5     עידוד בתי הספר להיכנס לתהליך. המשרד ייתן עדיפות בכניסה לתכנית לרשות שתצרף את כל בתי הספר שבאחריותה.

 

7.      סיוע כספי

7.1     בשנת הלימודים הראשונה להצטרפותו של בית הספר לתכנית ההשאלה יסייע משרד החינוך לבתי הספר על-פי מדד הטיפוח שנקבע בתקנות השאלת ספרי לימוד, התש"ע–2010. סיוע זה ניתן כדי לאפשר מאגר מלא ושלם של כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה בשנת ההצטרפות לתכנית. 

7.2     תקציב הרכש המתקבל מהמשרד בשנה הראשונה להצטרפות בית הספר לתכנית הוא תקציב רב שנתי, ועל כן מומלץ שלא לממש את כולו בבת אחת ולנהל אותו בצורה מושכלת. יתרות התקציב שלא נוצלו בשנה מסוימת יועברו לזכות בית הספר בשנה הבאה ואפשר יהיה לעשות בהן שימוש לצורכי השאלה בלבד בהתאם להנחיות שיתקבלו ממשרד החינוך.

7.3     סכומי הסיוע מיום פרסום חוזר זה יהיו כדלקמן:

 

מדדי הטיפוח

הסכום לתלמיד (עבור התלמידים המשתתפים בתכנית בפועל)

1-1.99

40 ש"ח

2-2.99

80 ש"ח

3-3.99

90 ש"ח

4-4.99

100 ש"ח

5-5.99

110 ש"ח

6-6.99

120 ש"ח

7-7.99

130 ש"ח

8-8.99

140 ש"ח

9-10

150 ש"ח

 

תלמידי מפתנים, מרכזי החינוך ותלמידי מוסדות החינוך המיוחד יקבלו את הסיוע על פי מדד הטיפוח הגבוה, והוא יעמוד על סך של 150 ש"ח לתלמיד. 

סכום הסיוע הכספי עשוי להשתנות משנה לשנה. שינויים יתפרסמו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך. יש לבדוק את היקף הסיוע הכספי השנתי לקראת כל שנת לימודים.

          מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות בכדי להימנע מרכישת ספרים שלא יעשה בהם שימוש.

        בנוסף יקבל בית הספר – באמצעות הרשות או הבעלות – סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמנהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התכנית, כמפורט להלן:

מדרג רמות הסיוע

התקציב לתלמיד (עבור התלמידים המשתתפים בתכנית בפועל)

שנה א' – 100% סיוע

  28 ש"ח

שנה ב' – 80% סיוע

22.4 ש"ח

שנה ג' – 60% סיוע

16.8 ש"ח

שנה ד' – 40% סיוע

11.2 ש"ח

7.4    בית ספר שהפסיק את השתתפותו בפרויקט ללא אישור המשרד יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי  המשרד למטרת ביצועו.

7.5    כאמור לעיל, הורי התלמידים המשתתפים בתכנית ישלמו לבית הספר דמי שאילה בגין תכנית ההשאלה. תמורתה יקבלו את סל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה, שייבחרו אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים ויכללו חוברות עבודה, גם כאלה שמותר השימוש בהן, בהתאם להנחיות שהתפרסמו בסעיף 6.3-1 בחוזר הודעות עד/4, "כתיבה בספרי לימוד בשנה"ל התשע"ד".

7.6     גובה התשלום במסגרת תשלומי הורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. בעת פרסום חוזר זה התשלום בגין השתתפות בפרויקט השאלת הספרים הוא עד 280 ש"ח לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים ועד 320 ש"ח לחטיבה עליונה (יובהר כי במועד פרסום חוזר זה טרם אושרו תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ו, והסכומים הנ"ל מותנים בקבלת אישור כנדרש).

7.7   התקציב במלואו מיועד אך ורק לצורך קיום התכנית. הרשות/הבעלות אינן זכאיות לחלק מתקציב זה. רשות/בעלות המשתתפת בתפעול התכנית עבור בתי הספר (כאמור בס"ק 6.4), תוכל לפנות לממונה על השאלת ספרי הלימוד בבקשה לקבל חלק מתקציב הסיוע הלוגיסטי המיועד למוסדות.

 

8.      פירוט שלבי התהליך

8.1     התהליך יתחיל בו בזמן הן ברשויות/בבעלויות והן בבתי הספר, תוך תיאום ועדכון הדדי.

8.2     בית הספר ינהל תהליך פנימי של עדכון הצוות החינוכי, ובהמשך גם עדכון של הורי התלמידים, לגבי הצטרפות בית הספר לתכנית ההשאלה ולגבי מהלכו. תובהר להורים אחריותם של התלמידים לשמירה על תקינות הספרים.

8.3     בית הספר יקבל את התשלום מההורים שיצטרפו לתכנית.

8.4      בית הספר יאסוף את הספרים המשומשים מהתלמידים.

8.5     לאחר קבלת החלטה על ספרי הלימוד שיילמדו יזמין בית הספר  את  הספרים המבוקשים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים המצויה באתר המשרד. יש לציין בהזמנה את המספר הקטלוגי של כל ספר ואת כמות הספרים הנדרשת. בית הספר יבצע את רכישת הספרים על פי כל דין.

8.6    בית הספר יקבל את הספרים שהוזמנו מהספקים, יבדוק אותם, ובהמשך יוודא את הכנת ערכות הספרים  וחלוקתן לתלמידים.

8.7     כדי לסייע לרשויות ולבתי הספר בתהליך ההצטרפות לתכנית ההשאלה יידע אותם המשרד בדבר היקף הזכאות הפוטנציאלית שלה זכאי כל בית ספר בהתאם למפורט בס"ק 7 לעיל. המידע יינתן באמצעות מחוזות המשרד החל מאמצע חודש אפריל. יובהר כי אין במידע שיינתן משום התחייבות המשרד לתקצוב בהיקפים האמורים, וכי האישור התקציבי הרלוונטי יינתן על ידי ועדת ההקצבות לאחר פרסום הקול הקורא ובהתאם לתקציב הייעודי לנושא.

8.8     רשות מקומית אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים ברמה היישובית,  או בעלות שלה לפחות עשרה בתי ספר על-יסודיים אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים ברמת הבעלות, תפנה לממונה על השאלת ספרי לימוד בבקשה להצטרף לתכנית ותונחה על ידה בתהליך ההצטרפות.

 

9.    לוחות הזמנים לביצוע המהלכים בבתי הספר בשנת  התשע"ה

 השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע מהלך

לביצוע עד לתאריך   

1

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם  במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

 עד 30.4.2015

2

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת פרויקט ההשאלה, יתרונותיו והמשמעויות של  ההצטרפות, וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל ההורים

המנהל וועד ההורים

 עד 30.4.2015

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיו של הפרויקט ואת יתרונותיו

מנהל בית הספר

עד 30.4.2015

4.

בחירת רשימת ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עד 30.4.2015

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר תשלומי הורים

בית הספר

 עד 15.5.2015

(לוח הזמנים בסעיף זה ובסעיפים הבאים עשוי להשתנות בשל הבחירות. הודעה על לוח הזמנים המעודכן תישלח לבתי ספר).

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המינהלת על  הפעלת הפרויקט ועל כמות התלמידים המשתתפים בו

בית הספר

עד 1.6.2015

7.

איסוף הספרים המשומשים מן התלמידים ומילוי טופס החזרת הספרים

בית הספר

בשבוע  האחרון של שנת הלימודים

8.

קיום קשר עם הרשות כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר, הרשות

עד לסיום התהליך

9.

קבלת הספרים בבית הספר מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד 1.7.2015

10.

לפי  הצורך, העברת בקשות מנומקות לוועדת חריגים, לאחר סיום איסוף הספרים ולאחר הרכש מהספקים

בית הספר

עד 1.7.2015

11.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט 2015

12.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנה"ל התשע"ו

13.

הגשת דוחות ביצוע

בית הספר, הרשות

עד 31.10.2015

 


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8(א), י"ב הניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020