education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
פתיחת אישורים מיוחדים במערכת עושר
 

שלב ראשון: הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

הגשת בקשות לאישורים מיוחדים עבור עובדי הוראה בחטיבה עליונה ניתנת לביצוע הן ע"י עובדי הוראה, הן ע"י מנהל המוסד והן ע"י הבעלות

 

בקשות אישורים מיוחדים ע"י עובד הוראה:

  1. בקשת הצטרפות לרפורמת עוז לתמורה- עובד הוראה אשר לא עומד בתנאי הסף שההסכם הגדיר לצורך הצטרפות לרפורמה יוכל להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה.

  2. בקשת יציאה מרפורמת עוז לתמורה- עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה מכל סיבה שהיא רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה.

לתשומת לבכם, ועדת החריגים ליציאה מרפורמת "עוז לתמורה" סיימה את עבודתה לבקשות עבור שנת הלימודים תשע"ח.

בקשות לאישורים מיוחדים המוגשות ע"י המוסד:

  1. בקשה לביצוע תפקיד ללא הצטרפות לעוז לתמורה-  מוסד יגיש בקשה לאישור ביצוע תפקיד עבור עובד הוראה שלא הצטרף לרפורמה ואשר ממלא תפקיד בבית הספר (ביטול שגיאה 208).

  2. בקשה לפטור ממינימום שעות פרונטליות לבעל תפקיד- על-פי הסכם עוז לתמורה, עובד הוראה חייב ללמד מספר מינימלי של שעות פרונטליות בפועל מול כיתה בהיותו בעל תפקיד בבית הספר.  המוסד יגיש בקשה לקבלת אישור חריג בנדון עבור עובדי הוראה אשר לא עומדים בכלל זה (ביטול שגיאה 215).

  3. בקשה לאישור חריגת משרה – המוסד יגיש בקשה לאישור חריגת משרה עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, באם היקף משרתם הינה מעל 117%, בכלל מוסדות העסקתם וכן  עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים בעוז לתמורה בלבד או בעוז לתמורה ובטרום רפורמה, באם היקף משרתם הינה מעל 112.5%, בכלל מוסדות העסקתם.

בקשות אלו ניתן להגיש לאורך כל השנה.

 

בקשות אישורים מיוחדים ע"י בעלות:

  1. בקשה לביצוע תפקיד ללא הצטרפות לעוז לתמורה-  הבעלות תגיש בקשה לאישור ביצוע תפקיד עבור עובד הוראה שלא הצטרף לרפורמה ואשר ממלא תפקיד בבית הספר (ביטול שגיאה 208).

  2. בקשה לפטור ממינימום שעות פרונטליות לבעל תפקיד- על-פי הסכם עוז לתמורה, עובד הוראה חייב ללמד מספר מינימלי של שעות פרונטליות בפועל מול כיתה בהיותו בעל תפקיד בבית הספר . הבעלות תגיש בקשה לקבלת אישור חריג בנדון עבור עובדי הוראה אשר לא עומדים בכלל זה (ביטול שגיאה 215).

  3. בקשה לאישור חריגת משרה- הבעלות תגיש בקשה לאישור חריגת משרה עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, באם היקף משרתם הינה מעל 117%, בכלל מוסדות העסקתם וכן  עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים בעוז לתמורה בלבד או בעוז לתמורה ובטרום רפורמה, באם היקף משרתם הינה מעל 112.5%, בכלל מוסדות העסקתם.

  4. בקשה להעסקת עובדי הוראה מעבר לגיל פרישה- בקשת אישור מיוחד עבור עובדי הוראה המחויבים לפרוש לגמלאות על פי חוק והבעלות מבקשת את המשך העסקתם מסיבות מוצדקות (ביטול שגיאה 11).

בקשות אלו ניתן להגיש לאורך כל השנה.

 

שלב שני: החלטת וועדת אישורים מיוחדים

הבקשות אשר הוגשו הן ע"י עובדי ההוראה הן ע"י המוסד והן ע"י הבעלות מוגשות לוועדות אשר בסמכותן לבחון ולאשר בקשות אלו, בהתחשב בסיבת הבקשה.
אישורים מיוחדים ניתנים ע"י הוועדה תקפים אך ורק לשנת הלימודים עבורה התקבל האישור.

 

שלב שלישי: צפייה באישורים מיוחדים

עו"ה מוסד ובעלות יכולים לצפות בסטטוס הבקשה (בטיפול, אושר, נדחה) וכן בסיבת אישור או דחיית הבקשה.

לתמיכה טכנית ותפעולית יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון: טלפון:  03-6906600 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 7:30-22:30, יום ו' וערבי חג 7:30-14:30, שבת (לדוברי ערבית) 7:30-16:30

לשאלות תוכן יש לפנות למוקד עוז לתמורה בטלפון: 1-800-800-424.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2017