education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
מסמכים
 
 

המערכת מאפשרת לבצע הורדת של המסמכים הבאים:

1.      הורדת טפסים

  • פרטים של ממלא מקום
  • עדכון כתובת בית הספר
  • שינוי פרטי בנק
  • ליווי פעילות חוץ
  • קצובת נסיעה
  • בעלי תפקידים (יסודי וחט"ב)
  • דיווח מס הכנסה
  • הצטרפות לקרן פנסיה
  • הצהרה על נסיעות בתפקיד
  • שאלון למורה

2.      נהלים

3.      מדריך למשתמש

 

  

1.         בתפריט המערכת בחר טפסים.

2.         בחר את המסמך הרצוי.

3.        יתקבל המסך הבא - שמירה/פתיחת מסמך. בחר האם לשמור את המסמך - Save או לפתוח אותו - Open

 

 

 הערה: על מנת לצפות בקבצים, הכרחי שיהיה מותקן במחשב Word ו Adobe Reader.

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  26/11/2009