education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
1.1 אחריות לדיווח
 

לתשומת לבך, כל ממשק אשר נשלח לחשב השכר בגזברות באמצעות המדב"ס יחשב לטופס שאושר על ידי המנהל וחתום על ידו.  מבחינת חשבות משרד החינוך, הרשאות לדיווח במדב"ס ניתנות אך ורק למנהל בית הספר, לפיכך למנהל בית הספר אחריות ישירה לנכונות כל הדיווחים הנשלחים באמצעות המדב"ס לגזברות המחוז.

 

מנהל בית הספר אחראי על דיוק הנתונים בכל הטפסים האחרים המקנים זכאויות שונות למורים, כגון: תביעה לגמול פיצול, מינוי בעלי תפקידים, החזר הוצאות נסיעה וגמול ליווי טיולים.

את הטפסים ניתן להוריד מהמערכת (בתפריט העליון תחת קטגוריית "מסמכים").

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009