education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.18 עבודה בפגרות – חינוך מיוחד
 

במסגרת התוכנית של שנת לימודים גמישה יתאפשר למורה בבית ספר לחינוך מיוחד לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים הרגילה בתמורה לעבודה בתוכנית החופשה בבית הספר.

 

 • ניתן לעבוד במסגרת התוכנית של שנת לימודים גמישה רק במסגרות שלהלן:
  • גני ילדים בחינוך מיוחד.

  • בתי ספר לחינוך מיוחד.

  • אשכולות גנים לחינוך מיוחד.

   

 • הקצאת השעות מתבצעת באמצעות האגף לארגון מוסדות חינוך.

 

 • בכל שנת לימודים מחלקת התקן במחוז שולחת את הקצאת כל השעות הבודדות המיועדות להפעלת תוכניות בחופשה באותה שנה לבתי הספר.

 

 • למורים בבית הספר תינתן אפשרות להעדר במהלך שנת הלימודים הרגילה עד  10 ימי עבודה ברציפות (ימי עבודה של בית הספר) תמורת עבודה בתוכנית החופשה בבית ספר בהיקף שעות שווה לשעות ההיעדרות.

 

 • למורים קיימת אפשרות לא לנצל חופשה תמורת עבודה בפגרה במקום זאת    לעבוד בחופשות תמורת שכר נוסף.

 

 • מורה בבית הספר יוכל לשלב בין שתי האופציות או לעבוד בחופשה תמורת שכר נוסף, או/וגם לעבוד בחופשה תמורת ימי חופשה במהלך השנה .

 

 • מורה לא יוכל לעבוד בחופשה מסוימת תמורת שכר נוסף ובדיעבד לבקש שעבודתו זו תוכר כתמורה להיעדרות במהלך שנת הלימודים הרגילה.

 

 • בכל מקרה ההתחשבנות של ימי ההיעדרות במהלך שנת הלימודים בתמורה לעבודה בתוכנית חופשה תהיה במהלך אותה שנת הלימודים (מספטמבר עד תום תוכניות החופשה בקיץ). לא ניתן לצבור ימים משנת לימודים אחת לזו שאחריה. קיזוז ההיעדרות והחזר השעות יבוצעו באותה שנת לימודים בלבד.

 

כללי:

 

 • בית ספר לא רשאי לחרוג מסך השעות שהוקצו לו בגין סל חופשות.

 

 • כל השעות המוקצות בסל חופשות מדווחות במדב"ס - בשעות בודדות.

 

 • מורה זכאי לתשלום נוסף בגין עבודה בפגרה (במקום ניצול היעדרות במהלך שנת לימודים).

 

 • כל מורה העובד בפגרה ומקבל נסיעות ריאליות, עליו למלא טופס "קצובת נסיעה" ולצרף לדו"ח. מורים המקבלים "חופשי חודשי" לא צריכים למלא טופס כאמור.

 

 • בית ספר זכאי לדווח מילוי מקום בחופשה למורה שאינו מצוות בית הספר (שעות אלו יגרעו משעות סל החופשות ולא מתקן שעות מילוי המקום של המוסד).
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009