education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.19 ביטוח פנסיוני – עובדי הוראה
 
 

כל עובדי ההוראה חייבים להיות מבוטחים באחת מקרנות הפנסיה הקיימות לשמירה על זכויותיהם  כפי שיפורט בהמשך.

 

ביטוח העובדים וזכויותיהם הפנסיוניות חשובות הן לעובדי ההוראה והן למערכת ומהווה בסיס לזכויותיהם בגמלאות, על כן יש להקפיד כי לכל עובד יש ביטוח פנסיוני.

במקרה שלא מנוכה משכרו של עובד הוראה לקרן פנסיה, יש לפנות בדחיפות להסדרת הנושא לאגף כח אדם בהוראה במחוז.

 

א. עובדי הוראה קבועים קודם לתאריך 1.9.02

 

עובדי הוראה שנכנסו לקביעות לפני 1.9.02 מבוטחים בפנסיה תקציבית (פנסיה   הממומנת על ידי המדינה ).

 

החל מ-1.1.05 הוחל ניכוי בגובה של 2% מהשכר עבור דמי ניהול פנסיה תקציבית.

 

מערכת השכר מזהה את עובדי ההוראה הנ"ל ולכן אין צורך בדיווח, אולם עובדי הוראה קבועים שחזרו משבתון, חל"ת וכדומה עלולים למצוא עצמם ללא ניכוי לקרן פנסיה שמשמעותו אי הכרה בפנסיה תקציבית ואי שמירת זכויותיהם.

 

במקרה של אי ניכוי לפנסיה תקציבית לעובדים הנ"ל יש לפנות בדחיפות לגזברות המחוז לבירור הסוגיה ופתרון הבעיה .

 

ב. עובדי הוראה המבוטחים בקרנות פנסיה ותיקות (קודם לשנת  1995 )

 

עובדי הוראה המבוטחים בקרנות פנסיה הוותיקות טרם כניסתם למשרד החינוך, ימשיכו להיות מבוטחים בקרנות הותיקות.

עובדים אשר מסיבה כלשהי לא מבוטחים בקרנות אלה, יש להפנותם לגזברות המחוז לבירור הסוגיה.

 

הניכוי בקרנות הותיקות החל מ- 1.1.04 יהיה כמפורט להלן: 

 

תאריך מ-

ניכוי עובד

ניכוי מעביד

ס"ה

1.1.06

6.5%

13%

19.50%

1.1.07

7%

13.5%

20.50%

 

ג. עובדי הוראה שנכנסו למערכת החינוך לאחר 1.9.02

 

עם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ב-1.9.02 הועברו זכויותיהם של עובדי ההוראה שנכנסו למערכת מתאריך זה לאחת מתוך רשימת קרנות הפנסיה הצוברות לפי בחירתם (לא כולל את עובדי ההוראה הקבועים בסעיף א'), ולכן עובדי ההוראה שנכנסו למערכת החינוך מ-1.9.02 חייבים לבחור קרן פנסיה צוברת שבה יבוטחו זכויותיהם.

 

עובדים שטרם עשו זאת מסיבה כלשהי מתבקשים לבדוק זאת עם הגזברות בדחיפות.

 

ד. עובדי הוראה חדשים במערכת החינוך

 

עובדי הוראה חדשים שהחלו לעבוד במערכת החינוך חייבים לבחור באחת מקרנות הפנסיה הצוברות החדשות.

ללא בחירת קרן פנסיה לא יישמרו זכויותיהם של עובדי ההוראה.

 

הבחירה תעשה באופן עצמאי וללא התערבות או ייעוץ של שום גורם במשרד החינוך.

לנוחיותכם, להלן כתובת האתר אשר מציג מידע מפורט אודות תשואות קופות הגמל הפועלות בישראל, רשימות של כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שאושרו על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר.

 

www.gemelnet.mof.gov.il

 

אנו ממליצים להיכנס לאתר וללמוד על הקופות קודם לבחירת קרן פנסיה או קופת גמל.

 

לתשומת לבך, על כל מורה חדש מוטלת האחריות למלא טופסי הצטרפות לקרן הפנסיה או קופת הגמל, אנא הקפידו על כך.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009