education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
1.2 עקרונות השיטה
 

1.2.1 אופן הדיווח

ביסוד השיטה הממוחשבת עומדים מספר עקרונות ארגוניים ותפעוליים: 

  • עם פתיחת שנה"ל תשס"ח יש לדווח במערכת את כל נתוני העסקה של כל  המורים בבית ספרך, וזאת בניגוד לשנים קודמות בהן דווחו רק שינויים (שינויים במערכת שעות, מורים חדשים וכד').
  • במערכת המדב"ס יופיעו שמות כל המורים ומספרי הזהות שלהם על בסיס מצבת המורים של חודש יוני 2007.
  • על בסיס מצבת זו ניתן לדווח מערכת שעות למורים לשנת תשס"ח החל מה- 20.8.07.
  • מצבת המורים הנמצאת במערכת כוללת גם מורים מופסקים שלא שובצו לעבודה בבית ספרך לשנת הלימודים תשס"ח. למורים כנ"ל אין להקליד מערכת שעות או הפסקת משרה. הפסקת תשלום שכרם תיעשה באופן אוטומטי.

 

1.2.2 בקרה על התהליך והנתונים

  • בית הספר ישלח ממשק לגזברות המחוז - בגזברות המחוז מתבצע הליך של אישור הנתונים הנשלחים מבית הספר, כתוצאה מהליך האישור יועבר משוב, להמשך הטיפול בבית הספר.

 

חשוב לבדוק כל ממשק החוזר כדחוי או שגוי ולתקן את הדו"ח בהתאם,

לתשומת לבך, ממשק שחוזק שגוי / דחוי לא נכנס לחישוב השכר של החודש השוטף.

 

  • יש לשלוח ממשקים במהלך כל הימים בהם המערכת פתוחה לשליחת ממשקים, על מנת לאפשר לחשב השכר להגיב ולהעביר משוב לבית הספר מבעוד מועד סגירת הקליטה. 
    אנא הקפידו לשלוח ממשקים באופן שוטף ולא ביום האחרון של סגירת הקליטה.

 

1.2.3 דיווחים חודשיים

דיווחים במערכת המדב"ס בחודש השוטף יש לשלוח עד למועד סגירת הקליטה המתפרסם מידי חודש.

 

לאחר מועד זה ניתן להמשיך לדווח באופן שוטף דיווחים, שייקלטו לסגירת הקליטה של החודש העוקב.

 

1.2.4 דיווחים נוספים על שינויים

אם חלו שינויים בהעסקת מורים לאחר שדיווחת מערכת שעות שבועית - נא דווח בהקדם על כל שינוי.

 

במידה ומספר שעות המורים והשעות שנקלטו במחשב, אינו תואם את מספר שעות עבודתם בפועל, העבר ממשק נוסף.

 

את טופס בעלי תפקידים, עבודה נוספת וכל הטפסים האחרים החייבים בחתימת הפיקוח, יש להעביר ישירות למפקח בית הספר. על המפקח לדאוג להעברת הטפסים החתומים לגזברות המחוז על מנת למנוע עיכובים בתשלום שכר מדויק למורים, בכל מקרה מנהל בית הספר אחראי תכני הדיווח בטפסים.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009