education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.14 גמול פיצול
 

להלן הזכאות לגמול פיצול:

 

הרמה

שיעור הגמול

7 - 6 כתות

5%

10 - 8 כתות

6%

11 כתות ויותר

7%

3 מוסדות חינוך

5%

שפת אם ושפה זרה ב- 4 כתות*

5%

עובד במשמרת (עובד בוקר ואחה"צ לפחות פעמיים בשבוע)

 

5%

בתי הספר פנימייתיים

5%

עובד הוראה המועסק ב- 95%-79% ב- 5 כתות

3%

 

* הוראת שפת אם ושפה זרה בחמש כיתות ויותר, תקנה שיעור גמול לפי טבלת

  הכיתות לעיל.

 

גמול פיצול מחייב עבודה בהיקף של 1/3 משרה בהוראה לפחות.

בהתייחס לגמול פיצול, "כיתות" - הכוונה לכיתות אם בלבד ולא להקבצות.

 

כאשר כיתה מפוצלת לקבוצות והמורה מלמד 1/2 כיתה בלבד, 2 חצאי כיתה יחשבו לכיתה אחת לצורך תשלום גמול פיצול.

קובצו לשיעור מכיתות שונות (שעורי התעמלות, מלאכה, חקלאות וכו') יחושבו הכיתות שנאספו ככיתה אחת, לצורך תשלום גמול פיצול.

כיתה מקדמת מובאת בחשבון במניין הכיתות לצורך חישוב זכאות גמול פיצול.

 

מורה בכיתה טיפולית אינו זכאי בגין עבודתו זו לגמול פיצול מאחר שעבודתו זו אינה בכיתות "אם" אלא בטיפול פרטני.

           

הערה- באחריותו של מנהל בית הספר לדווח על כיתות מלאות של המורים או לציין חלקי כיתה אם מדובר "בחצאי" כיתות.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009