education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.5 היעדרויות
 
 

יש לדווח על כל היעדרות /הפסקת עבודה מיד עם התרחשותה.

 

הטבלה הבאה מפרטת את סוגי האסמכתאות אותם יש להעביר לגורמים השונים במשרד. לכל סוג היעדרות חובה להעביר אסמכתא כפי שמפורט בטבלה, על מנת שנוכל לקלוט אותה במערכת.

 

לתשומת לבך, דיווחי היעדרות ללא האסמכתאות המתאימות לכל הגורמים המצוינים בטבלה לא יקלטו במערכת והן יוסבו להיעדרות לא מוצדקת שבגינה ינוכה שכר.

 

טבלת סוגי אסמכתאות לדיווחי היעדרות  

קוד חדש

קוד ישן

תיאור קצר/

תיאור ארוך

צורך

באסמכתא כן/לא

סוג

האסמכתא

הגורם האחראי

להעברת האסמכתא

הגורם המקבל את האסמכתא

1014

14

חופשה ע"ח מילוי מקום בחינוך מיוחד

כן

אישור פיקוח

בית הספר / פיקוח

גזברות

 

 

 

1030

30

היעדרות עקב נישואין

כן

תעודת נישואין

מורה /בית הספר

בית הספר, גזברות

1031

31

אבל

כן

תעודת פטירה

מורה /בית הספר

בית הספר

1034

-

ימי היעדרות מפטירה עד קבורה

כן

תעודת פטירה וקבורה

מורה

בית הספר

1040

40

היעדרות בגין בחינה

כן

אישור

מורה

בית הספר

1041

41

השתלמות

כן

אישור

בית הספר

גזברות

1044

-

יום הזיכרון

כן

הצהרה

מורה

בית הספר

1045

-

השתתפות בועדות

כן

אישור / הזמנה

בית הספר

גזברות

1046

49

בדיקה רפואית מטעם המשרד

כן

אישור מכ"א

מורה/בית הספר

גזברות/כ"א

1050

49

פגרת חג למורה מלאום שונה

כן

הצהרה

מורה

בית הספר/גזברות

1061

68

הופעה בבית משפט מטעמים אישיים,לא בתפקיד

כן

אישור

מורה

בית הספר

1062

62

הופעה בבית משפט מטעם המשרד

כן

הזמנה לדיון

בית הספר

גזברות

1063

49

באישור מנהל המחוז

כן

אישור

בית הספר

גזברות

1064

68

היעדרות באישור מנהל בית הספר

כן

אישור

מורה

בית הספר

1070

 

 

70

 

 

שביתה

 

לא

 

בחתימת מנהל בית הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071

 

71

 

ביטול שביתה

 

כן

 

מכתב המפרט את רשימת המורים שלא שבתו

 

מנהל בית הספר

גזברות המחוז

1098

-

לא מוצדק – ע"' מערכת

לא

 

 

 

1099

60-69

היעדרות לא מוצדקת

לא

 

 

 

2010

10

מחלה עם אישור רפואי

כן

אישור מחלה

מורה

בית הספר

2011

11

הצהרת מחלה

כן

הצהרה

מורה

בית הספר

2012

12

מחלת ילד עד גיל 16

כן

אישור מחלה

מורה

בית הספר

2013

13

מחלת הורה

כן

טופס ואישור מכח אדם

מורה

בית הספר /כח אדם/ גזברות

2014

-

מחלת ילד החולה במחלה ממארת

כן

אישור מכח אדם

מורה + בית הספר

כח אדם / גזברות

2015

-

מחלת בן זוג

כן

אישור  רפואי + הצהרה

מורה + בית הספר

כ"א  / גזברות

2016

-

טיפול פוריות

כן

אישור

מורה

מנהל בית הספר

 

2017

-

מחלה בחופשת לידה

כן

אישור ביטוח לאומי

מורה

בית הספר, גזברות, כח אדם

2018

12

מחלת ילד לעובד הוראה חד הורי

כן

אישור רפואי

מורה

מנהל בית הספר

2019

19

שמירת הריון ע"ח מחלה

כן

אישור רפואי

מורה

מנהל בית הספר, גזברות

2020

-

מחלה ממושכת ללא תשלום

כן

אישור רפואי

מורה

מנהל בית הספר

גזברות

כא"ב

2022

22

היעדרות עקב הפלה

כן

אישור רפואי

מורה

מנהל בית הספר, גזברות

3018

18

שמירת הריון ע"ח ב.לאומי

כן

אישור מביטוח לאומי

מורה

בית הספר, כח אדם

3020

20

חופשת לידה

לא

 

מורה

 

3021

21

בדיקות בזמן הריון

כן

אישור רפואי

מורה

מנהל בית הספר

 

3022

20

חופשת לידה לשלישיה

כן

אישור לידה

המורה

בית ספר

3025

-

חופשת לידה מוארכת בשל אשפוז הוולד או היולדת

כן

אישור מביטוח לאומי

מורה

בית הספר, גזברות

3026

-

חופשת אימוץ

כן

אישור ממשרד הפנים, רווחה

מורה

בית הספר, גזברות

 

 

3027

49

היעדרות בגין שעת הנקה

כן

תעודת לידה

מורה

מנהל בית ספר

גזברות

כא"ב

3028

20

חופשת לידה חלקית

כן

אשור לידה

מורה

גזברות

ובית הספר

3030

68

חופשת לידה ללא תשלום

כן

אשור לידה

מורה

גזברות

ובית ספר

3040

68

חל"ת אחרי חל"ד

כן

אשור מכח אדם

כח אדם

גזברות

ובית ספר

3099

61

לא מוצדקת אחרי חל"ד

מדווח על ידי המערכת

 

מורה

בית הספר, גזברות

 

 

4010

 

27,28

תאונת עבודה

כן

אישור רפואי ואישור מבטוח לאומי וטופס 250

מורה

בית הספר, גזברות

5036

36

פגיעה בפעולת איבה

כן

הצהרה – אישורים כמו בתאונת עבודה

מורה

בית הספר, גזברות

 

5040

-

פגיעה של קרוב משפחה בפעולת איבה

כן

הצהרה

מורה

בית הספר, גזברות,כח אדם

6048

48

חופשה באולפנים

כן

אישור המנהל והפיקוח

מורה

גזברות

7010

49

ייצוג לאומי בספורט

כן

אישור מנהל המחוז

מורה - מחוז

בית הספר, גזברות

7020

49

כנס בינלאומי

כן

אישור מנהל המחוז

מורה

בית הספר, גזברות

7030

49

ליווי משלחות

כן

אישור מנהל חברה ונוער

מורה

בית הספר, גזברות

7040

-

ליווי טיולים

כן

אישור מנהל בית הספר

מורה

בית הספר, גזברות

7050

47

חופשה למדריכים

כן

אישור פיקוח

מפקח

גזברות

כא"ב

7068

68

חופשה קצרה ללא שכר (באישור כח אדם )

כן

אישור כח אדם

מורה - מחוז

בית הספר, גזברות

8050

50

מילואים רגיל וחד יומי מיוחד

כן

אישור מילואים מקורי

מורה

בית הספר, גזברות

9083

83

חל"ת

כן

אישור כח אדם

מורה

בית הספר, גזברות

9084

84

שבתון

כן

אישור כח אדם

מורה

בית הספר, גזברות

9085

85

פרישה לגמלאות

כן

אישור כח אדם

מורה

בית הספר, גזברות

9086

86

פטירה

כן

תעודת פטירה

בית הספר

כח אדם / גזברות

9089

89

הפסקת עבודה

כן

 

בית הספר

גזברות

 

2.5.1  דיווח על היעדרויות מיוחדות 

כל היעדרות מסוג מילואים, חופשת לידה, פגיעה בתאונת עבודה או פגיעה בפעולת איבה, פתוחה לדיווח גם בחודשי הקיץ (בתנאי שהתאונה אירעה לפני פגרת הקיץ).

 

לנוחיותך בסוף התדריך ניתן למצוא את מפתח הסמלים לדו"ח הנוכחות: היעדרויות והפסקות.

 

2.5.2 דמי לידה 

דיווח חופשת לידה – שינוי בנהלים:

 

החל מחודש יוני 2007 , שונו הנהלים עבור דיווח חופשת לידה לעובדות הוראה:

 

עד כה  יולדת הייתה צריכה לדווח על הלידה  לבית הספר שבו היא עובדת ובנוסף להגיש תביעה לדמי  לידה למוסד  לביטוח לאומי – מה שהיה כרוך בהרבה מאמץ ובירוקרטיה (הגעה לגזברות המחוז ,מילוי טפסים, המצאת אישורים מתאימים וכו').

 

החל מחודש יוני 2007 חנך משרד החינוך מערך מיחשובי שחוסך מעובדת ההוראה את הצורך בהגשת טפסים.

 

בעקרון התהליך: המוסד לביטוח לאומי מקבל הודעה על הלידה ישירות משני גורמים: הראשון הוא בית החולים בו ילדה עובדת ההוראה והשני הוא משרד החינוך.

 

עם הצלבת שני הדיווחים, המוסד לביטוח לאומי מפקיד ישירות לחשבון הבנק של היולדת את דמי הלידה .

אין צורך להגיע לגזברות המחוז ולמלא טפסים.

 

את נתוני  ההשתכרות של היולדת לצורך חישוב מענק הלידה , מקבל המוסד לביטוח לאומי ישירות ממשרד החינוך.

 

להלן כללי הדיווח החדשים למורה היוצאת לחופשת לידה:

 

 • המורה תדווח למוסד בו היא מועסקת על הלידה.
 • בית הספר ידווח למשרד החינוך על הלידה – הדיווח יעשה לפי הסמל המתאים במערכת המדב"ס.
 • המערכת הממוחשבת החדשה תאתר את הדיווח ותעביר מיידית לביטוח לאומי את נתוני ההשתכרות של המורה  על פי הנתונים המדויקים שרשומים במערכת.
 • המוסד לביטוח לאומי יבצע הפקדה של דמי הלידה ישירות לחשבון הבנק של היולדת.
 • ההפקדה לחשבון הבנק של היולדת תתבצע עד ששה שבועות ממועד הלידה.
 • על מנהל בית הספר, מוטלת האחריות לעדכן את המורה בדבר המועד לסיום חופשת הלידה וחזרתה לעבודה בבית הספר.

 

על מנת שיעודכנו פרטי היילוד במערכת השכר של משרד החינוך , על המורה לשלוח לגזברות המחוז אישור לידה בו מופיעים פרטי הילוד ( ת.ז + תאריך לידה).

אנו מקווים שהמערכת החדשה תייעל ותקצר את ההליך ותשפר את השירות לעובדות ההוראה.

 

עובדת הוראה היוצאת לחופשת לידה טרם מועד הלידה:

עובדת הוראה המבקשת לצאת לחופשת לידה קודם למועד הלידה ,מתבקשת להעביר לגזברות המחוז אישור רפואי על תאריך הלידה המשוער.

עפ"י תקנות המוסד לביטוח לאומי, ניתן לצאת לחופשת לידה שבעה שבועות (או פחות) לפני מועד הלידה המשוער. חשוב לציין כי ספירת השבועות מתחילה מהיום שבו יוצאת עובדת ההוראה לחופשה ולא ממועד הלידה.

ע"מ למנוע עיכוב בקבלת דמי הלידה המורה מתבקשת להגיש את האישור הרפואי שהגישה לגזברות המחוז (אודות מועד הלידה המשוער) ,גם למוסד לביטוח לאומי.

 

הפרשי תשלום לתקופת הלידה

הפרשי תשלום המשפיעים על גובה מענק הלידה , ישולמו באופן אוטומטי ע"י המוסד לביטוח לאומי, עד שנה ממועד הלידה . משרד החינוך יעביר את הנתונים הכספיים למוסד לביטוח לאומי , והמוסד לביטוח לאומי יפקיד את הפרשי התשלום לחשבון הבנק של היולדת.

לקבלת הפרשי תשלום לתקופה הארוכה  משנה ממועד הלידה , על המורה לפנות בצירוף תלושי שכר למוסד לביטוח לאומי.

 

2.5.3 חופשת לידה למורות אחרי ח.ל.ת, שנת שבתון ומורות חדשות 

המוסד לביטוח לאומי מאשר תביעת יולדת לדמי לידה ב- 2 תנאים חלופיים:

 

 • עבדה  10 חודשים מתוך ה- 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • עבדה 15 חודשים בתוך תקופה של 22 חודש שבסמוך לפגרת הלידה.

 

עפ"י התקשי"ר ( 33.338 ) תקופת חופשת לידה, בעדה אין העובדת זכאית לדמי לידה מן המוסד לביטוח לאומי, נחשבת כתקופת חופשה ללא שכר, לכל עניין.

 

לכן, מורה בשנתה הראשונה או מורה השבה משנת חופשה ללא תשלום, אשר לא השלימה 10 חודשי עבודה בטרם ילדה, אינה זכאית שחופשתה תחושב כתקופת פגרת לידה.

לקבלת הבהרות בנושא זה אנא פנו לגזברות המחוז.              

 

אם לפי הנתונים שבידנו המורה אינה זכאית לדמי לידה, אך אלה אושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי, נאשר גם אנו את התקופה כפגרת לידה (במקום ח.ל.ת.), וזאת על סמך אישור המוסד לביטוח לאומי.

לידיעתכם: קרן ההשתלמות מפצה מורה אשר נשללה ממנה הזכות לדמי לידה כתוצאה משהייתה בשנת השתלמות.

 

במקרים כאלה, על המורה לפנות לקרן בצרוף ההודעה השלילית בעניין דמי לידה מביטוח לאומי, ולברר שם זכאותה לפיצוי.

 

2.5.4 הארכת חופשת לידה 

החל מתאריך 8.5.07 הוארכה חופשת הלידה ליולדות, לפי הפירוט הבא:

 • יולדת הזכאית לדמי לידה מלאים:

  תוארך לה חופשת הלידה בשבועיים, ותארך 14 שבועות (במקום 12  

  שבועות).

  יולדת שילדה תאומים או יותר, תוארך לה חופשת הלידה בשלושה שבועות בגין כל ילד נוסף. כלומר, עבור תאומים תהיה זכאית לחופשת לידה של 17 שבועות (במקום 14 שבועות) ,עבור שלישייה תהיה זכאית לחופשת לידה של 20 שבועות (במקום 16 שבועות).

   

 • יולדת שזכאית לדמי לידה חלקיים  (כלומר יולדת שעבדה 6 חודשים מתוך 14 החודשים קודם ליציאתה לחופשת לידה ):

  ליולדת כנ"ל תוארך חופשת הלידה בשבוע, ותארך 7 שבועות (במקום 6 שבועות). מי שילדה תאומים או יותר, תוארך לה חופשת הלידה בשבועיים בגין כל ילד נוסף. כלומר, עבור תאומים תהיה זכאית לחופשת לידה של 9 שבועות (במקום 7 שבועות). עבור שלישייה תהיה זכאית לחופשת לידה של 11 שבועות (במקום 9 שבועות).

 

2.5.5 צבירת זכויות בתקופת שמירת הריון 

עובדת הוראה הנמצאת בשמירת הריון, קודם לפנייתה למוסד לביטוח לאומי לקבלת תגמול, חייבת לנצל את כל ימי המחלה הצבורים לזכותה.

 

ככלל ימי מחלה המנוצלים בתקופת שמירת הריון, דינם כדין ימי עבודה לצורך צבירת זכויות.

עובדת הוראה שסיימה לנצל את ימי המחלה הצבורים לזכותה ועדיין נמצאת בשמירת הריון, שוהה למעשה בחל"ת, תקופה שאינה נושאת זכויות.

 

אם עובדת הנמצאת בשמירת הריון עבדה בפועל באותה שנת לימודים תהיה זכאית לימי חופשה בקיץ באופן יחסי למספר ימי עבודתה.

 

2.5.6 תקופת אשפוז לאחר לידה 

חופשת לידה לאחר לידת תאומים תימשך 17 שבועות. ימי אשפוז לאחר לידת תאומים יגיעו עד לתקרה של 8 שבועות (56 ימים).*

 

חופשת לידה לאחר לידת שלישייה תימשך 20 שבועות. ימי אשפוז לאחר לידת שלישייה יגיעו עד לתקרה של 8 שבועות (56 ימים).*

 

חופשת לידה לאחר לידת פג שמשקלו קטן מ-600 גרם תימשך 14 שבועות + תקופת האשפוז - עד 8 שבועות (56 ימים). *

 

*התקרה המקסימלית של אשפוז עומדת על 8 שבועות לכל היותר.

כל האמור לעיל כפוף לאישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

 

2.5.7   דיווח חופשת לידה בקיץ

מורה שילדה בקיץ ובסיום חופשת הלידה עתידה לחזור לבית הספר בו עבדה ערב יציאתה לחופשת לידה: על חופשת הלידה ידווח מנהל בית ספר במדב"ס .

 

 • במידה וחופשת הלידה מסתיימת בזמן הלימודים, המערכת בונה חופשה לא מוצדקת, ברמת עובד, המתחילה לאחר גמר חופשת הלידה ומסתיימת בסוף שנת הלימודים, הדיווח על החזרה של המורה מחופשת הלידה יעשה ע"י מחיקת ההיעדרות הבלתי מוצדקת, לפי המצב, יש להקליד למורה מערכת שעות, או לחילופין חל"ת או כל היעדרות אחרת במידה ואינה חוזרת ללמד עם תום חופשת הלידה.

 

 • מורה שילדה בקיץ ובשנת הלימודים העוקבת משובצת במוסד אחר: במקרה כזה המוסד בו עבדה טרם יציאתה לחופשת לידה, ידווח לה מערכת שעות מה- 1 לספטמבר עד תום חופשת הלידה.
  המוסד החדש ידווח לה מערכת שעות החל מתאריך חזרתה מחופשת הלידה.

    

 • מורה שילדה בקיץ ופוטרה: עם סיום חופשת הלידה יש לדווח לה 45 יום במוסד מעבר ( על ידי המחוז) ו- 30 יום נוספים בסוג התוספת הרלוונטי.

  בכל מקרה של מורה מפוטרת הדיווח ייעשה על ידי המחוז.

 

כללי:

 

 • אסור לשנות את תנאי ההעסקה של המורה בזמן חופשת לידה ולכן, אין לשנות מערכת שעות למורה השוהה בחופשת לידה.
 • חשוב מאוד לשים לב, לדווח ביטול היעדרות למורה עם תום חופשת הלידה הן למורה החוזרת ללמד באותו מוסד והן למורה שעוברת ללמד במוסד אחר.
 • גם מורה שסיימה את חופשת הלידה ולא חזרה לעבוד בשל חל"ת, מחלה, או כל סיבה אחרת, יש למחוק את ההיעדרות הלא מוצדקת שצמודה לחופשת הלידה, ולדווח היעדרות אחרת במקומה.

בכל בעיה טכנית אחרת הנוגעת לאופן הדיווח ניתן לפנות למוקד התמיכה במדב"ס. רשימת הטלפונים מופיעה בסוף התדריך.

 

2.5.8 מילואים 

דיווח על מורה היוצא למילואים יהיה רק בהתאם לאישור מקורי מצה"ל.

מורה שיצא למילואים במהלך שנת הלימודים לא יקבל את שכרו על ימי היעדרותו עד לקבלת האישור על הימים הנ"ל אצל חשב השכר במחוז, לכן, קודם הדיווח על היעדרות מילואים, יש לדאוג להעברת ספח מילואים מקורי לגזברות המחוז על מנת שהמילואים לא ייחשבו להיעדרות ללא שכר.

   

עובד הוראה העובד בשני מקומות עבודה (משרד החינוך + מקום עבודה נוסף) היוצא לשרות מילואים פעיל ומגיש את טופס השירות המקורי במשרד החינוך, יקבל את התגמול במשרד החינוך.

 

עובד כנ"ל היוצא לשירות ומגיש צילום טופס השירות יש להפנותו למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת התגמול.

 

לתשומת לבך, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מי שעבד והשתכר ביום בו שירת במילואים ולא נגרע משכרו, אינו זכאי, בנוסף לשכר שהוא מקבל תמורת עבודתו, גם לתגמולי מילואים, ואין המעסיק (משרד החינוך) זכאי לתבוע החזר בעד תקופה זו.

 

2.5.9 היעדרות עקב מחלה ממושכת 

מורה הנעדר עקב מחלה ממושכת (מעל חודש ימים) יש לבדוק בכח אדם בהוראה אם עומדים לזכותו ימי מחלה. במידה וניצל את ימי המחלה יש לדווח היעדרות ללא תשלום.

 

בכל מקרה של מחלה ממושכת מעל חודש (רק רופא מחוזי יכול לאשר את המשך היעדרותו מעל חודש) על המנהל להפנות את המורה לאגף כח אדם בהוראה בצירוף תעודות המחלה. אין להסתפק בדיווח רק לגזברות.

 

2.5.10 תאונות עבודה 

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכיוון שמשרד החינוך קיבל הרשאה לפי תקנה 22, יש להפריד את הדיווחים בגין תאונות עבודה עד 12 ימים ומעל 12 ימים, היומיים הראשונים לאחר התאונה יקוזזו מיתרת ימי מחלתו של העובד.

 

ככלל, תהליך הגשת הבקשה לעובד הוראה שנפגע בעבודה נשאר ללא שינוי: מילוי טופס תאונה, אישור מנהל בית הספר ואישור הגזברות בסעיפים הרלוונטיים.

את טופס הבקשה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד.

 

לתשומת לבך, מורה שלא יביא אישור על תאונת העבודה מהמוסד לביטוח לאומי - היעדרותו תחשב להיעדרות בלתי מוצדקת.

 

אופן הדיווח על תאונות עבודה:  

 • עד 12 ימים יש לדווח היעדרות בקוד המתאים, מיום שלאחר התאונה ועד לתאריך הסופי.

  במקרה זה יקבל העובד שכר עבור 10 ימים מקסימום מכיוון שחוק ההסדרים מחייב לשלם מהיום השלישי.

  היומיים הראשונים לתאונה יקוזזו מיתרת ימי המחלה של העובד.   

 • מעל 12 ימים, יש לדווח היעדרות מיום שלאחר התאונה ועד לסיום. במקרה זה העובד יקבל שכר עבור כל ימי התאונה (ולא מהיום השלישי).

   

בהתאם להחלטת הביטוח הלאומי תקופת השהייה בתאונת עבודה הינה עד 91 יום.

מהיום ה-92 יש לדווח על חופשת מחלה ולצרף אישורי מחלה מתאימים.

 

 לתשומת לבך, החל מהיום ה-92 תנוכה חופשת מחלה מיתרת ימי המחלה  הצבורים למורה. 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009