education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.11 היקף משרה מקסימלי - העסקה בשעות נוספות
 

חובה לבקש אישור מוקדם להעסקה בהיקף משרה העולה על משרה מלאה 100% (מורה אם – עד 110% משרה).

 

אין לדווח על העסקה מעל למשרה למורים ומנהלים שלא אושרה העסקתם זו על ידי המחוז באותה שנה (האמור לעיל מתייחס גם למורים שבשנת הלימודים הקודמת אושרה העסקתם מעל למשרה), בכל מקרה, בהיעדר אישור מנהל המחוז לעבוד בשעות נוספות, לא ישולם שכרם בגין שעות אלה.

מורה ומנהל המועסק מעבר למשרה ללא אישור ימצא בתלוש משכורתו "הורדה למקסימום" אשר משמעותה ניכוי כל סכום מעבר לתשלום עבור 100% המשרה.

 

לתשומת לבך, בהתאם לפסק דין של בית המשפט הארצי לעבודה (ובהתאם לתקנון שרות עובד הוראה סעיף 1.24.2) אין להעסיק עובדי הוראה בכלל ומנהלים בפרט בהיקף משרה העולה על 140% משרה.

 

בית המשפט קובע כי הגבלה זו היא ראויה ונכונה והיא מתייחסת לכלל עבודתו של עובד הוראה, כולל עבודה אצל מספר מעסיקים ובעלויות שונות.

גזברות המחוז תקצץ את התשלום לעובד הוראה למקסימום של 140% משרה.

משרתו, של עובד הוראה בבעלויות ובחינוך הלא רשמי, תילקח בחשבון לצורך הקיצוץ.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009