education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.16 השתלמויות
 

עובד הוראה לא ישתתף בהשתלמויות בשעות עבודתו למעט קורסים מרוכזים במוסדות הבאים:

 

  • בית ספר לעו"ה בירושלים.
  • "שלומית" בשלומי.
  • "בית יציב "בבאר שבע.

 

ההשתתפות בהשתלמויות הנערכות במוסדות הנ"ל תעשה רק לאחר קבלת אישור ממנהל בית הספר והמפקח.

 

יש להעביר לגזברות המחוז אישור השתתפות ואת ההזמנה להשתלמות בגין כל מורה שהשתתף בהשתלמות. היעדרות מסוג השתלמות לא תאושר ללא האישורים הנ"ל.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009