education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
1.4 הורדת טפסים מהמערכת
 

ניתן להוריד טפסי דיווח מהמערכת באופן הבא:

בתפריט העליון יש ללחוץ על  "מסמכים" >> "טפסים" ולבחור את הטופס הרצוי בהתאם לרשימה.

 

להלן רשימת הטפסים:

 • שאלון למורה / גננת / ממלא/ת מקום
 • עדכון כתובת בית ספר
 • שינוי פרטי בנק
 • טופס גמול פיצוי
 • ליווי פעילות חוץ בית ספרית
 • קצובת נסיעה
 • בעלי תפקידים: בעלי תפקידים יסודי                                
                        בעלי תפקידים חט"ב
 • דו"ח מס הכנסה ( כרטיס עובד טופס 101)
 • הצטרפות לקרן פנסיה
 • הצהרה על נסיעות בתפקיד- מנהל וסגן בלבד
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009