education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.10 קצובת נסיעה
 

כל עובד הוראה הנוסע למקום עבודתו זכאי להחזר הוצאות נסיעה (הלוך ושוב) עד למקסימום המאושר על ידי החשב הכללי.

 

סכומי קצובת הנסיעה בישובים בהם הופעלו כרטיס "חודשי חופשי" וכרטיס "חופשי חודשי מרחבי" יהיו כפופים לעלות הכרטיסים.

 

מורה המועסק במשרה חלקית רק בחלק משבוע העבודה, אשר סך כל עלות הנסיעה  החודשית שלו נמוכה ממחיר כרטיס "חודשי חופשי" - קצובתו תשולם לפי ההוצאה בפועל.

 

המורים ימלאו בקשה להחזר הוצאות נסיעה לשנת הלימודים תשס"ח, ויעבירו במרוכז לגזברות המחוז (בהתאם להנחיות הגזברות , חלק מהגזברויות דורשות מילוי טופס קצובת נסיעה מידי שנה , וחלקן דורשות טופס כנ"ל רק למורים חדשים).

עובד הוראה המשובץ במקום עבודה מרוחק, אשר הוצאות נסיעתו ליום חורגות מן המקסימום המאושר, חייב  באישור מיוחד של מנהל המחוז.

 

עובדים אלה יקבלו החזר ריאלי של הוצאות נסיעה או החזר המוגבל בתקרה אך ורק אם העסקתם תוגדר על ידי מנהל המחוז כ"חיונית ביותר לצרכיה של מערכת החינוך", כמפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד ד', מרץ 1987.

מורים המוסעים על ידי המשרד אינם זכאים להחזר קצובת נסיעה ואין הם צריכים למלא טופס בקשה להחזר הוצאות. מורים אלו, חייבים למלא טופס להסעה מאורגנת על מנת שנוכל לדווח להם זקיפת הטבה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009