education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.6 מדריכים
 
 • עבודת המורה המדריך בבית הספר מיועדת לתמיכה בצוות המורים באופן פרטני או קבוצתי, ומכוונת ישירות לשיפור עבודת המורים בכיתותיהם.

   

  עליך כמנהל להקפיד לדווח על המורה בפיצול הרלוונטי, ולהקפיד שלא לחרוג משעות התקן שהוקצו לצורך עבודת המורה המדריך.

   

  לתשומת לבך, היקף יום הדרכה בבית הספר הינו 7 שעות  (1/6 משרה), ומספר השעות שעליך לדווח הינו בהתאם לשעות שיוקצו לבית ספרך על ידי אמח"י.

   

  • המדריך יקבל כתב מינוי לעבודתו בהדרכת עובדי הוראה, בכתב המינוי מצוין נושא ההדרכה והיקף משרתו (גם בשעות שבועיות) של המדריך.

   אין להעסיק מדריך ללא כתב מינוי תקף.

  • בכתב המינוי של מורה בתפקיד הדרכה יופיעו גם שמות בתי הספר ומספר שעות ההדרכה השבועיות.

  • עבודתו של המדריך היא זמנית והמינוי ניתן בדרך כלל לשנה אחת בלבד.

  • יחידת עבודה של המדריך היא בת 42 שעות וחצי .

   

 • עם קבלת עותק מכתב המינוי של המדריך, ידווח מנהל בית הספר עליו בראשית השנה לגזברות בפיצולים הרלוונטיים להדרכה בית ספרית.

 

 • מנהל בית הספר ידווח לגזברות המחוז מידי חודש על נוכחות המדריך בבית ספרו במסגרת הדיווח על מצבת המורים בבית הספר.

 

 • מדריך אינו זכאי לתשלום גמול פיצול.

 

 • מדריך אינו רשאי ללוות תלמידים בפעילות חוץ בית ספרית, אלא אם כן הוא משובץ בבית הספר בתפקידים נוספים.

   

  • המדריך הבית ספרי אינו זכאי לתשלום אש"ל, אולם הוא זכאי לקבלת קצובת נסיעה כמו כל המורים בבית הספר.  

  • עובד הוראה בתפקיד הדרכה שכל משרתו/ה בהדרכה, אינו זכאי לתוספת אם ולשעות גיל . 

  • בשנת הלימודים תשס"ז הוכנסו העדכונים הבאים בנוגע להעסקת המדריכים הבית ספריים:

   

  להלן הציטוט מחוזר מנכ"ל סו / 1 סעיף 8.3 4.11

   

  חופשתו של מורה בתפקיד הדרכה בבית הספר תהיה אף היא כנהוג לגבי מפקחים . במהלך שנת הלימודים ידווח מנהל בית הספר, כמקובל, על נוכחות, לרבות דיווח על ניצול ימי חופשה של המדריך המשובץ בבית ספרו. במהלך חופשת הקיץ יתאם המורה בתפקיד הדרכה את עבודתו עם המפקח הממונה, וימלא דוח עבודה חודשי כנהוג לגבי כלל המדריכים . דוח זה טעון אישור המפקח הממונה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009