education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.17 מורים ממלאי מקום
 

העסקת מורה ממלא מקום אפשרית רק מול היעדרות מורה המועסק בשעות תקניות. אין להעסיק מורה ממלא מקום ברציפות יותר מ- 51 יום.

בנוסף,אין להעסיק בשעות מ"מ עו"ה שהיקף משרתו הכולל גדול מ- 140% משרה.

 

מספר שעות העבודה של ממלא המקום אינו יכול לעלות על מספר השיעורים שנקבעו במערכת למורה הנעדר.

 

כל מורה ממלא מקום, בבואו לראשונה לבית הספר ימלא שאלון פרטים אישיים ויקפיד למלא את כל הפרטים, חובה לציין מספר זהות מלא, שם פרטי ומשפחה, פרטי בנק וכתובת מדויקת ויצרף תצלום ספח תעודת זהות.

שאלון זה, יש לשלוח בהקדם האפשרי לגזברות המחוז על מנת שיקלטו פרטי המורה במערכת, רק אחרי קליטת פרטי המורה במערכת, בית הספר יוכל לדווח עליו במערכת המדב"ס.        

מורים שלא ימלאו שאלון זה לא יקבלו שכרם.

 

מורה ממלא מקום, יצהיר במידת הצורך על עבודה יחידה ו/ או תאום מס,שאם לא כן ינוכה משכרו מס בשיעור 48% .

 

תשלום שכרו של עובד הוראה ממלא מקום יתבצע בחודש השוטף, התשלום יתבצע כמקדמה שתופקד לחשבון הבנק עד ל- 10 בכל חודש, הפקת תלוש שכר המפרט את פירוט התשלומים ושעות ממלא מקום יתבצע חודש לאחר מכן.

 

על מנהלי בתי הספר לשלוח לגזברות המחוז ממשקים בגין עבודתם של מורים ממלאי מקום לכל המאוחר עד ל-8 בכל חודש.

 

עובד הוראה שלא יועבר בגינו ממשק עד למועד זה לא יקבל מקדמה באותו חודש ותשלום שכרו יידחה בחודש.

 

אין להעסיק במילוי מקום עובד הוראה שפרש לגמלאות, ממלא מקום מעל גיל 65 או קרוב משפחה.

 

מורה בשנת שבתון שעובד באותה שנה כמורה ממלא מקום יש להקפיד ולדווח עליו בפיצולים הנכונים, על מנת  ששכרו ישולם על פי דרגתו וויתקו.

 

בהתאם לחוזר מנכ"ל סה/ 1 תוקננו שעות מלוי מקום בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים ( להוציא מוסדות לחינוך מיוחד וגני ילדים ).

 

הנוהל מתייחס למילוי מקום בחינוך היסודי, ובחטיבות ביניים בחינוך הרגיל, ובכלל זה כיתות של החינוך המיוחד בבתי ספר אלו.

 

הנוהל מתייחס למילוי מקום בטווח הקצר (בשעות בודדות בלבד) בגין היעדרות שאינה קבועה. 

 

הנוהל אינו חל על מילוי מקום של עובד הוראה שנקרא לשירות מילואים ממושך ועל מורה שיצאה לחופשת לידה (שעות מילוי מקום בגין היעדרות מסוג מילואים, חופשת לידה, תאונת עבודה ושמירת הריון שלא על חשבון ימי מחלה יש לדווח בקוד היעדרות מיוחד המופיע בטבלת היעדרויות בסוף התדריך. דיווח בקוד המתאים לא יגרע משעות מילוי המקום להם זכאי המוסד).

 

 • שעות מילוי מקום המוקצות לבתי הספר מאפשרות מענה להיעדרויות מורים משעות הוראה בלבד (לא משעות בתפקיד).

 

 • מפתח התקצוב הוא 60 שעות בודדות לשנה לכיתה בחינוך היסודי ו- 45 שעות בודדות לכיתה בחטיבת הביניים.

  מפתח תקצוב זה יחול גם על כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.

 

 • בתי ספר יסודיים הכוללים גם חטיבות ביניים, מפתח התקצוב יהיה 60 שעות לכיתות א'-ו' ו- 45 שעות לכיתות ז'-ח' לשנה.

 

 • בשונה מהפרסום בחוזר מנכ"ל, בחוות חקלאיות ובמרכזים הימיים יוקצו  60 שעות בודדות לשנה עבור כל מורה במשרה מלאה.

  

בתי ספר אשר ניצלו את כל מכסת השעות שהועמדה לרשותם במסגרת תקן שעות ממלאי מקום, רשאים לפנות למנהלי המחוזות בבקשה להקצאה נוספת.

 

בכל מקרה לא יאושר תשלום לממלאי מקום בבתי ספר שחרגו מתקן השעות עד שתתקבל הודעה על הגדלת המכסות המאושרות ממנהל המחוז.

 

מנהל בית ספר שניצל את מכסת השעות שהוקצו לבית ספרו לא רשאי להעסיק מורים בשעות מילוי מקום. במקרה כזה לא יתבצע תשלום לעובד הוראה ממלא מקום והאחריות על העסקה כנ"ל תחול ישירות על המנהל . 

 

להזכירכם סעיף 1.30 בתקנון עובדי ההוראה:

 

 • מנהל בית ספר או מנהל חט"ב הממלא את מקומו של מורה הנעדר מהעבודה,    אינו זכאי לקבל תשלום נוסף תמורת עבודה זו (חוזר מנכ"ל ל"ב/ 5).

 

 • סגן מנהל במוסדות חינוך, המועסק בניהול בהיקף שאינו עולה על 12 שעות שבועיות, רשאי למלא את מקומם של מורים, תמורת שכר (חוזר מנכ"ל מ"ב/ 4).

 

 • סגן מנהל הממלא את מקום מנהל בית הספר אינו זכאי לתוספת שכר או לשעות מילוי מקום.

 

2.17.1 העסקת מורים פנסיונרים  

כל מורה פנסיונר חייב לחתום על חוזה מיוחד באגף כח אדם בהוראה.

 

אין להטיל על מורה פנסיונר, החתום על חוזה מיוחד בהיקף משרה מוגבל מראש, עבודה בשעות מילוי מקום ולהגדיל על ידי כך בצורה עקיפה, את היקף העסקתו מעבר למותר על פי החוזה.

 

הואיל ומצוקת בית הספר באיתור מורים מילוי מקום ידועה לנו, נוכל לאשר העסקת פנסיונרים בשעות מילוי מקום בודדות, על פי הנהלים המקובלים.    

 

בכל מקרה אין להעסיק פנסיונרים בקטגוריות הבאות:

 

 • פנסיונר מעל גיל  65.                                    

 

 • עובד הוראה שפוטר על ידי המנכ"ל מטעמים פדגוגים, למעט מקרים מיוחדים אשר יקבלו אישור ממנהל כח אדם בהוראה.

 

 • עובד הוראה אשר נפסל מטעמי בריאות.

        

היקף משרה של פנסיונר שמועסק על ידי חוזה מיוחד לא יעלה על 30% משרה (לא 1/3 משרה).

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009