education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.13 מינוי בעלי תפקידים
 

להלן התקנות החשובות בנושא מינוי בעלי התפקידים, על פי ההסכם הקיבוצי מינואר 88.

 

אין להקצות שעות עבור מילוי תפקיד מתקן השעות.

 

קריטריונים למינוי: מורה מוסמך המועסק ב- 1/3  משרה בהוראה ויותר.

  

א1. ריכוז מקצוע בבתי ספר יסודיים (א' - ו' ו-א' - ח')

      

מספר כתות בביה"ס

מספר מרכזי מקצוע

לו זכאי המוסד

אחוז הגמול לכל אחד

ממרכזי המקצוע

1-5

1

5%

6-7

2

5%

8

3

5%

9-12

3

6%

13+

4

7%

 

א2. ריכוז מקצוע בחט"ב

 

בחט"ב אפשר למנות מרכזי מקצוע שלא לפי טבלת המרכזים על פי כתות אלא ע"פ הכללים המקובלים במוסדות על יסודיים, להלן הפירוט:

 

היקף לימוד מקצוע

מספר מורים נוספים למרכז המקצוע

אחוז הגמול למרכז מקצוע

48 ש"ש

2 מורים, כל אחד בחצי משרה לפחות,

או 3 מורים

5%

72 ש"ש

4 מורים, כל אחד בחצי משרה לפחות,

או 5 מורים

6%

100 ש"ש

5 מורים, כל אחד בחצי משרה לפחות,

או 6 מורים

7%

 

הערה- יכול להתמנות מורה בעל השכלה אקדמאית בלבד בתחום כמרכז מקצוע או בעל רישיון הוראה קבוע.

 

ב. ריכוז מעבדה

 

ריכוז מעבדה ביסודי:

 

מספר כתות בביה"ס

זכאות למרכז מעבדה

אחוז הגמול למרכז

1-12

1

3%

13+

1

5%

 

 

ריכוז מעבדה בעל יסודי:

 

מספר כתות בביה"ס

זכאות למרכז מעבדה

אחוז הגמול למרכז

1-8

----------

----------

9+

1

5%

 

 

ג. ריכוז שכבה / מגמה / מסלול

 

בית ספר יסודי וחטיבת ביניים רשאים למנות מרכז שכבה / מגמה / מסלול.

אחוז הגמול לתשלום – 6% .

 

ד. ריכוז חינוך חברתי

 

בית ספר יסודי וחטיבת ביניים רשאים למנות מרכז חינוך חברתי, אחוז הגמול לתשלום- 6%.

ניתן לפצל גמול זה בין 2 עובדי הוראה, כאשר כל אחד יהיה זכאי לגמול חינוך חברתי בשיעור 3%.

 

ה. אחראי על הביטחון

 

כל בית ספר ימנה אחראי על הביטחון בכפיפות להוראות הקב"ט המחוזי ובאישורו,

אחוז הגמול לתשלום - 6% .

 

ו. אין למנות מורה ליותר מאשר ל - 2 תפקידים

 

*  תפקידים: מנהל, ס.מנהל, מחנך כיתה, מרכז מקצוע, מרכז מעבדה, מרכז חינוך 

חברתי, מרכז שכבה / מגמה, אחראי בטחון, מורה מדריך, מורה יועץ וכו'.

קיימת אפשרות למנות מורה לתפקיד שלישי רק באישור מנומק של מנהל המחוז.

 

ז. מנהל בית הספר אינו רשאי למלא תפקיד נוסף, למעט תפקיד מחנך כיתה.

 

ח. סגן מנהל אינו רשאי למלא תפקיד נוסף למעט תפקיד מחנך כיתה או אחראי בטחון או 1/6 משרה בהדרכה.

 

ט. המינוי הוא לשנה אחת בלבד, אין קביעות בתפקיד ואין זכויות פרופסיונאליות כלשהן בגינו.

 

י. בנוסף לאמור לעיל, על פי הסכמי השכר יש מכסה נוספת לכל מחוז לרכזי בתי ספר קטנים. כל בית ספר יסודי שבו 5 כיתות ומטה, וכל חט"ב שבה היקף לימוד המקצוע נופל מ- 48 שעות שבועיות, רשאי להגיש בקשה לכח אדם בהוראה במחוז לצורך אישור נוסף. את הבקשות יש למסור עד סוף אוקטובר.

כל מחוז יקבל כאמור מכסה נוספת של רכזים. כח אדם בהוראה יעביר את הבקשות במרוכז למחלקה לתנאי שירות.

 

במהלך נובמבר 2007 תתכנס ועדה במטה שתדון בבקשות שישלחו החל מ- 2.9.07 ותקבע על פי הנתונים זכאות לרכזים בנוסף למכסה הקיימת.

הודעה תשלח למנהל בית ספר.

 

להלן טבלה המפרטת את סוגי האסמכתאות אותן יש לשלוח לגזברות במקביל לדיווחים על בעלי תפקידים / רכזים בבית ספרך.

 

לתשומת לבך, לא נוכל לטפל בדיווחים קודם לקבלת האסמכתאות המתאימות כמפורט להלן:

 

2.13.1 טבלת סוגי אסמכתאות – בעלי תפקידים  

טבלת אסמכתאות לדיווחי תפקידים

קוד תפקיד לשכר

תיאור תפקיד

צורך באסמכתא כן/לא

סוג האסמכתא

הגורם האחראי להעברת האסמכתא

הגורם המקבל את האסמכתא

1

מנהל

כן

כתב מינוי

כ"א

גזברות

2

ריכוז גן

כן

מצבת גננות

פיקוח

גזברות

3

סגן מנהל ראשון/מנהל אשכול פיס

כן

כתב מינוי

כ"א

גזברות

4

סגן מנהל שני

כן

כתב מינוי

כ"א

גזברות

5

סגן מנהל שלישי

כן

כתב מינוי

כ"א

גזברות

6

מחנך

לא

דיווח בדוח נוכחות

ביה"ס

גזברות

8

יועץ בניסיון

כן

דיווח בדוח נוכחות  והודעה מכוח אדם

ביה"ס + כ"א

גזברות

 

מנהל חט"ב בבי"ס מקיף

כן

מינוי

כ"א

גזברות

9

ממונה

כן

מינוי

כ"א

גזברות

20

מדריך

כן

כתב מינוי

לשכת ההדרכה

גזברות

30

גננת

כן

פיקוח

פיקוח

גזברות

 

טבלת אסמכתאות לדיווחי רכזים

קוד

תיאור

צורך אסמכתא כן/לא

סוג האסמכתא

הגורם האחראי להעברת האסמכת

הגורם המקבל את האסמכתא

10

ריכוז מעבדה

כן

אישור מנהל וחתימת הפיקוח

ביה"ס

גזברות

11

ריכוז חברתי

כן

אישור מנהל וחתימת הפיקוח

ביה"ס

גזברות

12

ריכוז שכבה

כן

אישור מנהל וחתימת הפיקוח

ביה"ס

גזברות

14

ריכוז מקצוע

כן

אישור מנהל וחתימת הפיקוח

מנהל,מפקח,

גזברות

14

רכז סמים

כן

רשימה מהמטה שאושרה

מטה- משרד החינוך

גזברות

14

רכז בטיחות בדרכים

כן

רשימה מהמטה במשרד החינוך

מטה - משרד החינוך

גזברות

16

ריכוז ביטחון

כן

כתב מינוי + אישור קב"ט

ביה"ס

גזברות

13

ריכוז סמינרים

 

 

 

 

 
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009