education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.20 מורי שילוב בכיתות רגילות
 

מורים המלמדים תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, שקיבלו זכאות בועדת שילוב מוסדות, זכאים לתוספת חינוך מיוחד:

 

5.5% - אם אין לו תעודת הסמכה בחינוך מיוחד.

9% - על פי אישור כח אדם בהוראה על זכאות לתוספת חינוך מיוחד.

 

(הסכם קיבוצי 18/9/01)

 

מורה כנ"ל זכאי לתוספת שעות שבועיות כשעות הכנה להיקף משרתו בפועל, לפי הפרוט הבא: 

 

עד 1/3 משרה            -----    

2/3 - 1/3 משרה             1 ש"ש מיועדת לטיפול בתלמידים.

מעל 2/3  משרה             2 ש"ש המיועדות לפגישות עם הורים וכו'.

 

שעות אלה הינן מתוך תקן בית הספר וחייבות להיות מדווחות בסך כל שעות הוראה.

 

כמו כן זכאים מורי השילוב לגמול חינוך כיתה במקום הכשרה.

 

הנכם מתבקשים להעביר לגזברות רשימת מורים, המאושרת על ידי המפקח, הממלאים אחר תנאי זה, כדי לאפשר תשלום גמול בהתאם.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009