education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.3 מורים השבים משנת ח.ל.ת. לרבות שנת השתלמות
 

מורים אשר לא עבדו כלל במשך שנה זו, זכאים להצהיר על גבי טופס 101, על היעדר הכנסות בתקופה מ- 1.1.07 ועד 31.8.07 , הצהרה זו תובא בחשבון בחישוב ניכויי המס שלהם לתקופה מ- 1.9.07 ועד 31.12.07 .

 

לתשומת לבך, השכר המשולם על ידי קרן השתלמות איננו נחשב כהכנסה לצורך חישוב מס.

 

על כל מורה חדש מוטלת האחריות למלא טופסי הצטרפות לקרן ההשתלמות, אנא הקפידו על כך.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009