education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2. נהלי דיווח
 

2.1 מורים חדשים בבית הספר 

הדיווח על העסקת המורים בבית ספרך חייב להתאים לתקן המאושר. אין להעסיק מורים מעבר לתקן המאושר. אין להסתמך על אישור שעות תקן הניתן בעל פה.

 

לתשומת לבך, אין לדווח על מורה חדש בבית הספר שהעסקתו ושיבוצו לא אושרו על ידי הפיקוח וכח אדם בהוראה על פי הנהלים. יש להימנע מלקלוט עובדי הוראה שלא קיבלו שיבוץ מאגף כח אדם בהוראה ואישור מראש של הפיקוח.

 

מורה הבא למלא מקומה של מורה בחופשת לידה חייב בהרשאה להעסקה מטעם אגף כח אדם בהוראה, ויהיה זכאי לקבל משכורת חודשית על פי דרגתו וותקו, הנקבעים על ידי כח אדם בהוראה.  

 

עבור כל מורה חדש הנקלט במערכת החינוך, חובה להעביר לגזברות המחוז את המסמכים הבאים:           

  • שאלון למורה (שאלון אישי הכולל בתוכו חשבון בנק וכתובת פרטית).
  • טופס דיווח מס הכנסה (כרטיס עובד – טופס 101).
  • טופס דיווח הוצאות נסיעה.
  • טופס הצטרפות לקופת הפנסיה אליה הוא רוצה להשתייך.
  • צילום של תעודת זהות. + ספח

 

אם במהלך השנה חלו שינויים בפרטים האישיים של עובדי הוראה יש לצרף את הטפסים הרלוונטיים.

 

לתשומת לבך, ניתן לדווח על מורים חדשים במערכת, רק אחרי קליטת כל הטפסים הנ"ל בגזברות.

 

רק לאחר שפרטי המורה נקלטים במערכת ניתן לדווח עבורו מערכת שעות בבית הספר. 

 

2.1.1  שיבוץ מורים על ידי כח אדם בהוראה 

יש להקפיד שלא לשבץ עובדי הוראה חדשים לפני מציאת פתרון לעובדי הוראה להם מחויב המשרד. כמו כן אין לשבץ עובדי הוראה בלתי מוסמכים.

 

משכורתו של עובד הוראה שלא שובץ כנדרש על פי הנהלים תעוכב והאחריות לכך תהא על המפקחים והמנהלים.

 

2.1.2 חשבון בנק 

תשומת לבך מופנית לכך כי כל מורה חדש,קבוע וממלא מקום, חייב למלא, עם תחילת עבודתו בבית הספר, שאלון פרטים אישיים תוך ציון מפורש של מספר חשבון הבנק שלו וכתובת הסניף.

 

מורים שלא ימלאו פרטי חשבון בנק על טופס מקורי וחתום שישלח לגזברות לא יוכלו לקבל שכרם.

 

2.1.3 כרטיס עובד – טופס 101

מורים שחוזרים משנת שבתון או חל"ת חייבים למלא טופס 101.

 

עבודה יחידה - יתבצע חישוב לפי מדרגות המס.

עבודה נוספת- ינוכה מס בשיעור של 48% או לחילופין יש להמציא תאום מס.

 

בהיעדר טופס 101 תחשב עבודתו של המורה כעבודה נוספת וינוכה מס בשיעור של 48%.

עובד המצהיר שזו עבודתו הנוספת, צריך לגשת למס הכנסה ולהמציא תאום מס כמתחייב מתקנות מס הכנסה.

 

בנוסף לכך, עובד המצהיר כי זו עבודתו הנוספת, יבצע תאום דמי ביטוח לאומי כמתחייב מתקנות ביטוח לאומי.

 

הערה - בחודש נובמבר 2007 נפיק לכל עובדי ההוראה, טופסי 101 לשנת 2008 כמתחייב מתקנות מס הכנסה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009