education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.15 פעילות חוץ בית ספרית
 

פעילות חוץ בית ספרית הינה פעילות עם תלמידים מחוץ לכותלי בית הספר ובהתאם לתוכנית הלימודים.

 

למען הסר ספק, גמול עבור פעילות זו ישולם אך ורק על פעילות המתקיימת עם התלמידים ע"פ תוכנית הלימודים בביה"ס, ואין גמול לפעילות ללא תלמידים.

 

אין לכלול בפעילות זו ישיבות ואסיפות הורים המתקיימות בבית הספר, כמו כן  אין לכלול פעילות בשבת, בפגרות (פסח, חנוכה וכד'), מסיבות בר מצווה או בת מצווה, ערבי כיתות בבתי תלמידים, מסיבות, אירועי ט"ו בשבט או ל"ג בעומר ותחרויות ספורט.

 

התגמול עבור פעילות חוץ בית-ספרית יחושב ע"פ יחידות, כאשר כל יחידה שווה לערך של 0.7% משכרו החודשי המשולב של העובד בהתאם להיקף משרתו ועד למשרה אחת.

 

להלן פירוט שעות פעילות חוץ בית ספרית אשר בגינן ישולם הגמול, וכן מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל סוג פעילות:

 

סוג הפעילות      

סה"כ יחידות

פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות ההוראה בין השעות 14:00-15:00

0.5

פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 15:00-18:00

2

פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 18:00-21:00

3.5

פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 21:00-24:00

5

פעילות הכוללת לינה ומסתיימת ביום למחרת

7

פעילות מנותקת *בין השעות 16:00-24:00

3

 

*פעילות מנותקת: תחילתה וסיומה לאחר שעות הלימודים הרגילות, שאינה מהווה המשך רציף ליום הלימודים כגון: ביקור במוזיאון, תיאטרון וכדומה.

 

במקרה והפעילות כוללת יותר מלינה אחת, יחושבו מספר היחידות בהתאם למספר הלינות.

 

לידיעתכם: מורה היוצא לטיול ביום בו הוא מועסק חלקית או ביום שאינו מלמד כלל, זכאי לתשלום עבור ליווי התלמידים עד כדי השלמת 4 שעות עבודה באותו יום.

 

דיווח זה מתבצע באופן אוטומטי, אין לרשום שעות מ"מ עבור יום זה.

 

שעות העסקה ביום הטיול לפי המערכת הקבועה

תשלום שעות כמ"מ

-------

4

1

3

2

2

3

1

4

אינו זכאי לתשלום

 

הערה- מורה מצוות בית הספר שהיקף משרתו 140% משרה לא יוכל לקבל שעות מ"מ מעבר להיקף זה כמתחייב מהסכמי השכר.

 

יש לשלוח טופס עבור פעילות חוץ בית ספרית אחת לחודש עם דו"ח הנוכחות ולא לצבור לסוף השנה.

במהלך השנה ניתן יהיה לדווח פעילות חוץ בית ספרית בתוכנת המדב"ס כתחליף לטופס.

 

אין האמור לעיל חל על מורים שאינם מצוות בית הספר, דהיינו אין גמול למורים ממלאי מקום.

מנהל בית הספר יהיה זכאי לגמול ליווי טיולים אך ורק אם יהיה אחראי לטיול.

 

פעילות חוץ בית ספרית ביום שבת מאושרת רק לבתי הספר במגזר הלא יהודי.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009