education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
1.3 פיצולים 
 

חשוב להקפיד לדווח על הפיצול הנכון לעובד הוראה, היות והפיצול הוא הבסיס לחישוב שכר נכון ולתשלום חלק מהגמולים (הדרכה, חינוך מיוחד וכד').

 

להלן שיטת קביעת הפיצולים במתכונת החדשה:

 

הפיצול מורכב מאוסף של מאפיינים הכוללים בין היתר את נתוני בית הספר, בסיס משרה, נתוני תפקיד, נתוני משרה (חינוך מיוחד, הוראה, ניהול, יעוץ ) וכד'.

כל פיצול מגדיר אוסף מאפיינים ספציפי לו בלבד.

 

כל שינוי באחד מהמאפיינים הנ"ל יוצר פיצול חדש, לדוגמא:

 

 • מורה המלמד בכיתות א'-ח' בבית ספר ששלב החינוך הוא א'-ח' פיצוליו יהיו כמפורט להלן: 
  • פיצול 270 ( יסודי רגיל בסיס משרה 30 ) – עבור שעות הוראה כיתות א'-ו'.

  • פיצול 466 ( חט"ב רגיל- בסיס משרה 24 ) – עבור שעות הוראה בכיתות ז'-ח'.

   

 • מורה בחטיבת ביניים ששעות המערכת שלו מורכבות משעות הוראה ומשעות ייעוץ, פיצוליו יהיו כמפורט להלן: 
  • פיצול 466 (הוראה בחט"ב) – עבור שעות ההוראה שלו.

  • פיצול 474 (שעות ייעוץ בחט"ב) – עבור שעות הייעוץ שלו.

   

1.3.1 נפגעי רפורמה

עובדי הוראה נפגעי רפורמה מזוהים במערכת באופן אוטומטי, לכן אין לדווח להם מערכת שעות בחלקיות 24, יש לדווח להם מערכת שעות רגילה, המערכת יודעת להסב את החלק היחסי ממשרתם לחלקיות 24 לפי הנתונים בגזברות.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009