education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.23 רב ביה"ס
 

ע"פ הסכם השכר מנובמבר 83, זכאי רב בי"ס, המועסק ב- 1/3 משרה ומעלה בהוראה, לתוספת חינוך כתה במקום גמול הכשרה.

 

על מנהל בית ספר מוטלת החובה, לדווח אודות תפקידו של הרב כדי שנוכל לזכותו בהתאם למגיע וזאת לאחר ובהתאם לאישור הפיקוח.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009