education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
3. טבלאות- מפתח לדו"ח נוכחות: היעדרויות והפסקות
 

קוד חדש

קוד ישן

תאור קצר/תאור ארוך

גוף משלם

מוצדק/שומר זכויות

הערות

1030

30

היעדרות עקב נישואין

מ. החינוך  (יומיים ראשונים בתשלום)

מוצדק ושומר זכויות

עד 6 ימים לדווח

1031

31

אבל

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

ליהודים – מיום פטירה עד יום קבורה ועוד 7 ימים לדיווח. חל מיום א'  של פסח, יום שבועות, יום א' של סוכות, יום א' של ראש השנה או יום הכיפורים אזי זכאי העובד להיעדר מיום הפטירה ועד החג.

לנוצרים ומוסלמים - 3 ימים לדיווח

לדרוזים - 7 ימים לדיווח

1034

-

ימי היעדרות מפטירה עד קבורה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

1040

40

היעדרות בגין בחינה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

3 ימים בשנה

1041

41

השתלמות

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

1044

-

יום הזיכרון

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

1 יום - יום הזיכרון לחללי צה"ל

1045

-

השתתפות בועדות

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

מותנה אישור המשרד

1046

49

בדיקה רפואית מטעם המשרד

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

1050

49

פגרת חג למורה מלאום שונה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

1061

68

הופעה בבית משפט מטעמים אישיים, לא בתפקיד

ללא תשלום

מוצדק ולא שומר זכויות

מותנה אישור המשרד

1062

62

הופעה בביהמ"ש מטעם המשרד

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

מותנה אישור המשרד. הופעה במשפט רק לנושאים הקשורים למשרד החינוך

1063

49

באישור מנהל המחוז

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

מותנה באישור המשרד

1064

68

היעדרות באישור מנהל בי"ס

 

מוצדק ולא שומר זכויות

עד יומיים רצופים

1014

14

חופשה ע"ח מילוי מקום בחינוך מיוחד

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

למורי החינוך המיוחד היעדרות תמורת שעות מ"מ

1070

70

שביתה

אין  תשלום

לא מוצדק

 

1071

71

ביטול שביתה

מ. החינוך

מוצדק שומר זכויות

 

1098

-

לא מוצדק - ע"' מערכת

ללא  תשלום

לא מוצדק

מדווחת ע"י מערכת

1099

69 ו- 60

היעדרות לא מוצדקת

ללא תשלום

לא מוצדק

 

2010

10

מחלה עם אישור רפואי

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

30 יום שנתי מצטבר לפי 100% משרה

2011

11

הצהרת מחלה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

פעמיים בשנה שבכל פעם עד יומיים רצופים

2012

12

מחלת ילד עד גיל 16

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

8 יום שנתי (על חשבון ימי מחלה הצבורים למורה)

2013

13

מחלת הורה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

6 ימים שנתי (על חשבון ימי מחלה הצבורים למורה)

2014

-

מחלת ילד החולה במחלה ממארת

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

60 יום שנתי כולל ימי מחלת ילד (12) על חשבון ימי מחלה הצבורים של המורה

2015

-

מחלת בן זוג

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

6 ימים שנתי (על חשבון ימי מחלה הצבורים למורה)

2016

-

טיפול פוריות

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

כדין ימי מחלה

2017

-

מחלה בחופשת לידה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

מ- 2  שבועות עד 4 שבועות (כדין ימי מחלה)

2018

12

מחלת ילד לעו"ה חד הורי

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

12 יום שנתי לחד הורי על חשבון ימי מחלה הצבורים למורה

2019

19

שמירת הריון ע"ח מחלה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

כדין ימי מחלה

2020

-

מחלה ממושכת ללא תשלום

אין תשלום

מוצדק ולא שומר זכויות

 

2022

22

היעדרות עקב הפלה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

6 שבועות (לדיווח), כדין ימי מחלה

3018

18

שמירת הריון ע"ח ב. לאומי

ביטוח לאומי

מוצדק ולא שומר זכויות

אין תיקרה

משולם ע"י ב.לאומי

3020

20

חופשת לידה

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

מתאריך 08.05.07 – 98 יום

3021

21

בדיקות בזמן הריון

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

עו"ה שעובדת שבוע מלא ( 5 ימים ) מעל 4 שעות ביום מגיע 40 שעות , פחות מ- 4 ביום מגיע 20 שעות

3022

20

חופשת לידה לשלישיה

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

מתאריך 08.05.07 – 140 יום

3024

24

חופשת לידה תאומים

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

מתאריך 08.05.07 – 119 יום

3025

-

חופשת לידה מוארכת בשל אשפוז הוולד או היולדת

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

מתאריך 08.05.07 – 126 יום

3026

-

חופשת אימוץ

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

מתאריך 08.05.07 – 98 יום

3027

49

היעדרות בגין שעת הנקה

משרד החינוך

מוצדק ושומר זכויות

עד שנה ממועד הלידה

3028

20

חופשת לידה חלקית

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

48 יום לדיווח

3030

68

ח. לידה ללא תשלום

ללא תשלום

מוצדק ולא שומר זכויות

98 יום לדווח

3040

68

חל"ת אחרי חל"ד

ללא תשלום

מוצדק ולא שומר זכויות

120 יום לדיווח. הארכת חל"ד, ללא תשלום משחררת תקן

3099

61

לא מוצדקת אחרי חל"ד

ללא תשלום

לא מוצדק

מנוהלת ע"י מערכת

4010

27,

28

תאונת עבודה

ביטוח לאומי

מוצדק ושומר זכויות

עד 91 יום

4099

-

תאונת עבודה לא מוצדקת

ללא  תשלום

לא מוצדק

מדווחת ע"י מערכת

5036

36

פגיעה בפעולת איבה

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

ע"ח המוסד לביטוח לאומי

5040

-

פגיעה של קרוב משפחה בפעולת איבה

ללא תשלום

מוצדק ושומר זכויות

קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד

6048

48

חופשה באולפנים

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

מחושב ע"י מערכת מרכזית : מקדם הזכאות 2/12 * אחוז משרה מקדם הניצול יחושב לפי שעות החופש מול מערכת השעות

7010

49

ייצוג לאומי בספורט

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

פעמיים בשנה, עד 12 יום

7030

49

ליווי משלחות

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

7040

-

ליווי תלמידים

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

7050

47

חופשה למדריכים

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

באישור המפקח הכללי

לפיצולי הדרכה בלבד

7068

68

חופשה קצרה ללא שכר (באישור כ"א)

ללא תשלום

מוצדק ולא שומר זכויות

 

8050

50

מילואים רגיל וחד יומי מיוחד

מ. החינוך

מוצדק ושומר זכויות

 

8099

67

מילואים ללא אשור

ללא  תשלום

לא מוצדק

מדווחת ע"' מערכת

9083

83

חל"ת

 

 

 

9084

84

שבתון

 

 

 

9085

85

פרישה לגמלאות

 

 

 

9086

86

פטירה

 

 

 

9089

89

הפסקת עבודה

 

 

 

 

ל ת ש ו מ ת  לבך

 

  • יש להקפיד לדווח את הסמל הנכון המתאים להיעדרות. 
  • יש לדאוג לקבל מהמורים את המסמכים הרלוונטיים על ההיעדרויות.

 

* בהתאם להסכמים, ניתן להצהיר עד למקסימום של פעמיים בשנה הצהרת מחלה. דיווח מעבר לפעמיים בשנה לא ייקלט וינוכה כהיעדרות ללא שכר אלא אם ימציא עובד ההוראה תעודת מחלה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009