education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.8 יועצים
 

אם בבית הספר קיימות כיתות ז'-ח', היקף משרתו של היועץ יחושב לפי המפתח הבא:

 

60% משעות הייעוץ כשעות ז'-ח'. 

40% משעות הייעוץ כשעות א'-ו'.

 

בכל מקרה אין לרשום מעל 60% מהשעות בכיתות ז'-ח' אף אם כל שעות הייעוץ מועברות בפועל בכיתות ז'-ח'.

 

להזכירך, מורה יועץ חייב לעסוק בהוראה ב- 1/3 משרתו לפחות.

(אסמכתא: חוזר מנכ"ל מה/ 1).

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009