education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.26 יום חינוך ארוך
 

במהלך חודשים פברואר - מרץ 2008 יקבלו מנהלי בתי הספר בהם מופעל יוח"א

טפסים לדווח על העובדים בשעות שביעית ושמינית הזכאים למענק .

 

2.26.1 תנאי הזכאות למענק יוח"א  

  • בהתאם לחוק יוח"א, למענק יוח"א זכאי אך ורק עובד הוראה העובד בשעה שביעית ושמינית בבתי ספר בהם מופעל יום חינוך ארוך.
  • עובד הוראה שמספר השעות שביעית/שמינית בהן הוא מועסק קטן או שווה לשעות שבועיות תקניות אחרות.
  • המענק המרבי ישולם לעובד הוראה המלמד לפחות 16 שעות שבועיות, שמתוכן 8 שעות שבועיות מלמד בשעה שביעית/שמינית במהלך כל שנת הלימודים.
  • עובד הוראה אשר ילמד פחות מהרשום בסעיף ג' יקבל מענק באופן יחסי למספר השעות השבועיות בהן לימד בשעה שביעית ושמינית.
  • עובד הוראה שיצא לחופשת לידה, מילואים או נעדר לתקופה העולה על חודש מכל סיבה כולל מחלה, היעדרותו תנוכה בחישוב המענק.
  • תשלום המענק מתבצע באופן יחסי למספר החודשים בהם עבד המורה בשעות יוח"א, כל חודש עבודה ביוח"א מזכה את המורה ב-1/10 מסכום המענק ובתנאי שעבד 8 שעות שבועיות ביוח"א, במהלך כל חודש.
  • 9/10 מהמענק ישולמו במשכורת חודש מאי והיתרה (1/10) תשולם במשכורת חודש יוני.

 

הערה- מנהלי בתי הספר בהם מופעל יוח"א יוכלו לעבוד מקסימום 150% משרה במתכונת הבאה:

עד 30 שעות ניהול + 6 שעות בשעות ריכוז עבור יוח"א + 6 שעות הוראה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009