education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.12 חישוב היקף משרה למורה "אם"
 

לתשומת לבך, בהתאם להסכמי השכר זכאית מורה "אם" (מורה אשר גיל ילדיה פחות מ- 14 שנים והיא מועסקת בין 80%-130% משרה) לתוספת שכר בשיעור של 10% וזאת עד לתקרה של 140% משרה. כל הנ"ל כפוף לאישור המחוז.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009