education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשלומי הורים - תשע"ח
 

הסכומים המרביים המותרים לגבייה


להלן פירוט הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשנת הלימודים התשע"ח (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):


  קדם יסודי
(גני ילדים)
א'-ב' ג'-ד' ה' ו' ז'-ח' ח'* בי"ס א'-ח' ט' שש-שנתי ט'* חט"ב עצמאית י'-י"א י"ב
תשלום חובה
ביטוח תאונות אישיות 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
תשלומי רשות
סל תרבות 79 99 99 99 99 149 149 165 165 176 176
מסיבות סיום (1) 54 ---- ---- ---- 75 ----- 125 ----- 125 ----- 200
מסיבות כיתתיות 8 למסיבה 24 ל- 3 מסיבות 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
השאלת ספרי לימוד ----- 280 280 280 280 280 280 280 280 320 320
פורום ועדי ההורים היישוביים (2) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ועד הורים יישובי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
טיולים על-פי תוכנית   (3,4) X 2 הקפצה 60 1 יום 101 1 יום 126 × 2  יום 252 יומיים 387 יומיים 387 יומיים 387 יומיים 387 יומיים 387 יומיים+ 1 יום 513 3  ימים 616
של"ח     (5) 150 150 150 150 150
סה"כ 269 556 581 707 917 1042 1167 1058 1183   1235   1388

 


הערות לטבלה


 1. הגבייה עבור מסיבות הסיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: גן הילדים, כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.
 2. פורום ועדי ההורים היישוביים הוא עמותה רשומה (580616654) הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המינהל הציבורי. הפורום הוא הארגון היציג היחיד שמוסמך לייצג את ההורים בפני הגורמים הללו. פעילות העמותה ממומנת מגבייה בסך 1.5 ש"ח לתלמיד במסגרת תשלומי הרשות של ההורים.
 3. בתי הספר הגובים תשלום עבור פורום ועדי ההורים היישוביים מתבקשים לפעול כדלקמן:
  להעביר את סכום הגבייה לחשבון הבנק של פורום ועדי ההורים היישוביים המתנהל בבנק לאומי (סמל בנק 10) בסניף רמת פולג/נתניה (סמל סניף 681) בחשבון מספר 02739632.
  לשלוח אל ת.ד. 1037 ירושלים, מיקוד 91009, אישור בכתב על העברת הכספים לצורך בקרה. האישור יכלול את שם בית הספר,מספר התלמידים הלומדים בו, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום וסך התשלום.
  הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התוכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
 4. בבתי הספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר - צומת הערבה אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.
 5. בכיתות ח'-י' שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות סכום נוסף בסך עד 150 ש"ח בשנה בנוסף על הגבייה לטיולים. סכום זה מיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של 3 סיורים בשנה.
 6. בגני הילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.


 


תשלומי הורים עבור תל"ן


שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ואיננה משמשת לפיצול כיתות אם לקבוצות לימוד.


הסכום המרבי המותר לגבייה עבור תל"ן לא ישתנה יחסית לשנת הלימודים התשע"ז ויהיה כדלקמן:


שלב החינוך

גבייה מרבית  מתלמיד בש"ח בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים (1) וייחודיים(2) בנוסף על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל מוסדות החינוך

סה"כ גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים(1) וייחודיים(2)

קדם יסודי (גני ילדים)

597

0

0

יסודי

885

1770   בכיתות שאושרו

2655  בכיתות שאושרו

חטיבת הביניים

1060

2120

3180

החטיבה העליונה

1150

2300

3450

 


הערות


(1)בתי ספר תורניים – בתי ספר המקיימים תוכנית לימודים תורנית על פי סעיף 3.11-18 בחוזר הוראות הקבע עו/12, "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי."


(2)בתי ספר ייחודיים – בתי ספר שאושרו כייחודיים על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר ייחודיים ומרחבי חינוך על פי סעיף סעיף 3.11-18 בחוזר הוראות הקבע עו/12 "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי."


הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם על פי הפירוט בטבלה שלהלן. המשמעות היא שבכיתות אם גדולות אפשר יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, מאחר שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה, מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל. הגבייה תיעשה עבור שעות אורך שניתנות בפועל.


שלב החינוך

גודל כיתת האם (מספר התלמידים)

התעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד בש"ח

גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתיה"ס עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים, הנוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתיה"ס

סה"כ הגבייה המרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים

יסודי

20-24

326

עד 885 ש"ח בשנה בכלל בתיה"ס

עד 1770 ש"ח בשנה בכיתות ה'-ו' בלבד

עד 2655 ש"ח בכיתות ה'-ו' בלבד

 

25-28

276

 

29-32

239

 

33-36

211

 

37-40

177

חטיבת הביניים

20-24

389

עד 1060 ש"ח בשנה בכלל בתיה"ס

עד 2120 ש"ח בשנה

עד 3180 ש"ח  בשנה

 

25-28

329

 

29-32

285

 

33-36

252

 

37-40

212

החטיבה העליונה

20-24

382

עד 1150 ש"ח בשנה בכלל בתיה"ס

עד 2300 ש"ח בשנה

עד 3450 ש"ח בשנה

 

25-28

324

 

29-32

281

 

33-36

230

 


על בית הספר לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה המבוקשת ואת מספר שעות התל"ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה.


רכישת שירותים מרצון


נוסף על השירותים שפורטו לעיל קיימים עוד שירותים המוצעים על ידי בית הספר, שמטרתם בדרך כלל לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תוכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר. לעתים השירותים מוצעים לנוחיות ההורים. מוצר או מצרך הנרכש במסגרת זאת ישמש את התלמיד ששילם עבורו ויהיה בבעלותו. השירות או המוצר/מצרך והתשלום עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון".


על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר. 


שלב החינוך

הסכום המרבי המותר בשקלים

קדם יסודי

125

יסודי

250

חטיבת הביניים

450

החטיבה העליונה

450

 
 
 
 
רכישת שירותים מרצון בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים


בהמשך להנחיות בסעיף 3.6-12 בחוזר הוראות הקבע עז/1, "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה", בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים הנרכשים במרוכז אפשר לגבות עד סך של 677 ש"ח בשנה עבור אמצעי הקצה הטכנולוגי שיהיה בבעלות התלמיד ויעמוד לשימושו. לחלופין, אפשר יהיה לגבות עד סך של 300 ש"ח להשאלת אמצעי קצה טכנולוגי שיעמוד לשימושו של התלמיד. התשלומים האמורים יכללו ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו וכן מע"מ.


גבייה זו מוגדרת רכישת שירותים מרצון, והיא ייעודית למטרה זו ונעשית בהתאם להוראות המפורטות שנקבעו בסעיף 3.6-12 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה", ובאה בנוסף על הגבייה עבור רכישת שירותים מרצון עבור כלל המטרות שלהן משמשת גבייה זו ומפורטות בסעיף זה. 


 


שיעורי ההשתתפות של ההורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד


במכרז לקביעת עלות ההזנה במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד שהסתיים במהלך תשע"ז, חל שינוי בעלות המנה: העלות הקודמת עמדה על סך של 13.38 ש"ח, ואילו העלות החדשה עומדת על סך של 14.94 ש"ח. העלייה במחיר משקפת את השיפור באיכות חומרי הגלם והארוחות המסופקות הן בהתאם להנחיות משרד הבריאות.


השתתפות ההורים בעלות ההזנה היא חלקית ודיפרנציאלית, בהתאם לרמת ההכנסה.


תעריפי השתתפות ההורים בעלות ההזנה הם כדלקמן:

 


ההכנסה לנפש לחודש בש"ח

השתתפות ההורים בעלות ארוחה לאחר עדכון בש"ח

0 – 1273

0.0

1274 – 1378

0.0

1379 – 1493

0.7

1494 – 1604

2.6

1605 – 1744

2.6

1745 – 1829

3.8

1830 – 1941

3.8

1942 – 2127

5.4

2128 – 2171

6.0

2172 ומעלה

7.0


 


לבירורים ושאלות בעניין תשלומי הורים אפשר לפנות לרפרנטים על תשלומי הורים במחוזות המשרד:


המחוז

שם הרפרנט המחוזי
לתשלומי הורים

מספר הטלפון

כתובת הדוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

עפר אידלברג

04-6500103

oferei@education.gov.il

חיפה

רמי בן גרא

04-8632428

ramibe@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי    

03-6896599

avivaat@education.gov.il

תל-אביב 

חגית גוטדינר

03-6896281

hagitgot@education.gov.il

דרום

זאב אלדר

08-6263075

zeevel@education.gov.il

התיישבותי   

ראובן לייבל 

03-6898874

reuvenl@kfar-olami.org.il     

חרדי

יוסף פוליטי

02-5601654

yosefpo@education.gov.il

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/10/2017    

עדכוני rss