education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

הסביבה החברתית מעוררת אצל המתבגר סקרנות ושאלות מסוגים שונים. העיסוק בתחומים השונים של מדעי החברה מזמן לו אפשרות לחפש מענה למקצתן של השאלות, תוך התוודעות לכלים וחומרים מדעיים המייחדים את התחום. עיסוק זה מאפשר העמקה והרחבה בסוגיות חברתיות ואקטואליות המצויות בסדר היום הציבורי וכאלה הרלוונטיות לעולמו של התלמיד - כצעיר מתבגר בחברה פלורליסטית, והכנת עבודת גמר כמשימת סיום מחקרית היא אחת הדרכים לכך.

הצגת הכללים להכנת עבודת הגמר במדעי החברה מתייחסת לייחודו של המקצוע ומציגה את הדרישות בעבודה - משלב בחירת הנושא ועד להשלמת העבודה והערכתה, תוך פירוט והבהרה של השלבים השונים בהכנת העבודה וייחודם.


הכללים וההנחיות מיועדים לשימושם של כל העוסקים בהכנת עבודת הגמר במקצוע זה - תלמידים, מורים, מנחים ומעריכים.

תלמיד רשאי לבחור בהכנת עבודת גמר במדעי החברה כחלק מן המשימות הנדרשות לשם קבלת תעודת בגרות. הכנת עבודת גמר במדעי החברה מחייבת ידע רחב ומעמיק במקצוע, ולפיכך היא מתאימה ללומדים את המקצוע ברמה מוגברת. תלמידים שאינם מתמחים במקצוע זה והמעוניינים בכל זאת בכתיבת עבודת גמר, חייבים להרחיב את ידיעותיהם במקצוע ולהכיר בצורה מעמיקה את מושגי היסוד ואת שיטות המחקר המאפיינות את תחומי המקצוע השונים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2009    

עדכוני rss