education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מנהל האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה התשס"ב 2002 
 
 

תוכן העניינים

 

1. היערכות ארגונית של אגף בכיר לכא"ב

2. נוהל העסקת עובדי הוראה חדשים

3. שיבוץ לעבודה

4. שיבוץ לאחר 3 שנות עבודה בשליחות חינוכית בחו"ל מטעם הסוכנות

5. העסקה בחוזה מיוחד

6. העסקה בהרשאה / חוזה

7. קביעות בתשס"ג

8. בדיקות רפואיות לעובד הוראה בחוזה מיוחד

9. בדיקות רפואיות (כניסה לעבודה)

10. קביעת דרגה וותק למורים בתפקידי הדרכה ארציים

11. מינוי בפועל

12. מחויבות להיקף משרה

13. העברה, השאלה ומינוי בפועל

14. ניידות בין המחוזות של עובד לא קבוע

15. נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

16. שעות הוראה למנהל בית ספר

17. ותק בניהול לגננת שעוברת לנהל בי"ס

18. סגן מנהל לניהול תפוחי פיס

19. זכויות מנהלים וסגני מנהלים נפגעי הרפורמה

20. בסיס משרה למי שעבד ב – 10 שנים (מתוך 17) בכיתות ז'-ח' ועבר לנהל בי"ס יסודי

21. העברה יזומה

22. העברה יזומה עקב צמצומים בסוף שנת הלימודים

23. השתייכות ארגונית

24. העברות מסויגות

25. מתכונת הלימודים בגני הילדים העצמאיים והצמודים לבתי הספר במגזר הערבי והדרוזי

26. היעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים – חל"ת

27. חופשה בשכר למטרת "ייצוג לאומי בספורט"

28. שירותי סיוע וייעוץ לעובדי הוראה

29. בדיקות רפואיות לשם קביעת כושרו של עובד הוראה להמשיך בעבודתו

30. תשלום עבור בדיקה במסגרת וועדה רפואית מרכזית

31. עובד שנפסל לשירות ונקבעו לו מעל 51% נכות

32. ימי מחלה בעת ניצול ימי המחלה ערב פרישה

33. רשיונות הוראה במגזר החרדי

34. רישום "טלר" כא"ב בתלוש המשכורת

35. החזר חובות תשלומי יתר – הורדה רטרואקטיבית

36. היעדרות של עובדת הוראה בגלל מחלת ילד

37. איסור פיטורי עובדת הוראה העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית וטיפולי פוריות

38. גמול הדרכה

39. עו"ה שחזר לשירות לאחר שהחזיר פיצויי פיטורים

40. גמול כפל תואר בעד לימודים שנלקחו בחשבון לתואר אקדמי

 

**********************************************************************************************************

1. היערכות ארגונית של אגף בכיר לכא"ב

 

לאחרונה התחלנו בהפעלת ההערכות הארגונית החדשה של האגף.

הערכות זו הינה פרי תכנון ממושך אשר זכה לתמיכה ולהערכה בכל רמות המשרד ואף מחוצה לו.

 

מטרת ההערכות הינה לשפר, לייעל ולהתאים את המבנה הארגוני ותהליכי העבודה למתכונת עבודה מתקדמת.

 

הכוונה הינה לפשט את תהליכי העבודה שבין המחוז לאגף, לייעל אותם ולקצר את זמני התגובה והטיפול בנושאים המועברים לאגף.

 

במסגרת ההערכות אנו פועלים למסד באגף קבוצות עבודה, הפועלות ישירות בנושא תנאי העסקה מול יחידותינו במחוז, בשיטה רפרנטואלית שתפורט בהמשך.

הרפרנט באגף מהווה כתובת לכל פניות המחוז בנושאי תנאי העסקה. באחריותו לקבל את פניות המחוז ולתת להן מענה, תוך הפעלת תהליכי מטה פנימיים.

 

בכך, אנו מאמינים, נביא לשיפור השירות הן ללקוחות הפנימיים של האגף והן לציבור עובדי ההוראה.

 

ההערכות הרפרנטואלית

 

האגף נערך בשני צוותי רפרנטורה, בשלב זה.

צוות אחד משמש רפרנט למחוזות ת"א, מרכז, חינוך התישבותי, חינוך מוכר והכשרת מורים.

הצוות השני משמש רפרנט למחוזות דרום, ירושלים, חיפה, צפון וחינוך מבוגרים.

 

צוות הרפרנטורה פועל מול המחוז בנושאים הבאים:

 

 • גמלאות ופיצויים
 • דרגה וותק
 • תנאי שירות

 

שיטת העבודה:

 

שיטת העבודה מטרתה לבנות את יחידת כא"ב במחוז כיחידת ידע, חשיבה ולמידה עצמאית. בהיתקל עובד במחוז בבעיה מקצועית שהוא איננו מוצא עבורה פתרון, יפעל תחילה לקבלת פתרון במסגרת המחוז. כלומר, העובד יפנה תחילה לממונים עליו או לבכירים ממנו או יתייעץ עם עמיתיו לקבלת פתרון.

 

במקרים בהם לא נמצא פתרון במסגרת המחוז או כאשר המנהל מזהה צורך באישור הפתרון שנמצא, יפנה הממונה במחוז בנושא, לרפרנט באגף.

 

תשובת הרפרנט תועבר לכל עובדי היחידה על מנת להעמיק את ידיעותיהם המקצועיות ולספק להם כלים לפתרון בעיות דומות בעתיד.

 

הרפרנט באגף יפעיל מצדו עבודת מטה בתוך צוותו, יתייעץ עם אנשי מטה אחרים או יעלה את הבעיה בפני הנהלת האגף, לצורך מתן פתרון.

 

הרפרנט אחראי, כי מתן הפתרון על ידו יעשה תוך פרק זמן סביר.

הרפרנטורה שותפה מלאה בפיתוח "התורה" של האגף.

הרפרנט אחראי להעביר למחוז את מדיניות האגף ואת ההנחיות וההוראות הקשורות בתפיסותיו התפעוליות ושיטות העבודה שעוצבו בו.

כן אחראי הרפרנט, למעקב אחר ישום המדיניות והטמעת התפיסות והשיטות בעבודת המחוז.

 

ההערכות בצוות הרפרנטורה:

 

במסגרת ההערכות בנה האגף צוותי רפרנטורה אשר יעסקו, כל אחד מהם, במכלול הנושאים הקשורים בהעסקת עובד ההוראה והמשפיעים על שכרם או על תקבולים אחרים הנובעים ממנו.

כל צוות משלב עובדים בעלי ידע וניסיון בכל אחד מתחומי הטיפול.

 

במהלך השנה אנו פועלים להדרכת עובדי הרפרנטורה והעשרתם במטרה להנחיל ידע אוניברסלי אצל כל אחד מהם, בכל תחומי העיסוק של הצוות.

פעילות זו תגדיל את גמישות הצוות ותאפשר לתת מענה טוב יותר לצרכים קבועים ומשתנים העולים מן המחוזות.

 

הקשר שבין הרפרנטורה לבין המחוז מתחזק ומתמסד במסגרת ההערכות החדשה כתוצאה מביקורים סדירים ותדירים של צוות הרפרנטורה במחוזות, מתן פתרונות בשטח לבעיות שהתעוררו, עבודה משותפת בנושאים בעיתיים, הנחיה, הדרכה ובקרה בעיקר,  צמצום היקף התיקים המועברים מהמחוז לאגף ובחזרה.

 

2. נוהל העסקת עובדי הוראה חדשים

 

להלן ההוראות המלאות והמעודכנות בנדון. הוראות אלו אינן גורעות מהוראותיו של חוק שירות המדינה (מינויים) בדבר קבלת עובדים לשירות המדינה.

 

החל מראשית שנת הלימודים תשס"א, עובדי הוראה חדשים במוסדות החינוך הרשמיים יועסקו באחד האופנים הבאים:-

 • על פי הרשאה להעסקה לשעה כמפורט בסעיף א', תוך הבטחת זכויות פנסיה תקציבית.
 • על פי חוזה מיוחד כמפורט בסעיף ב', תוך הבטחת הזכויות בקרן פנסיה.

 

סעיפים ג ו- ד דנים בעובדים העוברים מסוג העסקה אחד לסוג העסקה אחר.

 

א. העסקה בהרשאה להעסקה

 

(1) עובדי הוראה חדשים יועסקו על סמך הרשאה לשעה שתינתן על ידי מנהל המחוז, לאחר קבלת הפנייה לעבודה הנשלחת לעובד ע"י מנהל אגף כוח אדם בהוראה, (רצ"ב דוגמת טופס ההרשאה בנספח מס' 1. ניתן להנפיק הטופס באמצעות המערכת הממוחשבת המחוזית).

 

(2) במהלך חודש מאי בשנת העבודה הראשונה, יודיע המחוז לעובדי ההוראה החדשים, כי עבודתם מסתיימת בסוף אותה שנת לימודים ( דוגמת הטופס ראה בנספח מס' 2) לגבי עובדת בהיריון יש לפעול בכפיפות להוראות חוק עבודת נשים.

 

(3) עובד הוראה בעל הסמכה להוראה שיתבקש להמשיך עבודתו ולעבוד שנה שניה יקבל ממנהל המחוז הרשאה להעסקה לתקופה נוספת(דוגמת הטופס ראה בנספח מס' 3) שנת עבודה זו תיחשב כשנת ניסיון שניה.

 

(4) זכויותיו של עובד הוראה המועסק על פי 1 – 3 לעיל יובטחו בפנסיה תקציבית.

 

(5) תקופת הניסיון של עובד הוראה בעל הסמכה להוראה (בחט"ב בעל רשיון הוראה קבוע) היא שנתיים, עם אפשרות להארכה. לפיכך, אם עובד בעל הסמכה להוראה הועסק במשך שנתיים לפי ההוראות שפורטו לעיל, אין לשלוח לו מכתב הפסקת עבודה בסוף השנה השנייה. אפשר לפטר עובד כזה פיטורים פדגוגיים בהתאם לנהלים של פיטורי עובד הוראה בתקופת ניסיון וכן פיטורים מינהליים בגין צימצומים, על פי ההוראות.

 

(6) מתמחה בהוראה (סטאז'ר) המתקבל לשנת עבודה ראשונה מקבל שכר של מורה מוסמך בכיר (כתלמיד שנה ד', לאחר סיום 3 שנות לימוד), אך איננו בעל תעודת הוראה, ולפיכך תקופת הניסיון שלו היא 4 שנים(בחט"ב 3 שנים).

 

(7) מתמחה בהוראה (סטאז'ר) שיועסק ב- 1/3 משרה לפחות יקבל הפניה לעבודה כמתמחה והרשאה להעסקה לשעה לשנה אחת (ככל עובד חדש) ותישלח לו הודעה על הפסקת עבודה לקראת סוף אותה שנת לימודים. אם הוא יועסק שנה שניה, הוא יקבל ממנהל המחוז הרשאה להעסקה לתקופה נוספת, ועבודתו בשנה זו תיחשב כשנת ניסיון שניה.

 

(8) בחטיבת ביניים ניתן להפסיק עבודתו של עובד חסר רישיון הוראה קבוע, בסוף כל אחת משלוש שנות הניסיון הראשונות.
(הוראות הקבע לחוזר מנכ"ל סא/ 1 (א) א' באלול התש"ס 1.9.00).

 

ב. העסקה בחוזה מיוחד

 

(1) עובדי הוראה יועסקו על פי חוזה מיוחד אם התקבלו לעבודה זמנית, למשימה חולפת, למשרה בלתי צמיתה (פרויקטים, יום לימודים ארוך וכו'), לעבודה כממלאי מקום כולל ממלא מקום לשנה מלאה במקום עובד בחל"ת, לעבודה בשיעור של פחות מ- 1/3 משרה, אם הינם מעל גיל 55, אם אינם בעלי אזרחות ישראלית (העסקה של אזרח זר מותנית בכל מקרה באישור משרד הפנים). פרטים מדויקים על העסקה על פי חוזה מיוחד, ראה בתקשי"ר ובחוזר מנהל האגף כא"ב מז / 1 מיום 26.10.86. (ראה דוגמת המכתב הנשלח לעובד, החוזה, ורשימת קרנות הפנסיה בנספח מס' 4 הרצ"ב).

 

(2) זכויותיהם של עובדים המועסקים בחוזה מיוחד יבוטחו באחת מ- 17 קופות הפנסיה שאושרו ע"י הממשלה (ראה חוזר מס' 1290 מיום 17.1.2000 (נספח מס' 5).

 

 

ג. העסקה לפי הרשאה לאחר העסקה בחוזה

 

עובד הוראה המתקבל לעבודה עפ"י חוזה מיוחד לפי סעיף ב' לעיל ומיד לאחר סיום עבודתו עפ"י חוזה מתקבל לעבודה לפי סעיף א' יחולו עליו הכללים הבאים:-

 

(1) יש לשלוח לו הרשאה להעסקה לשעה על פי המפורט בסעיף א'.

(2) שנת עבודתו הראשונה על פי הרשאה להעסקה לשעה תיחשב כשנת ניסיון ראשונה, ובסופה המחוז ישלח לו הודעה על סיום עבודתו כמפורט בסעיף א' 2. כן יחולו עליו יתר סעיפי המשנה של סעיף א'.

 

ד. העסקת עובד שעבר למחוז אחר מרצונו, לפני שקיבל קביעות

 

עובד הוראה המתקבל לעבודה במחוז כלשהו על פי סעיף א' לעיל ומפסיק עבודתו מרצונו באותו מחוז לפני שקיבל קביעות, ומבקש לעבוד במחוז אחר, יקבל הפניה לעבודה כעובד חדש. אם ייקלט במחוז החדש על פי הרשאה להעסקה לפי סעיף א', יש לצרף את עבודתו בשני המחוזות לצורך חישוב תקופת הניסיון וזכויות לקביעות. אם ייקלט במחוז החדש על פי חוזה מיוחד לפי סעיף ב', העסקה זו לא תיחשב לצורך תקופת הניסיון וזכויותיו לקביעות ולא תצורף לתקופת עבודתו הראשונה לפי סעיף א'.

 

הוראות מפורטות בנושא תקופת ניסיון וקביעות של מורים וגננות בחינוך היסודי ופיטורין של מורים וגננות לא מוסמכים בגמר תקופת הניסיון (פיטורין מינהליים) בחינוך היסודי, התפרסמו בחוזר האגף למוסדות חינוך מיום 22.12.71 וניתן למצוא אותן גם בסעיפים 3.4 ו- 3.5 ה' לתקנון שירות עובדי הוראה. ההוראות המפורטות המתייחסות למורים בחטיבת הביניים, מצויות בסעיפים 5.4 ו- 5.5 לתקנון שירות עובדי הוראה.

 

 

3. שיבוץ לעבודה

 

עקב חשיבות הענין ולאחר בדיקת הנושא עם הלשכה המשפטית, מצאנו לנכון לרענן את ההוראות בנדון:

 

א. שיבוץ עובדי ההוראה ייעשה אך ורק עפ"י הנהלים כפי שפורסמו בקובץ "הוראות ונהלים בנושאי כוח אדם בהוראה בעבודת מפקח", תשנ"ט 1999.

 

ב. אין לשבץ מורים חדשים במערכת לפני שתפתרנה הבעיות הפרופסיונליות של עו"ה במחוז, ולאחר ניסיונות ניוד באמצעות העברות יזומות.

 

ג. הסמכות לשיבוץ בעבודה במוסדות החינוך הרשמיים היא בידי מנהל המחוז, המפקח וכא"ב. גף כא"ב במחוז יחתום על השיבוץ רק לאחר שבדק יחד עם המפקח ויחידת התקן, כי יש שעות תקן להעסקה ולאחר שהתברר, כי יש הצדקה לשיבוצו של עובד חדש.

 

ד. אין לשבץ עובדי הוראה בלתי מוסמכים. במקרים חריגים (כגון העדר מורה לאנגלית בבי"ס מרוחק) יתאפשר שיבוץ מורה לא מוסמך לשנה אחת בלבד, בהמלצת מנהל המחוז ובאישור מנהל אגף בכיר לכא"ב.

 

ה. גף כא"ב במחוז יקפיד לגמור את כל השיבוצים עד ה- 19.9 ויקלידם במערכת הממוחשבת. מובהר בזאת, כי כל שיבוץ שייעשה אחרי תאריך זה יגרום לעיכוב תשלום משכורתו של עובד ההוראה.

 

ו. הגזברות תשלם משכורת למורה חדש, רק ע"ס השיבוץ במערכת הממוחשבת של כא"ב שנעשה לאחר קבלת טופס שיבוץ ידני חתום ע"י כל הגורמים, כמפורט בסעיף קטן ג'.

 

ז. גף כא"ב יבדוק כל אחד מהשמות המופיעים בדוחות של עובדי הוראה שעבודתם דווחה על ידי המנהלים, אך הינם חסרי שיבוץ מתאים. אם הבדיקה תוכיח שהשיבוץ מוצדק ומאושר אך לא הוקלד בטעות או התעכב מחוסר זמן, הוא יטופל מידית והשיבוץ יוקלד למערכת הממוחשבת.

 

ח. האחריות להעסקת עובדים שלא כדין תחול על מנהל ביה"ס ו/או המפקח, זאת על כל המשתמע מכך כולל נקיטת צעדים משמעתיים בשל חריגה מסמכות.

 

 

4. שיבוץ לאחר 3 שנות עבודה בשליחות חינוכית בחו"ל מטעם הסוכנות

 

סעיף 26 להסכם השכר מפברואר 1979 המצוטט בסעיף קטן 2 (ב) ו (ג) לסעיף 1.25.7 בתקנון שירות עובדי הוראה קובע, כי יש לשמור את משרתו של העובד שנשלח לשליחות מטעם הסוכנות. לפיכך, עם חזרתו לארץ לאחר 3 שנים לכל היותר, יש לשבצו באותו מוסד בו שירת לפני היציאה לשליחות.

 

 

5. העסקה בחוזה מיוחד

 

להלן הוראות הנוהל לעבודת גפי כא"ב במחוזות:

 

א. יש להשתמש בטופס החוזה המונפק באמצעות המחשב ולשלוח אותו לעובד לשם חתימה

בצירוף המכתב הנלווה "העסקה בחוזה מיוחד וביטוח פנסיוני". במקביל יש להזין את המערכת הממוחשבת על "העסקה בחוזה" עוד לפני קבלת החוזה החתום וזאת עקב חשיבותו של מידע זה לעובדי כא"ב בכל המחוזות, (היות ויתכן שהעובד מועסק/ יועסק במחוז נוסף).

ב. במכתב הנלווה נאמר, כי על העובד להחזיר את החוזה החתום עד שבוע מיום קבלתו שאם לא יעשה כן, תופסק עבודתו ולא ישולם שכרו. אם החוזה לא יוחזר תוך פרק זמן זה, יש לשלוח למורה תזכורת ולתת לו ארכה של שבוע נוסף. במקרה שגם התזכורת לא תישא פרי, יש להודיע לעובד על הפסקת עבודתו ולגרוע אותו מהמערכת הממוחשבת.

 

ג. מחוזות המעדיפים להשתמש בטופס החוזה המודפס (בבית הדפוס), רשאים לעשות זאת בתנאי שיזינו את המערכת הממוחשבת בהתאם למפורט לעיל.

 

 

6. העסקה בהרשאה / חוזה

 

לא ניתן להעסיק עובד בחלק ממשרתו על תקן פנוי במסלול לקביעות ובחלק נוסף בחוזה מיוחד. עובד הוראה המועסק עפ"י הרשאה ובנוסף לכך מוצעת לו עבודה זמנית יחוייב לחתום על הצהרה לפיה ברור לו, כי עבודה זו היא זמנית לאותה שנה בלבד (או חלק ממנה) ואין המשרד מחוייב לו למשרה זו או להיקפה.

 

 

7. קביעות בתשס"ג

 

א. עובד הוראה מוסמך שקיבל הרשאה להעסקה לשנה ראשונה בתשס"א (לפי נספח מס' 1) ויועסק במשרה פנויה גם בתשס"ב יקבל אישור על המשך העסקתו לתקופה נוספת על גבי הטופס המצוי במערכת הממוחשבת (ראה נספח מס' 3).

 

ב. עבודתו בתשס"ב תיחשב כשנת ניסיון שניה.

 

ג. אם תתקבל חוות דעת חיובית על עבודתו, יקבל קביעות בתשס"ג.

 

 

8. בדיקות רפואיות לעובד הוראה בחוזה מיוחד

 

 עובד הוראה המתקבל לעבודה ומועסק בחוזה מיוחד, יופנה לבדיקות רפואיות ככל עובד חדש אחר.

 

 

9. בדיקות רפואיות (כניסה לעבודה)

 

בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (מינויים) תשי"ט – 1959, ההרשאה להעסקה בתקופת ניסיון מקבלת תוקף, רק לאחר שנקבעה כשירותו הרפואית של העובד, ואין להסתפק באישור על התייצבות לבדיקות.

 

לפיכך, יש לעקוב אחרי ביצוע הבדיקות ואם לא יבוצעו תוך 3 חודשים מיום שניתנו לעובד טפסי הבדיקה, יש להפסיק עבודתו בהתראה של חודש, ולכל המאוחר בסוף שנת העבודה הראשונה ואין להעסיקו שנה שניה (כדי שלא יגיע לקביעות).

 

אם למרות האמור לעיל, ועקב חוסר עירנות של המערכת בעבר, המורה עבד במשך שנתיים ולא ביצע את הבדיקות, לא תופסק עבודתו אוטומטית, אך יטופל במישור המשמעתי.

 

 

10. קביעת דרגה וותק למורים בתפקידי הדרכה ארציים (שאינם עובדי מדינה קבועים)

 

קביעת דרגתם וותקם של עובדי הוראה המועסקים כמורים בתפקידי הדרכה ארציים, תיעשה ע"י גף כא"ב בלשכה המחוזית המטפלת בהם כמורים בחינוך הרשמי או בחינוך העל–יסודי.משכורתם בעבור עבודתם כמדריכים, תשולם ע"י הגזברות של אותה לשכה מחוזית.

 

 

11. מינוי בפועל

 

1.כללי

 

1.1 נוהל זה חל על עובדי הוראה קבועים במוסדות חינוך רשמיים במחוזות (לרבות במינהל  לחינוך התיישבותי ולעליית הנוער) ועוברים לעבוד בתפקידי הוראה במשרד החינוך באחד מהגופים המפורטים להלן או להפך.

 • האגף להכשרת עובדי הוראה
 • האגף לחינוך מבוגרים
 • בי"ס לעובדי הוראה בכירים
 • במערכת החינוך היהודי בחבר המדינות, באמצעות מחוז ירושלים
 • מורי תללי"ם
 • פיקוח והדרכה
 • מורים בתפקידי הדרכה
 • במחוז אחר במסגרת עבודה במשימה חולפת כגון פרוייקטים, עבודה במרפ"ד (פרט למנהל מרפ"ד וסגנו), עבודה זמנית לתקופה מוגבלת כולל עו"ה  המתמנה כמנהל לשנה אחת מחוץ למחוזו הקבוע.

 

כמו כן חלות ההוראות על עובדים קבועים המועסקים במוסדות חינוך רשמיים במחוזות ועוברים לעבוד במשרדי הממשלה השונים ולהיפך.

 

1.2 מינוי בפועל יינתן בדרך כלל לתקופה של שנת לימודים אחת.

 

1.3 מינוי בפועל של עובד אינו מקנה לו כל זכות עודפת מזו שבמשרתו הקבועה אלא בתקופת המינוי בלבד. לפיכך, עובד המועסק במשרה גדולה מזו שהיתה לו במקום עבודתו הקבוע – מחוייבות המשרד תהיה למשרתו הקבועה בלבד והשעות הנוספות יהיו לתקופה זמנית ומוגבלת. היחידה הקולטת תנפיק לעובד טופס "מינוי בפועל" (נספח 6) על שעור המשרה הקבועה ותודיע לו, כי השעות הנוספות הן זמניות. העובד יחתום על הצהרה לפיה ברור לו, כי השעות הזמניות הן לאותה שנה בלבד ואין המשרד מחויב לו להיקף שעות אלה.

 

1.4 אם ניתן מינוי בפועל במשרה קטנה מזו שהיתה לעובד במקום עבודתו הקבוע, העובד יוכל לבקש ממקום עבודתו הקבוע חופשה ללא תשלום, על יתרת השעות.

 

1.5 ככלל אין לאשר מינוי בפועל בין המחוזות. במקרים האלה חלות ההוראות הנוגעות להעברות מורים ממחוז למחוז. עם זאת, עובד קבוע שנקלט לעבודה במסגרת משימה חולפת במחוז אחר, כגון פרוייקטים, עבודה במרפ"ד (פרט למנהל המרפ"ד וסגנו) עבודה זמנית לתקופה מוגבלת כולל עו"ה המתמנה כמנהל לשנה אחת מחוץ למחוזו הקבוע, יועסק ע"י המחוז הקולט במינוי בפועל.

 

2. נוהל

 

2.1 עובד הוראה קבוע המבקש להתנסות בעבודה אחרת באחת היחידות המפורטות בסעיף 1 לעיל, או בשירות המדינה, במשרה הדומה במהותה לעבודתו החינוכית או שונה ממנה, ימונה בפועל לתפקידו החדש לתקופת נסיון המקובלת במסגרת החדשה.

 

2.2 ההעסקה במינוי בפועל לא תעלה על תקופה של שלוש שנים (במקרים חריגים תאושר הארכה נוספת למורים בתפקידי הדרכה), מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה שתקופת הניסיון שלהם הוארכה לשנה רביעית, יקבלו מינוי בפועל גם לשנה רביעית.

 

2.3 היוזמה למינוי בפועל באה, בדרך כלל, מצד מנהל המחוז או מנהל היחידה שבה המשרה נמצאת, אך גם העובד רשאי לפתוח ביוזמה מעין זו. על העובד לפנות בבקשה מנומקת בכתב ליחידה שבה הוא מעוניין לעבוד במינוי בפועל, בטופס (ח"ת 050.413 ראה נספח 7) המצוי בגפי כא"ב במחוזות וביחידות המשרד וכן באתר האינטרנט של אגף כא"ב.

 

2.4 אם מנהל המחוז או מנהל היחידה, שהמשרה מצויה בהם מבקש למנות בפועל עובד כנ"ל, המועסק במשרד אחר או ביחידה אחרת, יקבל תחילה את הסכמת המשרד האחר או מנהל היחידה או מנהל המחוז שבו עובד ההוראה מועסק, בידיעה שהסכמת העובד כבר מצויה בידיו (ע"ג טופס ח"ת 050.413 ראה נספח 7).

 

2.5 לאחר שקיבל הסכמה בכתב מאת העובד ומאת מנהל יחידתו, ימנה מנהל המחוז או מנהל היחידה את העובד בפועל, לתקופה של שנה אחת שניתנת להארכה לשנה שניה ושלישית. (במקרים חריגים תאושר הארכה נוספת כמפורט בסעיף 2.2).

 

2.6 אישור ההעסקה במינוי בפועל או הארכת העסקה במינוי בפועל ייעשו בטופס הממוחשב של כא"ב (ראה נספח ג'). הודעה על תום העסקה במינוי בפועל וחזרה למקום העבודה הקבוע ייעשו בטופס (ח"ת 050.412) המצוי ביחידות הנוגעות בדבר או בטופס ממוחשב.

 

2.7 הסמכות לאשר מינוי בפועל של עובד הוראה נתונה, בכל מקרה, בידי מנהל המחוז או מנהל היחידה שבה נמצאת המשרה, אליה מבקש העובד לעבור.

 

2.8 אישור המינוי בפועל מותנה בשמירת מקום עבודתו של העובד במחוז עבודתו הקבוע עד תום תקופת המינוי בפועל, כדין עובד הוראה השוהה בחופשה ללא שכר.

2.9 זכויות העובד בתקופת המינוי בפועל יהיו על פי הוראות חוק שירות המדינה (מינויים) תשי"ט – 1959, והיא תישא זכויות לגימלה עפ"י חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב) תש"ל – 1970.

 

2.10 המשרה השמורה לעובד בתקופת מינויו בפועל תמולא בתקופת היעדרו באותה הצורה בה נתפסת משרתו של עובד הוראה השוהה בחופשה ללא שכר.

 

2.11 אישור למנות עובד הוראה בפועל צריך להינתן מראש ולא בדיעבד, לפיכך היחידה המעונינת במינוי בפועל תגיש עד 31.3 ליחידה שבה העובד מועסק באופן קבוע, בקשה להעסיק אצלה עובד הוראה. היחידה הזאת תבדוק את הבקשה ותעביר את החלטתה ליחידה המבקשת את המינוי (טופס ח"ת 050.413 ראה

נספח א).

 

2.12 עם גמר תקופת המינוי בפועל והעברת עובד ההוראה בדרך קבע למשרתו החדשה, יועבר תיקו האישי ליחידה המעסיקה.

 

2.13 הודעה על תום המינוי בפועל והעברה בדרך קבע למשרה החדשה תישלח לעובד בידי מנהל היחידה בה המשרה נמצאת, עם העתק למנהל היחידה הקודמת.

 

2.14 תקופת המינוי בפועל תסתיים במקרים שלהלן:

 

א. בתום התקופה שאושרה (אם לא הוארכה).

 

ב. לאחר שסיים העובד את תקופת הניסיון הדרושה וקיבל מינוי קבוע לתפקידו.

 

ג. במועד אחר כפי שייקבע בהסכמה של שלושת הגורמים (המועמד והיחידות הנוגעות בדבר).

 

ד.החליט עובד לחזור לתפקידו הקודם, עליו להודיע למחוז או למנהל היחידה הקודם, לא יאוחר מ – 31.3, על רצונו לשוב לתפקידו הקודם.

 

 

3. מינויים בפועל של מורים בתפקידי הדרכה

 

עובדי מדינה המועסקים באופן קבוע כמורים או גננות באחד המחוזות ועוברים לעבוד כמורים בתפקידי הדרכה, יועסקו במינוי בפועל, המינוי יבוצע באמצעות המערכת הממוחשבת של כא"ב.

 

להלן פירוט ההוראות בדבר נוהל העסקתם של כל אחד מסוגי המדריכים:

 

3.1 עו"ה המועסקים כמדריכים במחוז שבו הם עובדים כמורים

 

היות ומנהל המחוז ממונה על העסקתם הן בהוראה והן בהדרכה והיות והוא אחראי לשיבוצם בהוראה במלוא משרתם הקבועה לאחר סיום עבודתם בהדרכה, אין צורך למלא את טופס הבקשה למינוי בפועל על כל סעיפיו (ח"ת 050.413 נספח 7).

 

למדריכים אלה יונפק כתב מינוי במערכת הממוחשבת של לשכת ההדרכה (נספח מס' 8) שייחתם ע"י מנהל המחוז. העותק של כתב המינוי יועבר לגף כא"ב במחוז ולגזברות לצורך תשלום.

על סמך מינוי זה פקידי כא"ב יזינו למערכת הממוחשבת של כא"ב מעמד "מינוי בפועל" על שעות ההדרכה.

 

אין צורך להנפיק גם את טופס "מינוי בפועל" של כא"ב (נספח 6) ולא חלה חובה על עו"ה למלא את טופס שיבה לעבודה (דף מס' 2 בנספח מס' 6).

 

 3.2 עו"ה העובדים בהדרכה במחוז שונה ממקום עבודתם הקבוע בהוראה

 

עובדים אלה חייבים להגיש את טופס הבקשה למינוי בפועל ח"ת 050.413 ולמלא את סעיף א' (ראה נספח א'). רפרנט הדרכה במחוז הקולט ימלא את חלק ב' בטופס, חלק ג' ימולא ע"י המפקח המשחרר את העובד מהוראה לצורך עבודת ההדרכה וכן ע"י גף כא"ב במחוז הקבוע וחלק ד' ימולא ע"י כא"ב במחוז הקולט. עובד ההוראה ו / או רפרנט ההדרכה אחראים למילוי כל חלקי הטופס והגשתו.

 

אם עובד ההוראה ו/ או רפרנט ההדרכה לא ידאגו למילוי כל סעיפי הטופס ולהעברתו לכא"ב במחוז הקולט, יתכנו עיכובים בתשלום שכרו של העובד.

 

במקביל לפעולה הנ"ל יונפק כתב מינוי במערכת של לשכת ההדרכה חתום ע"י מנהל המחוז הקולט (ראה נספח ב'). עותק של כתב המינוי יועבר לגף כא"ב ולגזברות במחוז הקולט.

 

כא"ב במחוז הקולט יזין למורה "מעמד מינוי בפועל" במערכת הממוחשבת של כא"ב על חלקיות עבודתו בהדרכה. כן ינפיק כא"ב את "טופס המינוי בפועל" מהמערכת הממוחשבת (ראה נספח ג') בתוספת ההודעה על שיבה לעבודה (נספח ד').

טופס המינוי בפועל ייחתם ע"י מנהל גף כא"ב במחוז הקולט והוא יישלח (בצירוף לטופס השיבה לעבודה) לעובד ההוראה.

 

עובד ההוראה יחזיר את טופס "השיבה לעבודה", (לקראת סיום עבודתו במינוי), עד 31.3 למחוז עבודתו הקבוע.

 

 3.3מדריכים ארציים הקבועים כעובדי הוראה רשמיים באחד המחוזות

 


יש למלא את טופס הבקשה למינוי בפועל כמפורט בסעיף 3.2. העובד יקבל כתב מינוי לפי הנוסח שבנספח ב', חתום ע"י מנהלת לשכת ההדרכה.

 

לקראת סיום עבודתו במינוי כמורה בתפקידי הדרכה, עליו להודיע למקום עבודתו הקבוע על שיבה לעבודה על גבי טופס המצ"ב בנספח ד'.

 

העתק המינוי יועבר ע"י לשכת ההדרכה לגף כא"ב במחוז העבודה הקבוע. על סמך מינוי זה, כא"ב יקליד למערכת הממוחשבת את המעמד "מינוי בפועל". בדרך זו המחוז יוכל לדאוג לזכויותיו לאחר תום העבודה בהדרכה.

 

 

12. מחוייבות להיקף משרה

 

לאחר שהנושא נבדק עם הגורמים הרלוונטים במשרד כולל עו"ד איריס שלו מהלשכה המשפטית, הריני להודיעכם כלהלן:-

 

א. עובד הוראה קבוע

 

שיעור המשרה הניתן לו במעמד הענקת הקביעות הוא המחייב, ובלבד שהעבודה היא צמיתה ותקנית ועד ל- 100% משרה לכל היותר. אם במשך הזמן מגדיל את משרתו, המשרה הקבועה היא בהיקף עבודתו בפועל בשנה האחרונה (למעט עבודה בלתי צמיתה, מ"מ, פרוייקטים וכו') ולא יותר ממשרה מלאה.

למען הסר ספק יובהר, כי עובד הוראה המקבל הטבות המשפיעות על שעור משרתו (כגון תוספת אם או שינוי בסיס המשרה עקב שעות גיל או שעות השתלמות) לא יהיה זכאי לקביעות בהיקף שמעל 100% משרה.

 

ב. עובד הוראה קבוע העובד בשני מחוזות

 

המחויבות להיקף המשרה הקבועה היא משרדית כוללת, אולם אם עו"ה מועסק בשני מחוזות לכל אחד מהמחוזות מחויבות בתוך מכלול זה, כמפורט להלן:-

 

(1) עובד הוראה שעבד במחוז אחד והפסיק עבודתו שם והועבר ביוזמת המחוז (בהעברה יזומה) למחוז אחר, המחוז האחר מחויב לו עבודה באותו היקף בו הועסק במחוז הראשון.

 

(2) עובד הוראה שעבד במחוז אחד וביקש לעבור למחוז אחר וקיבל העברה מסויגת, יחולו עליו הכללים באים:

 

(א) העובד יקבל משרה במלוא היקף משרתו הקבועה, שבה עבד במחוז הקודם.

 

(ב) אם לא ניתן במחוז החדש (מסיבה כלשהי), להעסיקו במלוא היקף משרתו הקבועה, יועסק בהיקף במשרה המוצעת ויקבל חל"ת על יתרת המשרה או יוותר עליה.

 

(ג) אם אין המחוז החדש מסוגל לקלוט את העובד, רשאי העובד לבקש ולקבל חל"ת על מלוא היקף משרתו הקבועה. ניתן לאשר חל"ת עד 3 שנים ולאחר מכן המחוז החדש מחויב לשבץ בעבודה לפחות בחלק מהמשרה הקבועה ולתת חל"ת על יתרת המחויבות. עובד זכאי לקבל במשך 3 שנים חל"ת מלא + 3 שנים חל"ת חלקי.

 

(ד) עובד הוראה שעבד במחוז אחד וממשיך לעבוד בו, אך מעונין לעבוד גם במחוז אחר, מחויבות המשרד להעסקתו בשני המחוזות היא בהיקף שבו הועסק במחוז הראשון. לפיכך, אם יועסק בשני המחוזות יצטרך לצמצם משרתו במחוז הראשון באותו היקף בו מועסק במחוז השני, כלומר מחויבות המשרד לסה"כ העסקתו לא תעלה על היקף משרתו הקבועה.

 

(3) לאחר שנקבע היקף המשרה בכל אחד מהמחוזות (של עובד המועסק בשני מחוזות) הוא מחייב כל מחוז בנפרד לגבי ההעסקה בעתיד. (לדוגמא, היקף משרתו של עובד במחוז א' הוא 30% ובמחוז ב' 70%, כל מחוז יהיה חייב להעסיקו בהיקף משרה זה).

 

(4) זכויותיו של עובד הוראה המועסק בשני המחוזות, וביחד מעל משרה מלאה, ייקבעו בדיון משותף בין שני המחוזות. המחוזות יחליטו ביניהם מהי משרתו הקבועה של העובד בכל אחד מהמחוזות ומהי העבודה הנוספת ואיך היא מתחלקת בין המחוזות.

 

ג. עובד הוראה בתקופת ניסיון

 

היקף המשרה הקבועה נקבעת ביום בו הופך עו"ה לקבוע, ולפיכך כל זמן שעובד אינו קבוע אין מחויבות לשיעור משרתו. בכל אחת משנות הניסיון ניתן להעסיקו בשיעור משרה שונה, הכל לפי צרכי המערכת ובלבד ששיעור משרתו לא תיפחת מ- 1/3 משרה. היקף המשרה בה עבד עו"ה בתקופת הניסיון אינו מחייב את המשרד כלפיו. המחויבות קמה בעת שעו"ה הופך קבוע. שיעור המשרה הניתן לו במעמד הקביעות הוא המחייב.

 

 

13. העברה, השאלה ומינוי בפועל

 

להלן ההוראות המעודכנות בנדון:-

 

א. עובד הוראה קבוע במחוז, המעונין לעבור למחוז במלוא משרתו, יטופל בדרך של העברה מסויגת.

 

ב. המחוז הקולט אחראי למלוא משרתו של עובד ההוראה, ולפיכך ינהג באחת מהדרכים כלהלן:-

1. ישבץ אותו במלוא המשרה,

2. ישבץ אותו בחלק ממשרתו ויאשר חל"ת ליתרת המשרה,

3. יאשר חל"ת לכל משרה,

 

ג. עובד ששינה את מחוז עבודתו בעקבות העברה מסויגת, ובסיום שנת הלימודים מעוניין לחזור למחוזו הראשון, יגיש בקשה להעברה מסויגת ויטופל לפי ההוראות בנדון.

 

ד. אין השאלה ממחוז למחוז.

 

ה. עובד הוראה קבוע במחוז, שמוצעת לו עבודה זמנית או עבודה במסגרת משימה חולפת במחוז אחר והוא מעונין להיענות לה, יקבל מהמחוז הקולט מינוי בפועל, לפי ההוראות הקיימות לגבי העסקה במינוי בפועל. בדרך זו, זכויותיו נשמרות במחוז האֵם ובסיום המינוי בפועל, הוא חוזר לשם. הסדר זה קיים אך ורק לגבי עבודה זמנית לתקופה מוגבלת כולל עו"ה המתמנה כמנהל לשנה אחת מחוץ למחוזו הקבוע או לגבי, משימות חולפות (כגון פרויקט, עבודה במרפ"ד פרט למנהל וסגנו). בטופס הבקשה למינוי בפועל יש לציין את פרטי המשימה החולפת. הוראה זו היא בשינוי להוראות קודמות לפיהן, לא היתה אפשרות למינוי בפועל בין מחוז למחוז.

 

ו. עובד הוראה קבוע המעונין לעבוד בחלק ממשרתו במחוז אחר ולהמשיך לעבוד במחוז האם בחלק הנותר, יטופל כלהלן:-

 

1) בדרך של העברה מסויגת על משרה חלקית, אם מדובר במשרה פנויה במחוז החדש. כל אחד מהמחוזות מחויב על החלקיות שלו.

 

2) בדרך של מינוי בפועל במחוז החדש על משרה חלקית, אם יועסק במשימה חולפת, והמשך עבודתו במשרה הנותרת במחוז הראשון. בתום המינוי בפועל יחזור לעבוד במלוא משרתו למחוז האם.

 

 

14. ניידות בין המחוזות של עובד לא קבוע

 

עובד הוראה בתקופת הניסיון לא זכאי להעברה ממחוז למחוז.אם הוא מעוניין לעבוד במחוז אחר, יקבל הפניה לעבודה למחוז החדש, אך אין מחוייבות להעסקתו.מחוז הקולט עובד כנ"ל במשרה תקנית פנויה, חייב להתחשב בעבודתו במחוז הקודם ולפיכך, תצורף עבודתו בשני המחוזות לצורך חישוב תקופת הניסיון והענקת הקביעות.

 

 

15. נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

 

1.פרסום הודעה על משרה פנויה

 

1.1 דרך פרסום ההודעה

1.1.1 הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד המדינה במוסד חינוך יסודי, על יסודי, או בכל מוסד חינוך אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ורוצה מנהל הלשכה המחוזית במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התישבותי ומנהל המחלקה לחינוך מבוגרים (להלן: "מנהל המחוז") למלאה דרך קבע או

לתקופה שיקבע, יפנה מנהל המחוז אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל אגף בכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה.

 

המתייחס לאותה משרה.

 

1.1.2 הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לפחות באחת מהדרכים האלה:

א. בלוח המודעות של משרד החינוך בירושלים ובלשכותיו המחוזיות, כפי שיורה מנהל האגף הבכיר.

ב. בשלושה עיתונים יומיים לפחות.

ג. באינטרנט.

פרסום נוסף בנוסח מלא או מקוצר, ייעשה בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובכל מקום או דרך שמנהל האגף הבכיר יראה לנכון.

 

1.2 פרטי ההודעה

 

1.2.1 ההודעה תכלול פרטים אלו, לפחות:

א. תיאור המשרה הפנויה.

ב. פירוט הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות).

ג. המען שאליו יש להגיש מועמדות.

ד. המועד האחרון להגשת מועמדות.

ה. נוסחו של סעיף 3.1.3 (ג) שלהלן.

 

1.2.2 לא תתקבל בקשה של מועמד למשרה פנויה אשר למילויה דרושה כשירות מיוחדת (כגון תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסוים, תעודה מסוימת), אם המועמד חסר אותה כשירות.

 

1.2.3 המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה הוא שבעה ימים לפחות אחרי התאריך הראשון של פרסום ההודעה. בקשות שתוגשנה אחרי המועד שנקבע בהודעה לא תתקבלנה. לעניין זה חותמת הדואר במועד שבו נשלחה הבקשה היא הקובעת ולא מועד הגעת הבקשה למשרד באמצעות הדואר.

 

2. הגשת בקשות למשרה פנויה

 

2.1 הגשת בקשות של מועמדים מחוץ לשירות המדינה

 

2.1.1 בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש בטופס בקשה למשרה פנויה – הצגת מועמדות למשרת ניהול (ראה נספח 10 להלן).

 

2.1.2 מועמד למשרה פנויה יצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את תולדות חייו, בכתב ידו.

 

2.1.3 מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה ימציא לגף כח אדם בהוראה במחוז, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס הבקשה, וכן לאימות כל עניין אחר הקשור בהתאמתו למשרה.

 

2.2 הגשת בקשות של עובדי המדינה

 

2.2.1 עובד הוראה שהוא עובד מדינה, המבקש להגיש את מועמדותו למשרה פנויה, יגיש את בקשתו בטופס בקשה למשרה פנויה הצגת מועמדות למשרת ניהול - (ראה נספח 10), בשני עותקים, בהתאם להנחיות שבטופס.

 

3. ועדת היועצים

 

3.1 הזמנה לריאיון

 

3.1.1 לא יתקבל מועמד למשרה פנויה שפורסמה עליה הודעה, אלא אם הוא רואיין על ידי ועדת יועצים.

 

3.1.2 ההזמנה לריאיון תישלח למועמד על ידי מנהל גף כח אדם במחוז לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.

 

3.1.3    א. לא יוזמן מועמד לריאיון אם מנהל המחוז או נציגו סבורים, לאור הפרטים שצוינו על ידי המועמד בבקשתו, שהוא אינו עומד בתנאי ההודעה, כמפורט בנספח 11 להלן.

 

            ב. לא יוזמן מועמד למשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי, אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), התשי"ג – 1953.

 

            ג. בהעדר מועמדים העונים על כל דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, ייחשבוכל המועמדים שאינם ממלאים אחר הדרישות שבנספח 3 לנוהל זה, למעט דרישות ההשכלה הפדגוגית והניסיון בהוראה, כמי שעונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, ויוזמנו לריאיון לפני ועדת היועצים. המלצה של ועדת היועצים על המועמד תותנה בקבלת התחייבות בכתב ממנו, שלפיה ישלים את החסר תוך שלוש שנים ממועד חתימתו על כתב ההתחייבות.

 

3.1.4 למועמד שלא הוזמן לריאיון כאמור ב- 3.1.3 לעיל תישלח הודעה מנומקת בכתב.

 

3.1.5 הזמנה או הודעה שיש לשלוח תיראה כמבוצעת אם היא נמסרה לדואר, ואם הכתובת שעליה הייתה כשורה. היא תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 

3.2 סדרי עבודתה של ועדת היועצים

 

3.2.1 בריאיון בוועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה, אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור ב- 3.1.3 לעיל.

 

3.2.2 מועמדים ירואיינו בעל פה על ידי ועדות יועצים שחבריהן מתמנים על ידי מנהל גף כח אדם במחוז הנוגע בדבר, בהרכבים המפורטים להלן:

 

א. בחינוך היסודי:

 

1. מגמה ממלכתית

 

א) מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ג). נציג ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ג) ראש רשות החינוך המקומית או נציגו

 

2. מגמה ממלכתית דתית

 

א. מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

ב. מנהל המחוז או נציגו

ג. נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ד. ראש רשות החינוך המקומית או נציגו

 

ב. בחינוך העל יסודי (בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות שבבעלות המדינה):

 

1) מגמה ממלכתית

 

א). מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

ב). נציג מרכז הסתדרות המורים

גI). נציג ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ד). ראש רשות החינוך המקומית או נציגו

 

2) מגמה ממלכתית – דתית

 

א). מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

ב). מנהל המחוז או נציגו

ג). נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ד). נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

ה). ראש רשות החינוך המקומית או נציגו

 

ג. במכללות למורים ולגננות שבבעלות המדינה:

 

1) מגמה ממלכתית

 

א)ץ מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה או נציגו – יושב ראש

ב). נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ג). נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

 

2) מגמה ממלכתית – דתית

 

א).  מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

ב). מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה

ג). נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ד). נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

 

ד. במרכזים הפדגוגיים:

 

א). מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

ב). מנהל המרכזים הפדגוגיים או נציגו

ג). נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ד). נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

ה). ראש רשות החינוך המקומית או נציגו

 

ה. במתי"א

 

א). מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

ב). מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו

ג). נציג הסתדרות המורים

ד). נציג ארגון המורים העל-יסודיים

ה). ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא מתי"א או נציגו

 

ו. במגזר הערבי ישתתף הממונה על החינוך לערבים או נציגו כחבר נוסף בוועדת היועצים.

 

3.2.3 כל חברי ועדת היועצים ימונו על ידי מנהל גף כח אדם בהוראה במחוז מתוך מי שכלולים ברשימת היועצים שבידי מנהל המחוז, אולם נציגי משרד החינוך לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה פנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

 

בכל ועדת היועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. המלצת ועדה שהתקיימה בהעדר ייצוג כאמור תיפסל. במקרים יוצאים מן הכלל שייראו לו רשאי מנהל האגף הבכיר לכח אדם בהוראה להתיר מראש קיום ועדת יועצים ללא ייצוג לבני שני המינים.

 

3.2.4 מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר ואת נציג האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, שישמשו משקיפים שהם בעלי זכות לדעה מייעצת, אך אינם חברי הוועדה.

 

אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד, אלא אם צויין אחרת בחוזר זה. כמו כן, מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה הפנויה היא

משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש-שנתי.

3.2.5 מקום ומועד כינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל גף כח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.

 

3.2.6 המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם היושב ראש.

 

3.2.7 המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב בפני ועדת היועצים. הועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל בהעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על תכונותיו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחיית ישיבת הוועדה.

 

3.2.8 אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים לדבר, האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.

 

3.2.9 לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית. על חברי ועדת היועצים להימנע משאלות על עניינים השנויים במחלוקת בין המפלגות במדינה.

 

3.2.10 מנהל גף כוח אדם במחוז יעמיד לרשות ועדת היועצים את התיקים האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור ב- 2.1.3 לעיל.

 

3.2.11 מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על פי בקשת ועדת היועצים, לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של מועמד, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו, מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, וכן הוא רשאי למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי שהם יערכו את הבדיקה.

 

3.2.12 מנהל האגף הבכיר ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.

 

3.2.13 חבר ועדת היועצים שמועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף בוועדת היועצים המראיינת את אף אחד מהמועמדים. בפסקה זו "קרוב משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.

 

3.2.14 חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על כשלונו בעבר של מועמד, על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילית אחרת כלשהי, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע. אם המידע הוא סודי, או שחברי הוועדה החליטו כדין שלא לגלותו – אין חובה להודיע על כך למועמד.

 

3.2.15 מזכיר ועדת היועצים ירשום פרטיכול של הדיונים של ועדת היועצים, לפי נספח 12 שלהלן.

 

3.3. סיכומי ועדת היועצים

 

3.3.1 לאחר ראיון כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, בחוות דעתם של המשקיפים, במסמכים שהוגשו לפי 3.2.12-3.2.10 לעיל ובהתרשמותו מראיון המועמדים. ההערכה תתבטא בקביעתו של מועמד אחד ובהתרשמותו מראיון המועמדים. ההערכה תתבטא בקביעתו של מועמד אחד על ידי כל חבר בוועדת היועצים

הנראה לו ככשיר ביותר למשרה פנויה.

 

3.3.2 חברי ועדת היועצים רשאים להמליץ על הגבלת מינוי מנהל לשנה אחת, לפי שיקול דעתם, או על הגדרתו כממלא מקום, גם אם המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, ובלבד שההמלצה תהיה מנומקת בכתב.

 

3.3.3 סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו (ראה נספח 4).

 

3.3.4 כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למזכיר הוועדה.

 

3.3.5 בישיבת וועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף, כאמור ב- 3.2.4 לעיל, עובד מדינה שמנהל המחוז מינה אותו כמזכיר ועדת היועצים והמועמד.

 

3.3.6 דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים, אסור להביא אותם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.

 

3.3.7 פרטיכול ישיבת ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מזכיר הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.

 

3.3.8 עם תום דיוניה של ועדת היועצים יחזיר מזכיר ועדת היועצים את תיקיהם האישיים של המועמדים אל הארכיונים שמהם הם התקבלו.

 

4. מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

 

4.1 המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרטיכול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתה ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

 

4.2 א. החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, תישלח על כך הודעה למועמד שנבחר על ידי מנהל המחוז.

 

ב. יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז על אי בחירתם.

 

4.3 פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:

 

 • לא הוגשה כל בקשה למשרה פנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות
 • לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה
 • ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה פנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה.
 • לא מונה אף מועמד אחר מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה, מסיבה כלשהי – יפעל גף כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית כדלהלן:

א. יודיע על כך בכתב למועמדים

ב. יחזיר את תיקיהם האישיים של המועמדים אל הארכיונים שמהם הם התקבלו

ג. יעביר את הפרטיכול ישיבת וועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

ד. יציע למנהל הכללי, באמצעות הממונה על הטיפול בפרט שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לפעול באחת הדרכים האלה:

1) לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר

2) למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי לשכת המחוז למשרה הפנויה.

 

5 מינוי בפועל ומילוי מקום

 

5.1 התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום או ממונה בפועל למשרה למשך התקופה שבה המשרה פנויה, אך לא מעבר ל- 31 באוגוסט שבאותה שנה.

 

5.2 על מינוי כאמור ב- 5.1 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז לפי נספח 13 שלהלן. תחולה: 1.3.2001 (חוזר מנכ"ל סא/ 7 (א) מי' באדר התשס"א 1.3.01).

 

 

16. שעות הוראה למנהל בית ספר

 

לצערנו התברר, כי חלק מהמנהלים אינם מקפידים על ההוראות המחייבות אותם לעבוד לפחות 6 ש"ש בהוראה.

 

לפיכך, אנו חוזרים ומבהירים, כי כל מנהל חייב ללמד בפועל בכיתה תקנית, 6 ש"ש לפחות.

(חוזר מנכ"ל סא / 1 (א) מא' באלול תש"ס, 1.9.00).

 

 

17. ותק בניהול לגננת שעוברת לנהל בי"ס

 

גננת שעבדה כמרכזת גן או כמנהלת אשכול גנים וצברה ותק בניהול בגין עבודה זו, ועברה לעבוד כמנהלת בי"ס – אינה זכאית לצרף את שנות הותק כמנהלת גן לוותקה כמנהלת בי"ס.

 

(חוות הדעת של עו"ד איריס שלו-טל מיום 14.5.01 וגב' דניאלה סלומון, סגן הממונה על תנאי שירות).

 

 

18. סגן מנהל לניהול תפוחי פיס

 

לאחר שביררנו את הפעילות של תפוחי פיס הוחלט להחיל עליהם את הכללים החלים על אשכולות פיס.

 

לפיכך, היקף משרתו ושעות הניהול של סגן מנהל לניהול תפוחי פיס למדע טכנולוגיה ואומנויות, יהיו כמפורט בסעיף 15 לחוזר מנהל האגף תש"ס / 1 מספטמבר 1999.

 

 

19. זכויות מנהלים וסגני מנהלים נפגעי הרפורמה

 

א. שעות ניהול (פסק בוררות – חיים צדוק)

 

מנהל בית ספר יסודי או מנהל אשר הופחתו הכיתות בבית ספרו כתוצאה מהעברת כיתות ז' – ח' לחטיבת ביניים במסגרת הרפורמה במערכת החינוך – תופחתנה שעות הניהול שלו, ובאותו שיעור יגדל מספר שעותיו בהוראה ואין לראות המרת שעות ניהול בשעות הוראה כהרעת תנאי עבודה.

 

על אף האמור לעיל, מנהלי בתי ספר יסודיים וסגניהם, אשר ביום ביצוע הרפורמה היו בני 50 ומעלה, לא תופחתנה שעות הניהול שלהם ולא תוגדלנה שעות ההוראה שלהם עקב הפחתת הכיתות בבית הספר כתוצאה מהעברת הכיתות ז' – ח' לחטיבות הביניים במסגרת הרפורמה.

 

תחולה: 1.9.69.

 

ב. גמול ניהול (החלטת הנהלת המשרד מ- 1.12.68)

 

מנהל או סגן מנהל בבית ספר יסודי, אשר הופחתו הכיתות בבית ספרו כתוצאה מהעברת כיתות ז' – ח' לחטיבות הביניים – לא יופחת גמול הניהול שלו והוא יוסיף לקבל גמול ניהול בשיעור שקיבל לפני כן.

 

תחולה: 1.9.69.

 

ג. בסיס משרה (ביצוע החלטות הוועדה הפריטטית מ- 10.1.93)

 

מנהל או סגן מנהל אשר ביום ביצוע הרפורמה היה בן 50 ומעלה וכיתות ז' – ח' בבית ספרו הועברו לחטיבת הביניים עקב הרפורמה, יישמר בסיס המשרה של 24 ש"ש, הן בשעות ההוראה והן בשעות הניהול שלו, כפי שהיה לפני העברת הכיתות לחט"ב.

 

תחולה: 1.9.92.

 

הערה: בסעיפים קטנים א – ג לעיל כשמוזכר מנהל או סגן מנהל, הכוונה היא למנהל או

סגן מנהל קבוע בתפקידו. (הוראות קבע לחוזר מנכ"ל סא / 10 (א) מ- 1.6.01 סעיף 8.4-3 .

 

 

20. בסיס משרה למי שעבד ב- 10 שנים (מתוך 17) בכיתות ז' – ח' ועבר לנהל בי"סיסודי

 

מורה שעבד בכיתות ז' – ח' 10 שנים לפחות מתוך 17 אחרונות (שאחת מהן היתה ב- 7 השנים האחרונות) ועבר לנהל בי"ס יסודי (א' – ו') שמורה לו הזכות לבסיס משרה של 24 ש"ש עבור שעות ההוראה שלו ולא בעבור שעות הניהול. (חוות דעת מיום 26.12.00 של עו"ד איריס שלו, עוזרת ראשית ליועצת המשפטית)

 

 

21. העברה יזומה

 

בציון העילה להעברה, יש להשתמש אך ורק בניסוחים שנקבעו להלן:-

 

א. נסגרה כיתה או מגמה או צומצם התקן של המוסד החינוכי.

ב. יש מחסור בעובדי הוראה במוסד אחר או צורך בעובד מסוג מסוים במוסד אחר.

ג. העובד מונה לתפקיד מנהל, סגן מנהל או מרכז.

ד. ההעברה תביא לחיסכון בנסיעות ובהוצאות דמי נסיעה.

ה. העובד אינו מתאים לסגל ההוראה או לאקלים הסביבתי.

 

ניסוחים אחרים עלולים להקשות ולעכב את ביצוע ההעברה.

 

ההוראות המעודכנות לגבי העברה יזומה עקב סגירת כיתה / מגמה או צמצום התקן בסוף שנת הלימודים מובאות להלן בסעיף 25.

לפיכך, הוראות הקבע בסעיף 8 – 8.5 לחוזר מנכ"ל תש"ס / 1 (א) מ"כ אלול התשנ"ט 1.9.99 תקפות בכל הנוגע לסעיפים ב' – ה' לעיל ולגבי העברה באמצע שנת הלימודים בלבד.

 

 

22. העברה יזומה עקב צמצומים בסוף שנת הלימודים

 

1. מנהל המחוז מוסמך ליזום העברת עובד הוראה ממוסד חינוכי אחד למשנהו, אם נסגרה כיתה או מגמה או צומצם התקן של המוסד החינוכי.

 

2. ההעברה תהיה למוסד חינוך רשמי אחר בתוך המחוז ברדיוס של עד 30 ק"מ ממקום מגוריו, באותה מגמה ובאותו היקף משרה של העובד, אך לא יותר ממשרה מלאה אחת.

 

3. הודעה חתומה ע"י מנהל המחוז על ההעברה, בצירוף הנימוקים, תישלח לעובד בדואר רשום. העתק ההודעה יישלח לסניף המקומי של הארגון היציג.

 

4. התאריך האחרון למשלוח ההודעות להעברה יזומה הוא ה- 31 ביולי.

 

5. ההעברה תישלח לבעלי הותק המשוקלל הנמוכים ביותר באותו מוסד, על פי הקריטריונים כלהלן.

 

(I) הקריטריון הראשון להעברה הוא צרכי בית הספר. לפיכך, מורים מקצועיים כגון מורים לאנגלית, חינוך גופני וכד', יהיו מועמדים להעברה רק אם יש מורים מקצועיים אחרים שיכולים למלא את מקומם.

 

(II) ההעברה תינתן לפי הותק המשוקלל של העובדים באותו מקצוע עודף, על פי נוסחה שמובאת להלן. הראשון להעברה הוא בעל הותק הנמוך ביותר. (לגבי מורים  מקצועיים ייערך חישוב ותק נפרד בהתחשב בקריטריון שבסעיף א').

 

הותק המשוקלל לצורך זה נקבע על סמך שני מרכיבים: ותק כולל וותק מוסדי.

 

ותק כולל – פירושו ותק בהוראה בשירות (המדינה).

ותק מוסדי – מספר השנים שהעובד הועסק באותו מוסד הנדרש להעביר עובדים.

 

לותק הכולל ניתן משקל כפול לעומת הותק המוסדי, דהיינו 2/3 לותק כולל ו– 1/3

לותק מוסדי על פי הנוסחה הבאה:-

 

ותק משוקלל לצורך העברה = 2 X ותק כולל + 1 X ותק מוסדי.

 

דוגמא: שני עובדי הוראה כוללים המלמדים באותה שכבת גיל

עובד א' – בעל ותק כולל של 17 שנה וותק מוסדי של 5 שנים

עובד ב' – בעל ותק כולל של 15 שנה וותק מוסדי של 8 שנים.

 

עובד א  --' 1 X5 + 2x  17  39 = חלקי 3 = 13 שנות ותק משוקלל.

 

עובד ב' -- 1 X8 + 2 X 15  38 = חלקי 3 = 12 2/3 שנות ותק משוקלל.

 

היות וויתקו של עובד ב' נמוך יותר, הוא אשר יועבר למוסד אחר.

 

(III) דין עובד הוראה בשנת שבתון כדין עובד הוראה בפועל במוסד שלו. עם זאת, אם

הנתונים של המועמדים להעברה שווים, עדיפות להישארות באותו מוסד תינתן

לעובד החוזר משבתון, דהיינו אם הוותק המשוקלל של עו"ה בפועל בביה"ס ושל

עובד השוהה בשבתון זהה, ההעברה תינתן לעו"ה בפועל והעובד החוזר משבתון

יחזור למוסד ממנו יצא לחופשה כאמור.

 

(IV) עובד הוראה המועמד להעברה על פי הקריטריונים דלעיל והוא בן 50 ומעלה, תוצע לו פרישה מוקדמת בתנאים מועדפים. אם עובד ההוראה לא יחתום על טופס תביעה לגימלה עד 29 ביולי, ניתן להעבירו בהעברה יזומה על פי הכללים דלעיל.

 

6. מנהל המחוז יבטל את ההעברה שניתנה לעובדת בהריון מתקדם - אם היא תבקש זאת ותצרף לבקשתה אישור רפואי על היותה בחודש שמיני או תשיעי להריונה.

 

7. עובד הוראה רשאי לערער על ההעברה תוך שבוע ימים מיום מסירת ההודעה על

העברתו. העובד יגיש את הערעור בכתב למנהל המחוז.

 

לא קיבל מנהל המחוז את הערעור, יעבירו להחלטת מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.החלטת מנהל אגף בכיר לכא"ב תובא לידיעת מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים ויו"ר האגף המקצועי או ליו"ר ארגון המורים העל-יסודיים (בהתאם להשתייכותו המקצועית של עובד ההוראה).

 

8. על המחוז להימנע ככל האפשר מלבצע העברה יזומה לעובד שהועבר בשנה הקודמת, אלא אם כן סבור מנהל המחוז, כי יש הכרח להעברה זאת. בכל מקרה אין להעביר עובד הוראה פעם שלישית ברציפות.

 

9. תוקף ההסדר הנ"ל הוא לסוף שנת הלימודים תשס"א.

 

 

23. השתייכות ארגונית

 

במסך "פרטים אישיים" של המחשב, ניתן למצוא את השתייכותו הארגונית של עובד ההוראה

(הסתדרות המורים / ארגון המורים), ויש להעזר במסך זה בעת הטיפול בהעברות יזומות.

 

 

24. העברות מסויגות

 

בהתחשב בעודף המורים הקיים ברוב המחוזות ובבקשות שהופנו אלינו בנדון הוחלט, כי לקראת תשס"ב לא תינתנה העברות ממחוז למחוז, פרט למחוז דרום.

עובדות הוראה המשנות את מקום מגוריהן בעקבות בעליהן המשרתים בצבא קבע ומועברים לשרת במחוז אחר, תוכלנה לפנות בבקשת עבודה למנהל המחוז במקום מגוריהן החדש, ומנהל המחוז יעשה מאמצים להיענות לבקשה. עד לשיבוצן במקום המגורים החדש, עליהן לקבל חל"ת ממחוז עבודתן הקבוע.

 

אם תשתבצנה בעבודה במחוז אחר, עבודתן הקודמת תצורף לעבודתן במחוז החדש ותשמרנה זכויותיהן לכל דבר וענין. דרך זו פתוחה בפני מנהלי המחוזות ועובדי ההוראה גם לגבי מקרים חריגים אחרים.

בכל הנוגע להעברות מסויגות במגזר הערבי, אין שינוי בנוהל שהיה קיים עד עכשיו. כל האמור לעיל מתייחס למגזר היהודי בלבד.

 

25. מתכונת הלימודים בגני הילדים העצמאיים* והצמודים לבתי הספר במגזר הערבי והדרוזי

 

I.גן צמוד הוא כל גן הממוקם בחדר כיתה במבנה בית ספר שנמצאות בו כיתות של בית ספר, למעט חטיבה צעירה (ראה סעיף 206 בחוזר מנכ"ל נב / 5). כל הגנים האחרים אינם צמודים אלא עצמאיים.

II. גן ילדים עצמאי במגזר הערבי שווה במעמדו לכל גני הילדים מבחינת היקף משרת הגננת. גננת שהיא מנהלת הגן זכאית לגמול ניהול.

 

III. משרת גננת עצמאית: יחידת עבודה של גננת מורכבת מ- 27 ש"ש של הוראה ו- 3 ש"ש של חינוך (ראה בחוזר מנכ"ל מיוחד שכפול / 24 התשמ"ה).

שעות ההוראה: 5 שעות + 25 דקות בכל יום עבודה, בין השעות 7.55 – 13.20 (לפי ההסכם

עם הסתדרות המורים מ- 15.7.91).

 

IV. משרת גננת בגן צמוד: בגני ילדים הצמודים לבתי הספר במגזר הערבי והדרוזי המלמדים 5 ימים בשבוע, למעט חטיבה צעירה, מתכונת הלימודים היא כדלקמן: הלימודים יתחילו בשעה הראשונה ויסתיימו בסוף השעה השישית לפי המערכת הקבועה של בית הספר (ולא לפני השעה 13:30) (ראה חוזר מנכ"ל מיוחד שכפול / 8, התשנ"ו).

 

V. משרת הגננת בגן צמוד היא 30 ש"ש, מתוכן 3 שעות חינוך. הגננת בגן צמוד אינה זכאית לגמול ניהול.

 

VI. ההוראות האלה מתייחסות לכלל גני החובה הרשמיים, לילדים בני 4 ו- 5 שנים למעט, חטיבה צעירה.

 

תחולה: 1.3.00

 

* גן עצמאי הוא גן שאינו צמוד לבית הספר.

(חוזר מנכ"ל תש"ס / 7 (א) הוראות קבע מיום 1.3.00, סעיף 3.7-12). 

 

 

26. היעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים – חל"ת

 

להלן ההוראות המעודכנות שפורסמו בחוזר מנכ"ל תש"ס / 8 (א) הוראות קבע מכו' באדר ב' התש"ס (2.4.00):

 

I. חובה על עובדי ההוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל יסודיים הרשמיים להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים כפי שהם נקבעים בלוח שנת הלימודים.

 

II. לא תותר היעדרות בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל אירועים משפחתיים וחברתיים בארץ.

 

III. בקשות חריגות להיתר היעדרות בתקופת לימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל בגין אבל או שמחה אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה תוגשנה על ידי עובד ההוראה בכתב ובהנמקה, באמצעות מנהל בית הספר והמפקח הישיר, אל מנהל המחוז. הממונים הישירים יחוו את דעתם על הבקשה ויעבירוה בכל ההקדם אל מנהל המחוז. מנהל המחוז ידון בבקשות סמוך ככל האפשר למועד קבלתן וישיב לפונה בעוד מועד, לפני תאריך ההיעדרות המבוקשת.

 

IV. אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר בכתב או תוך הפרת החלטה בדבר סירוב להיענות לבקשה.

 

V. היתרים שיינתנו על ידי מנהל המחוז יובאו לידיעת המנהל הכללי.

 

VI. הממונים הישירים לא יאשרו היעדרות בדיעבד.

 

VII. הפרת האמור בסעיף זה היא עברה על פי סעיף 17 (2) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג 1963 וסעיף 4 (1) להודעה על שינויים בהחלת החוק על עובדי ההוראה.

 

תחולה: 2.4.00

 

 

27. חופשה בשכר למטרת "ייצוג לאומי בספורט"

 

מדיניות משרד החינוך היא לעודד ספורטאים לייצג את מדינת ישראל.

 

המגמה היא להימנע ולמנוע, עד כמה שאפשר, מלאבד ימי הוראה למשימות ספורט (אימון, תחרויות וכיו"ב), לפיכך סוכמו הכללים כלהלן: -

 

I. חופשה בשכר תאושר לעובד הוראה שהוא עובד מדינה אשר יתבקש לייצג את המדינה באירועים בין לאומיים באחד מענפי הספורט כמשתתף פעיל או כמאמן או כשופט. לצורך זה "ייצוג לאומי" ייחשב כל אירוע כמפורט להלן ואשר אושר ע"י הפיקוח על החינוך הגופני: -

 

1. תחרות ספורט רשמית בה מיוצגת ישראל על ידי נבחרת, קבוצה, או ספורטאי בודד.

 

2. מאמנים של הקבוצות או של הספורטאים הבודדים המופיעים בסעיף קטן (1).

 

3. שופטים שהוזמנו לשפוט בתחרויות בינלאומיות בארץ או בחו"ל.

 

4. ייצוג ספורטאים ומאמנים השוהים במחנה אימון של נבחרת לאומית או בתחרויות

כהכנה לתחרות רשמית. אימונים סדירים לא יוכרו.

 

5. ייצוג בוועדה, בועידה, בקונגרס וכיו"ב.

 

ב. המשרד יאשר חופשה בשכר, פעמיים בשנה לכל היותר, ובסך הכול למשך 12 ימים.

 

ג. עובד הוראה במוסד חינוך לא רשמי, שאינו מוגדר כעובד מדינה ומשרדנו לא מוסמך לאשר לו

חופשה בשכר, יגיש את בקשתו להנהלת ביה"ס, או לבעלות על המוסד החינוכי  שבו הוא מועסק. אם אלה יפנו לקבל את המלצת המשרד, ניתן יהיה להמליץ בפניהם על נוהל זה.

 

הוראות נוהל

 

א. עובד הוראה אשר יתבקש לייצג את ישראל באירועים כנ"ל, יפנה את בקשתו לחופשה בשכר על גבי טופס מס' ח"ת 050.318 – 3.00 למפקח על החינוך הגופני *, שבאזורו הוא מועסק (30 יום לפחות לפני האירוע), בצירוף אישור הזמנה רשמית או לוח זמנים רשמי, מהתאחדות הספורט או מהארגון או מהאיגוד שהזמינו (ראה דוגמת האישור שיצורף ע"י האיגוד להלן ).

 

ב. המפקח על החינוך הגופני* המחוזי יחווה את דעתו ע"ג הבקשה בסעיף (ג), ויעביר את הטופס למפמ"ר על החינוך הגופני. על הבקשה להגיע למפמ"ר על החינוך הגופני עד יום לפני האירוע.

 

ג. המפמ"ר על החינוך הגופני, או מי שהוסמך על ידו, יחווה דעתו על בקשת המורה בסעיף (ד), ויעבירה לגף כא"ב במחוז (על הטופס להגיע עד 15 יום לפני האירוע).

 

ד. מנהל המחוז ** ימנה וועדה מחוזית שתדון בבקשות. הוועדה תהיה בראשות מנהל המחוז ותכלול גם את מנהל הגף לכוח אדם בהוראה במחוז ומפקח כולל. הוועדה המחוזית בראשות מנהל המחוז ** תדון בבקשה והחלטתה תרשם בסעיף (ה) של הטופס. הגף לכוח  אדם בהוראה יודיע למורה על ההחלטה.

 

ה. יש להקפיד שבבקשות יצויינו תאריכים מדויקים של תקופת האירוע בלבד. לא תאושר חופשה בשכר לצורך שהייה פרטית בחו"ל.

 

* לגבי מורים במוסדות להכשרת עו"ה, הטיפול הוא באמצעות מנהל המוסד במקום והמפקח על החינוך הגופני.

 

** לגבי מורים במוסדות להכשרת עו"ה, האישור יינתן ע"י מנהל הגף להכשרת עו"ה במקום מנהל המחוז.

 

(חוזר מנכ"ל תש"ס / 8 (א) כו' באדר ב' התש"ס 2.4.00).

 

 

דוגמת אישור ההתאחדות / האיגוד

 

 

אנו מאשרים כי _______________________נכלל ב : ¨ נבחרת ישראל ¨ קבוצה אלופה

 

 

בתפקיד: (  ) ספורטאי (  )¨ מאמן (  )¨ שופט ואמור לקחת חלק במפעל: _________________________

 

 

שיתקיים ב: ____________________________ מתאריך ___________ עד תאריך ____________

 

 

(  )  אנו ממליצים (  )  איננו ממליצים        על אישור חופשה בשכר למורה הנ"ל.

 

 

 

 

תאריך________שם יו"ר ההתאחדות________חתימה________חותמת ההתאחדות_____________

 

 

28. שירותי סיוע וייעוץ לעובדי הוראה

 

משרדנו חתם על חוזים עם ארבעה מרכזים שיספקו שירותי ייעוץ וטיפול פסיכולוגי לעובדי הוראה בכל הארץ.

 

השירות יינתן בתחומים האלה:

 

I ייעוץ וטיפול בבעיות רגשיות ונפשיות.

II. טיפול במצבי משבר (חירום)

III. סיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר הנוגעים לבריאות, לעבודה ולמשפחה

IV. איתור קשיים משפחתיים והדרכה לפתרונם

V. ייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי

VI טיפול קבוצתי

VII. טיפול התנהגותי –קוגנטיבי

VIII. טיפול אינדיווידואלי ארוך טווח

 

השירות יינתן על ידי הגורמים האלה:

 

למורים באזור ירושלים והדרום ניתן לפנות ל:

 

ת.ל.ם. תחנות הקיבוצים - 03-6990511; 3-6996919 (טלפון חרום)

מכון יעד ומכון שינוי - 03-6857846

 

למורים באזור , תל-אביב והמרכז ניתן לפנות ל:

 

מכון פסגות – 03-5288171

מיתר מערך יעוץ ותמיכה פסיכולוגי - 1-700-700-404

 

למורים באזור חיפה והצפון ניתן לפנות ל:

 

מיתר - מערך יעוץ ותמיכה פסיכולוגי - 1-700-700-404

מכון "נעמן התמודדות" – 1-700-700-992

 

מוסדות חינוך ארציים השייכים למינהל החינוך ההתיישבותי, מכללות וכיו"ב יקבלו שירות לפי המיקום הגאוגרפי של המוסד החינוכי ובהתאם למפורט לעיל.

 

עובד הוראה המעונין לקבל שירותי ייעוץ יפנה לאחד הגופים הנ"ל, לפי בחירתו ובהתאם לזכיונות של כל אחד מהם, כמפורט לעיל.

 

משרדנו יישא בחלק נכבד מעלות הטיפול, והפונה יידרש להשלים את חלקו על פי מפתח מחירים שייקבע מעת לעת בתיאום בין משרדנו לבין נותני השירות. ההשתתפות העצמית בעת פרסום חוזר זה הוא 100 ש"ח + מע"מ.

 

(חוזר מנכ"ל סא / 1, א' באלול התש"ס 1.9.00, הוראות קבע, סעיף 8.5-2 ס"א).

 

 

29. בדיקות רפואיות לשם קביעת כושרו של עובד הוראה להמשיך בעבודתו

 

א. רופאי אגף בכיר לכא"ב, (ד"ר ברג וד"ר גרין) רשאים לאשר היעדרות מלאה או חלקית מטעמי מחלה למשך שנה (במקום 6 חודשים כפי שהורשו בעבר וכפי שפורסם בסעיף 5 (ג) ו- 5 ד (3) לחוזר מנהל האגף תש"ס / 1 מספטמבר 1999).עם זאת במצבים רפואיים ספציפיים, יהיה עליהם להעביר את ההכרעה למשרד הבריאות.

סמכויות רופאי האגף הן לאשר היעדרות וכן לאשר חזרה לעבודה עקב שיפור המצב בתוך אותה שנה.

 

ב. חוות הדעת הרפואית של רופאי האגף שיינתנו לאחר שהם בדקו את עובדי ההוראה יהיו קבילים על משרד הבריאות (באותם מקרים שהעובדים מסרבים להופיע בפני הועדה הרפואית).

 

ג. משרדנו חייב לבצע, מסקנות חד משמעיות בלבד. המלצות והבעות דיעה של הועדה הרפואית הן בגדר המלצות בלבד. אם אין באפשרותנו ליישמן, איננו חייבים לעשות זאת. לדוגמא: אם המסקנות אומרות, כי "אין סיבות רפואיות מספיקות להפסקת עבודתה בשירות המדינה. הועדה בדיעה שיש לשחררה משעות פרונטליות ועליה לעסוק בייעוץ חינוכי לצמיתות" – עלינו לבצע את הרישא בלבד כלומר, לשבצה לעבודה לפי ההוראות של משרדנו, דהיינו שעות הוראה בכיתה ושעות יעוץ, ולהתעלם מההמלצה בדבר העסקה בייעוץ בלבד.

 

 

30. תשלום עבור בדיקה במסגרת ועדה רפואית מרכזית

 

משרדנו מחויב בתשלום בעבור בדיקה כנ"ל. מנהל תחום משכורות באגף הכספים נתן הוראה לגזברי המחוזות לכבד את הוראות התשלום המגיעות ממשרד הבריאות ולשלם בעבורן עם  הדרישה (גם לפני ביצוע הבדיקה).

 

 

31. עובד שנפסל לשירות ונקבעו לו מעל 51% ניכות

 

בסעיף 5 (א) לחוזר מנהל האגף תש"ס / 2 נפלה טעות. המילה "כל" מיותרת ולא היה מקום להדפיסה. לשם הבהרה הרינו מביאים להלן את ההוראות המדויקות:- עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות שנקבעו לו 100% נכות, והוא זכאי לגמלאות רשאי לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם והוא ימשיך לקבל

משכורת עד לסיום ניצול כל היתרה העומדת לזכותו או עד הגיעו לגיל 65 – הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 

עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות בשיעור מ- 51% עד 99%, רשאי לנצל אחוז מימי המחלה שעומדים לזכותו לפי מספר אחוזי הנכות שנקבעו לו או עד הגיעו לגיל 65 הכל לפי התאריך המוקדם יותר. לדוגמא: נקבעו לעובד 60% נכות, עומדים לזכותו 100 ימי מחלה והוא בן 58 שנה, ימשיך לקבל משכורת עבור 60 ימי מחלה בלבד.

 

 

32. ימי מחלה בעת ניצול ימי המחלה ערב פרישה

 

אין העובד צובר ימי מחלה נוספים עבור התקופה שהוא מנצל את ימי המחלה לפני הפרישה כמפורט בסעיף 35 לעיל. (סעיף 33.209 (2)(ד)(2) לתקשי"ר).

 

 

33. רשיונות הוראה במגזר החרדי

 

ההוראות כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל תשנ"ח – 1 (1.9.97) סעיף 45 בטלות.

 

תחולת ההוראות החדשות 1.9.03.

 

מ – 1.9.03 לא יוענקו כתבי היתר לגשת לבחינות השלמה לקראת קבלת רשיון הוראה קבוע.

 

משנה"ל תשס"ג לא יתקיימו לימודים בסמינרים של "בית יעקב" לקראת קבלת רשיון הוראה קבוע כפי שהיה קיים עד היום (מסלול למורות מוסמכות שעמדו בקורס במקצוע ההוראה ושני מקצועות פדגוגיים נוספים).

 

לימודים לקראת קבלת רשיון הוראה קבוע יתקיימו במסגרת מוסדית לשם קבלת דרגת שכר אקויולנטית לדרגה אקדמית B.A, וכן לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה מוסדית המזכה ברשיון הוראה.

 

להלן פירוט ההוראות:

 

1. רשיון הוראה קבוע במגזר החרדי (בית יעקב וכד')

 

(א) רשיון הוראה לחטיבת הביניים (כתות ז-ט)

 

(1) יוענק רשיון לבעלת תעודת הוראה במקצוע התמחות מוגדר, במסלול הסמכה להוראה

בחטיבת הביניים, שהוצאה על ידי מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בישראל.

 

    (2) לימודים לקראת דרגת B.A ורשיון הוראה לחטי"ב

 

מורה בעלת תעודת בכיר לבי"ס יסודי, הרוצה להרחיב הכשרתה לקראת רשיון הוראה לחטי"ב במסגרת לימודי ה – B.A האקויולנטי תלמד במתכונת הבאה:

 

*540 שעות בהתמחות (מתוכם קורס של 60 ש' משולב מחשב)

60 שעות "דידקטיקה של המקצוע"

60 שעות "שיטות מחקר (סטטיסטיקה והדרכה בכתיבת עבודה)"

60 שעות "פסיכולוגיה של גיל הנעורים"

60 שעות "הוראה בכיתה הטרוגנית"

** 120 שעות "התנסות בהוראה"

סה"כ 900 שעות

 *בהתמחות במדעי המחשב או יישומי מחשב היקף השעות יהיה 720 ובסה"כ 1080 שעות.

**מורה בפועל בעלת ותק של 3 שנים לפחות בהוראה בחטי"ב שבידה חוות דעת חיובית על עבודתה ממנהל בית הספר תחוייב רק במבחן דידקטי משולב בהדרכת המדפי"ת המקצועית.

 

בנוסף לנ"ל תחויב בהגשת 2 עבודות סמינריוניות

 

א. במקצוע ההתמחות

ב. באחד מהקורסים האחרים הנ"ל

 

(3) לימודים לקראת רשיון הוראה לחטי"ב לבעלת דרגת B.A שלא בתחום ההתמחות

 

מורה בפועל לחטי"ב בעלת דרגת B.A (ללא רשיון הוראה ) הרוצה להרחיב הכשרתה להוראה בחטי"ב במקצוע מסוים תלמד במתכונת הבאה:

 

540 שעות בהתמחות (מתוכם קורס של 60 שעות משולב מחשב)

180 שעות דידקטיקה של המקצוע, פסיכולוגיה לגיל הנעורים והתנסות בהוראה (כולל מבחן דידקטי משולב)

סה"כ 720 שעות

 

לאחר מילוי חובותיה תקבל תעודת הוראה לחטי"ב במקצוע ההתמחות.

 

(ב) רשיונות הוראה לכיתות ז-יב

 

(1). יוענק רשיון לבעלות דרגת שכר אקויולנטית ל – B.A במקצוע התמחות מוגדר ותעודת הוראה לאותו מקצוע לחינוך העי"ס שהוצאה ע"י מוסד מוכר להכשרת עו"ה בארץ.

 

(2) לימודים לקראת רשיון לחטיבה עליונה לבעלת רשיון הוראה קבוע לכיתות ז-ט או ז-י

 

מורה בעלת רשיון הוראה קבוע לכיתות ז-ט או ז-י הרוצה להרחיב הכשרתה להוראה בחטיבה עליונה (י-יב) באותו מקצוע, לקראת דרגת B.A אקויולנטי, תלמד במתכונת הבאה:

 

*540 שעות התמחות (מתוכם קורס של 60 ש' משולב מחשב)

60 שעות שיטות מחקר סטטיסטיקה וכתיבת עבודה

60 שעות הוראה בכיתות הטרוגניות

60 שעות דידקטיקה במקצוע ההתמחות

** 180 שעות התנסות בהוראה

סה"כ 900 שעות

*בהתמחות מדעי המחשב או יישומי מחשב היקף הלימודים יהיה 360 שעות ובסה"כ 720 שעות.

**מורה בפועל בכיתות י-יב בעלת ותק של 3 שנים שתמציא חוות דעת חיובית על עבודתה ממנהל בית הספר, תחויב רק בעמידה במבחן דידקטי משולב בהדרכת המדפי"ת המקצועית.

בנוסף לנ"ל תחוייב בהגשת 2 עבודות סמינריוניות

 

א. במקצוע ההתמחות

ב. באחד הקורסים הנ"ל

 

לאחר מילוי חובותיה תקבל המורה דרגת שכר B.A + תעודת הוראה לחטיבה העליונה אשר תקנה לה רשיון להוראה בכיתות י-יב.

 

(3) לימודים לקראת רשיון הוראה לחטיבה העליונה לבעלת דרגת שכר B.A+ רשיון הוראה

קבוע לכיתות ז-ט או  ז-י

 

מי שבידה רשיון הוראה לחטי"ב (ז-ט) וכן דרגת שכר B.A אקויולנטית הרוצה להרחיב הכשרתה לקראת רשיון הוראה לחטיבה העליונה (י-יב) באותה התמחות תלמד לפי המתכונת הבאה:

 

540 שעות במקצוע ההתמחות

60 שעות סדנא דידקטית במקצוע ההתמחות

120 שעות התנסות בהוראה

סה"כ 720 שעות

*מורה בפועל בכיתות י-יב בעלת ותק של 3 שנים לפחות שתמציא חוות דעת חיובית על עבודתה ממנהל בית הספר תחויב רק בעמידה  במבחן דידקטי משולב בהדרכת המדפי"ת המקצועית.

 

לאחר עמידה בחובות הנ"ל תקבל תעודת הוראה לחטיבה העליונה אשר תקנה לה רשיון להורות בכיתות י-יב.

 

הערה:

 

הרשיונות לחטיבת הביניים לא יוגבלו למוסדות של בית יעקב.

הרשיונות לחטיבה העליונה יוגבלו למוסדות של בית יעקב בלבד.

 

2. רשיונות הוראה למורות חב"ד

 

(א) רשיון הוראה לחטיבת הביניים (כתות ז-ט) יוענק: -

 

לבעלת תעודת הוראה במקצוע התמחות מוגדר במסלול הסמכה להוראה בחטיבת –הביניים, שהוצאה ע"י מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בישראל.

 

(ב) רשיונות הוראה לכתות ז-י יוענק: -

 

(1) לבעלת דרגת שכר אקויולנטית ל – B.A במקצוע התמחות מוגדר ותעודת הוראה לאותו מקצוע לחינוך העי"ס, שהוצאה ע"י מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בישראל.

 

(2) לבעלת דרגת שכר אקויולנטית ל – B.A במקצוע התמחות מוגדר במסלול ישיר (4 שנים), בוגרות המסלול הכולל תעודת הוראה לחינוך העי"ס.

 

(ג) רשיונות הוראה לכיתות ז-יב יוענק: -

 

לבעלת דרגת שכר אקויולנטית ל – M.A במקצוע התמחות מוגדר ותעודת הוראה לאותו מקצוע לחינוך בעי"ס.

 

הערה – הרשיונות על פי סעיף 2 לא יוגבלו למוסדות חרדיים.

 

בתקופת המעבר

בעלות דרגת שכר אקויולנטית ל – B.A או M.A שתחולת הזכאות לדרגה הינה לכל המאוחר 1.9.03 חסרות תעודת הוראה באותו מקצוע לחינוך העי"ס תהיינה זכאיות לעמוד בבחינות השלמה במקצועות הפדגוגיים לשם קבלת רשיון הוראה קבוע.(עפ"י הנהלים הנהוגים כיום).

 

הערת הבהרה: מדובר בדרגת שכר בתחום התמחות מוגדר.

 

 

34. רישום "טלר" כא"ב בתלוש המשכורת

 

על מנת ליעל את השירות לציבור עובדי ההוראה, רשמנו על תלושי השכר שלהם את שם פקיד כא"ב (טלר) המטפל בהם. בדרך זו יוכלו לפנות ישירות לעובד המתאים מבלי לעבור מפקיד לפקיד ולבזבז זמן ואנרגיות מיותרות.

 

 

35. החזר חובות תשלומי יתר – הורדה רטרואקטיבית

 

תשומת הלב מופנית לחוזרו של מר מוטי מרוז, סגן בכיר לחשב הכללי אל החשבים במשרדי הממשלה שפורסם בהוראות תכ"ם ותקפות מ- 29.6.00 לפיהן:-

 

1.הגדרה

 

"חוב בגין תשלום יתר" – תשלום ששולם לעובד במשכורתו או כל תשלום אחר בגין עבודה אשר העובד אינו זכאי לו ולכן אינו שכר".

 

2.גילוי תשלום יתר ששולם לעובד

 

2.1 מיד עם גילוי תשלום יתר ששולם לעובד מכל סוג שהוא (גמולים, דרגות, ותק וכו'), יש להודיע על כך לחשב המשרד.

 

2.2 החשב יורה למנהל יחידת המשכורת לבטל מיד את הזכאות לתשלום החל מהחודש בו נתגלתה הטעות בתשלום, כך שמיד עם הפקת המשכורת השוטפת יגרע הרכיב העודף משכרו של העובד.

 

2.3 החשב יבדוק את הסיבה לתשלום היתר. כמו כן יבדוק האם הסיבה לתשלום היתר נובעת מחוסר תום לב של המערכת או מרשלנות של עובדי יחידת המשכורת ו/ או של היחידה למשאבי אנוש.

 

2.4 נתגלה תשלום היתר בסמוך לאחר תשלומו, יורה החשב למנהל יחידת המשכורת לנכות מידית את תשלום היתר מהתשלומים לעובד. לא נתגלה תשלום היתר בסמוך לאחר תשלומו, יפעלו לגביו לפי האמור בסעיפים 3 עד 5 להלן.

 

3. הודעה לעובד על החוב

 

3.1 יש לחשב את כל תשלומי היתר ששולמו לעובד מיום היווצרותו.

 

3.2 יש להודיע לעובד על גילוי תשלום יתר מיד עם גילויו וכן להודיעו את סכום החוב וסיבת היווצרותו.

 

3.3 העתק מההודעה לעובד תועבר ליחידה למשאבי אנוש במשרד.

 

3.4 לא התקבלה תגובתו של העובד לאחר שחלפו 30 יום מיום ההודעה, תישלח לעובד תזכורת על חובו ויצויין בה כי בהיעדר תגובה יועבר הטיפול בגביית החוב לערכאות משפטיות."

 

 

36. היעדרות של עובדת הוראה בגלל מחלת ילד

 

סעיף 136 בחוזר המנכ"ל לב / 8 עוסק במספר הימים שעובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל 16 זכאית להיעדר מן העבודה לרגל מחלת ילדה.

 

 

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) תוקן, ונקבע כי לעובד שעימו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה, בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

 

תחולה: 2.9.2001.

 

(תיקון 5 לחוק התשס"א – 2001 הודעת נש"ם סא / 29 מ- 20.5.01 והוראות הקבע לחוזר מנכ"ל סב / 1 (א) מ- 2.9.01).

 

 

37. איסור פיטורי עובדת הוראה העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית וטיפולי פוריות

 

להלן נוסח החוק בגין איסור פיטורי עובדת העוברת טיפולי הפריה (מתוך חוק עבודת נשים, תיקון מספר 21, התשס"א – 2001):

 

"(ה) לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודתם לפי סעיף 7 (ג) (4) או (ג1), לפי העניין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור. הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד לגבי עובד או עובדת כאמור שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור".

 

תחולה: 2.9.01.

 

(הוראות הקבע לחוזר מנכ"ל סב/ 1 (א) מ- 2.9.01).

 

 

38. גמול הדרכה

 

משכורתו הקובעת לגימלאות של עובד הוראה תכלול "גמול הדרכה", בתנאים המצטברים הבאים:-

 

א. אם עבד כמורה בתפקידי הדרכה בהיקף של 1/6 משרה לפחות, בשנתיים שקדמו לפרישתו לגימלה.

 

ב. אם סך הכל העסקתו בהוראה ובהדרכה, היתה בהיקף של שליש משרה לפחות, בשתי השנים שקדמו לפרישתו.

 

תחולה: 2 בספטמבר 2001.

 

(הוראות קבע לחוזר מנכ"ל סב / 1 (א) מ- 2.9.01.

 

 

39. עו"ה שחזר לשירות לאחר שהחזיר פיצויי פיטורים

 

I. עובד הוראה שחזר לשירות לאחר הפסקת עבודה, כאשר בתום התקופה הראשונה לעבודתו  קיבל פיצויי פיטורים והחזירם, עם חזרתו לעבודה, זכאי לצרוף תקופת עבודתו הראשונה לתקופה השניה בכל הנוגע לקבלת פנסיה או פיצויי פיטורים, וכן לצרוף ימי מחלה של שתי תקופות העבודה.

 

II. עובד הוראה כנ"ל, לא יהא זכאי לצרוף תקופת עבודתו הראשונה, לתקופת עבודתו השניה בנושאים הבאים:

 

(1) בכל הנוגע לחישוב ותק משוקלל לצורך העברה יזומה בגין צמצומים.

 

(2) לצורך חישוב בסיס משרתו לגבי מי שעבר מהוראה בכיתות ז' – ח' להוראה בכיתות א' – ו'.

כלומר, לצורך חישוב 10 מתוך 17 השנים בהוראה בכתות ז' – ח' ושנה אחת לפחות מתוך שבע השנים האחרונות לעבודתו בכתות ז' - ח', אין להביא בחשבון את תקופת עבודתו הראשונה.

 

(3) לגרירת גמול ניהול למנהל או לגננת

 

(4) לגרירת גמול יעוץ.

 

 

40. גמול כפל תואר בעד לימודים שנלקחו בחשבון לתואר אקדמי

 

ההוראות שפורסמו בסעיף 2 (א) סעיפים קטנים 1 ,2 ,3 ,

 ובסעיף 2 (ב) סעיף קטן (2) (ג) לחוזר מנהל אגף כא"ב תשנ"ז / 1 מספטמבר 1996 (עמ' 14) בטלות בזה.

 

הביטול נעשה לאור ההוראה הכללית שפורסמה בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' התשנ"ה מאוקטובר 1994, לפיה עובד הוראה אינו זכאי לשתי הטבות בעד אותם לימודים.

 

הוראה מתוקנת זו תכנס לתוקף ב – 1.9.02.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss