education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
טפסי אגף כוח אדם בהוראה
 
 

בקשה להענקת רשיון לייעוץ

 

בקשה להעניק רשיון הוראה/ היתר לגשת לבחינות השלמה במקצועות הטכנולוגיים

 

בקשה להענקת רשיון/ היתר לגשת לבחינות השלמה

 

בקשה לקביעת דרגה, ותק וגמול השתלמות

 

בקשה לאישור גמול השתלמות עבור יצירות אמנות

 

בקשה לאישור פרסומים לניקוד וגמול השתלמות

 

בקשה לאישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד

 

הצהרה בגין העדרות בשל מחלת הורים

 

בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין מחלת בן משפחה

 

בקשה למענק מקרן ימי מחלה לעובדי הוראה

 

בקשה לתוספת ימי מחלה במחצית המשכורת בשכר

 

קרן סיוע לחברי ארגון המורים העל יסודי

 

קרן סיוע לחברי הסתדרות המורים

 

בקשה לעבודה במוסד חינוך רשמי- יסודי וחט"ב

 

בקשה לאישור חופשה בשכר לצרכי השתלמות

 

בקשה לחופשה/ העברה

 

אישור להוראה כמורה מרכז מקצוע בחטיבת הביניים

 

הצגת מועמדות למשרת ניהול

 

אישור מורה מרכז מקצוע בבית ספר על יסודי שש שנתי

 

בקשה לשעות נוספות

 

אישור פיצוי פיטורין

 

בקשת תביעה לגמלה

 

דוח תקופות עבודה

 

הגדלת זכויות שירות לצורך גמלה

 

פרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות של מוסדות חינוך

 

צירוף שירות קודם במדינה

 

רישיון עיסוק בהוראה

 

רכישת זכויות לגמלה

 

כתב היתר

 

הצהרה בדבר מידע פלילי בטחוני

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/06/2016  

עדכוני rss