education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יישום עיקרון 30/70
 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית מתווה שינוי בתפיסת דרכי ההוראה-למידה-הערכה ומהווה מסגרת לארגון מחדש של הלמידה.

ארגון הלמידה בא לידי ביטוי בצמצום תכניות הלימודים ("מסמכי הלימה"),  חלוקת תכניות הלימודים בכל תחומי הדעת ללימודי חובה (70%) וללימודי בחירה והעמקה (30%), צמצום מועדי בחינות וצמצום אירועי בחינות בכל תחום דעת. 

בחטיבה העליונה המקצועות שיילמדו ושייבחנו בהם בבחינות חיצוניות יתחלקו לפרקי חובה שתהיה עליהם בחינת בגרות חיצונית לצד פרקי בחירה שיוערכו על ידי מורי בית הספר:

 

המרכיב

חלק החובה

חלק הבחירה

היקף החומר

כ- 70%

כ- 30%

תכנית הלימודים

מוגדרת מראש

בחירה מתוך תכנית מפמ"ר המקצוע

דרך ההערכה

שקלול של אירוע חיצוני+ ציון בית-ספרי

הערכה מגוונת - ציון בית ספרי בלבד

הרכב הציון בכל חלק

70% ציון אירוע חיצוני + 30% ציון בית-ספרי ("ציון מגן"/"ציון הגשה"/ "ציון מסכם)

100% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי

70%

30%

 תכניות לימודים ומבנה ההערכה בבחינות הבגרות על פי תכנית  היבחנות החדשה בכל תחומי הדעת

לחצו כאן לקישור לאתר אגף א' פיתוח פדגוגי בו הפנייה לתכניות הלימודים בחטיבה העליונה לתלמידים שהחלו את לימודיהם בכתה י' בשנת הלימודים תשע"ה.בקישור הפניות לתכניות לימודים ברוח הלמידה המשמעותית בכל תחומי הדעת.

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2016