education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
התפתחות אישית ומעורבות חברתית
מטרות התכנית
 

מטרת-על

לטפח בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי,  אכפתי, אחראי ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.


מטרות התכנית

 1. לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי אישי וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.
 2. לסייע לתלמידים ולקבוצה בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית, על מנת לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה.
 3. לעודד את התלמידים לראות במעורבות החברתית ערך אישי וחברתי.

הנחות שעליהן התכנית מבוססת 

 1. הערכים כבוד האדם, מימוש עצמי, צדק חברתי, סולידריות ומעורבות ואחריות חברתית ואזרחית הם ערכי תשתית במערכת החינוך במדינת ישראל.
 2. מעורבות חברתית פעילה תורמת לגיבוש זהותו האישית, הערכית והתרבותית של הפרט ולגיבוש זהותה של הקבוצה ותרבותה.
 3. התנסות פעילה במצבי חיים המלווה בשיח ערכי ורפלקטיבי מקדמת למידה משמעותית על עצמי, על זולתי ועל החברה. מעורבות חברתית פעילה תורמת לתחושת ערך ומשמעות ולדימוי עצמי חיובי.
 4. בוגר המממש את עצמו יהיה בעל מסוגלות גבוהה יותר לתרומה לחברה.
 5. הבחירה בתחום המעורבות תהיה מבוססת על מודעות לנטיותיו של התלמיד, לצרכיו, ולרצונותיו.
 6. מעורבות חברתית פעילה מעידה על מידה של אמפתיה ושל רגישות כלפי הזולת המתורגמות לעשייה.
 7. הצבת מטרות התכנית ויעדיה בסדר עדיפות מרכזי בבית הספר ויצירת אווירה בית ספרית תומכת יסייעו לטיפוח בוגר מעורב חברתית.
 8. החינוך למעורבות חברתית הוא חלק אינטגרלי מהעשייה היומיומית בבית הספר, והוא דורש שותפות פעילה של כל בעלי התפקידים: מנהלים, רכזים חברתיים, רכזים פדגוגיים, יועצים, מחנכים, מורים מקצועיים, הורים וגורמים בקהילה.


עקרונות הפעולה שביסוד התכנית

 • למידה פעילה אגב התנסות מתמשכת בעשייה משמעותית במצבי חיים שונים – למידה חברתית.
 • הקניית מיומנויות אישיות, בין-אישיות וחברתיות כבסיס להתפתחות אישית וכהכנה לתפקוד הולם בחברה.
 • מתן מענים לצרכים בקהילה.
 • רפלקציה ועיבוד המשמעות הערכית של המעורבות החברתית לתלמיד, לקהילה ולחברה – במטרה לטפח רגישות לצורכי הזולת ומצוינות חברתית, ובחתירה להתנדבות כאורח חיים.
 • בחירה בתחום התנדבות על-פי תחומי עניין ועל-פי כישרון – בחתירה להתאמה אישית לכל תלמיד ולמתן הזדמנות לחיזוק תחושת המסוגלות והערך העצמי, לביטוי אישי ולמימוש עצמי, לגילוי מנהיגות ויוזמות חברתית.
 • אינטגרטיביות – שילוב הנושא בתחומי הדעת, בשעות פרטניות, בשעות חינוך ובחיים בבית הספר בכלל.
 • שותפות – אחריות חינוכית של כל אנשי החינוך לליווי התלמידים בפעילותם מבוקר עד ערב ברצף, בבית הספר ובקהילה.
 • פיתוח מקצועי מתמיד של כל הגורמים המשתתפים בתכנית
   

מאגר שאלות ותשובות בנושא התכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית.

על התהליך החינוכי, מבנה התכנית, המימד העיוני, המימד המעשי, ליווי ותמיכה וסילבוס ראו המסמך המצורף "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית בחינוך העל יסודי - תכנית תלת שנתית" ובאתר מינהל חברה ונוער

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2016