education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אגף שח"ר
 

רקע

צוות אגף שח"ר

פעילות

מטרות

אוכלוסיות יעד

דרכי פעולה מרכזיות

 

 

רקע

אגף שח"ר (שירותי חינוך ורווחה) נוסד בשנת 1974. ייעודו העיקרי הוא מתן שירותי חינוך מפצים במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות  לאוכלוסיות מרקע סוציו- אקונומי נמוך המתגוררות בישובים שהוגדרו ע"י ממשלת ישראל כיישובי רווחה. המנהיגות החינוכית אימצה בסוף שנות החמישים את החתירה ל"שוויון הזדמנויות" בחינוך באמצעות טיפוח ופיצוי של אוכלוסיות חלשות שהוגדרו כ"טעונות טיפוח". ב- 1974, בעקבות התקפת המחבלים במעלות ופרסום "דו"ח הצוות לגיבוש מדיניות הטיפוח", ודו"ח וועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה", קיבלה וועדת השרים לענייני רווחה את ההחלטה להפעיל תוכנית טיפוח חינוכית כוללת בשתי מגמות מרכזיות: "תכנית הישובים" ותוכנית "שלבי הגיל". תוכניות אלו  שימשו בסיס להקמת אגף שח"ר.

 

פעילות

אגף שח"ר במחוז ירושלים פועל בשתי מתכונות עיקריות: 

תכניות הפועלות בשכונות, באמצעות מנהלי הרווחה החינוכית ושיקום השכונות,

ותכניות הפועלות באמצעות המטה.  

ביישובי המחוז ובשכונות ירושלים, מחליטים התושבים יחד עם אנשי המקצוע, היכן יושקעו משאבי הרווחה החינוכית. תכניות המטה פועלות ברמה המחוזית ותלמידים מכל המחוז משתתפים בהם. בתכניות אלו מושם דגש על מספר נושאים מרכזיים: חתירה לזכאות לתעודת בגרות וטיפוח הרובד העליון של תלמידים מחתך סוציו אקונומי נמוך. 

במסגרת המאמצים לזכאות תעודת הבגרות פועל האגף בשתי דרכים מרכזיות: האחת, במסגרת הפורמאלית, פתיחת כתות "לב",מב"ר ואתגר בתיכונים. בכתות אלו  מקבל כל תלמיד תוספת שעות לימוד על מנת לתגברו ולהכינו טוב יותר לקראת בחינות הבגרות. המתכונת השנייה היא תגבור לימודים במסגרת הלא פורמלית, לאחר שעות הלימודים במסגרות של פר"ח, מרכזי למידה ותכניות בשיתוף האוניברסיטה העברית.

התלמידים המוכשרים נהנים מהעשרה בחוגים שונים וייחודיים ברמה גבוהה  ומתכניות לימודים באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה, אשר אינם נגישים אליהם בדרך כלל. הנושאים הנלמדים בתכניות ההעשרה ובאוניברסיטאות  אינם נלמדים  בבתי הספר, זאת על מנת לחשוף אותם לתחומי תוכן חדשים ומיוחדים. בתכנית משתתפים תלמידים מגיל בית הספר היסודי ועד התיכון.

אנו מאמינים כי "כל תלמיד יכול" להגיע להישגים גבוהים ולהצלחה בלימודים ובכלל, ללא קשר לרקע הכלכלי והחברתי ממנו הגיע!

 

מטרות

 • צמצום הפערים בהישגים הלימודיים בין קבוצות האוכלוסייה השונות על ידי הגברה מסיבית של המשאבים המוקצים לטיפוחן החינוכי של אוכלוסיות אלו.
 • שיפור ההישגים הלימודיים ומיצוי הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד בכל שלבי החינוך, ובעיקר במיומנויות היסוד.
 • הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות.
 • הגדלת מספר התלמידים, הפונים לחינוך גבוה, והגדלת שיעורי ההצלחה בו.
 • הגדלת שיעורי ההשתתפות בחינוך בכל שלבי הגיל (צמצום הנשירה).
 • חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח גאוות הישוב ומנהיגות מקומית.
 • מעקב והערכה  אחר הפרוייקטים  - כדי להבטיח את האפקטיביות שלהם ואת איכותם. 

 •  
 • תלמידים משכבות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית בכל רמות לימוד ובכל שלבי הגיל.
 • כלל האוכלוסייה המצויה בישובים ובשכונות הכלולים בתוכנית הרווחה ו/או בתוכנית השיקום.
 • אוכלוסיית תלמידים המוגדרת על-ידי סוג מסוים של מצוקה חינוכית.

 

דרכי פעולה מרכזיות

 • חיזוק מיומנויות יסוד – אגף שח"ר רואה חשיבות עליונה בבניית תכניות ייחודיות לטיפול בתלמידים המתקשים בקריאה, בעברית ובאנגלית.
 • התמקדות– יש למקד את המשאבים במספר מצומצם של תכניות בבחינת "הרבה למעט".
 • איגום משאבים לישובים ולשכונות – בתכנית הרווחה היישובית צריכה להיות התייחסות לכלל המשאבים העומדים לרשות היישוב מאגף שח"ר. כמו כן רצוי ליצור איגום עם משאבי המחלקה לחינוך, קרן קרב, שותפות 2000 וגורמים נוספים המקצים משאבים למערכת החינוך.
 • שעות סל טיפוח וסל עדיפויות – מטרת שעות אלו היא קידום הישגי האוכלוסיות החלשות ותגבור לימודי במיומנויות יסוד.
 • מעברים – מושם דגש מיוחד על הטיפול בבעיית המעברים בין שלבי החינוך השונים.
 • הפעלת תכניות בישובים על פי החלטת צוות היגוי יישובי. תוכנית הישובים היא תוכנית הרווחה החינוכית ושקום השכונות המופעלת באמצעות צוותי ההיגוי בישוב. התוכנית מהווה  דרך פעולה עיקרית של אגף שח"ר לשם קידום אוכלוסיות חלשות. הנחת היסוד המרכזית בהפעלת תוכנית הישובים היא כי רק יוזמה ומעורבות מקומית ותכנון כולל של צרכי הישוב והקהילה  יביאו לשיפור מערכת החינוך ולפתרון  בעיות חברתיות במקום.  לצורך זה הוקמו  בכל ישוב צוותי היגוי מקומיים.
 • הפעלת תוכניות מטעם המחוז והמטה מתוך ראייה כוללת של  מגמות וצרכים חינוכיים – חברתיים.
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  18/11/2008