education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 דבר הממונה
 
 

להתוות מדיניות, להעצים את מערכת החינוך במגזר הבדואי, להביא להשתלמויות מפקחים, מנהלים, עו"ה וגננות, לערוך מחקרים בכל הקשור לפדגוגיה וחינוך, לגבות את הרשויות הבדואיות מול מנהלי האגפים השונים, מנהלי המחוזות והנהלת המשרד הראשי, בכל הקשור לחינוך, בינוי תרבות ופדגוגיה, להוביל להטמעת מגמות טכנולוגיות עלית בבתיה"ס ולהוביל את המערכת ליותר הצלחות תוך כדי הערכה, מדידה, התנעה, מוטיבציה, פיקוח, מעקב ובקרה אלה הם מבין תפקידיו הרבים של הממונה .

 

מערכת החינוך הבדואית מבחינת הישגיה הלימודיים הינה ברמה הנמוכה ביותר בהשואה לשאר הסקטורים במדינת ישראל, ומעליה קיימות רמת החינוך במגזר הערבי, הדרוזי והיהודי. ומתוך התבוננות פנימה, רמתו האינטלקטואלית והפוטנציאלית של התלמיד הבדואי עולה לפעמים בכ- 300% מרמתו האקטואלית, דבר שמבטא בעיות רבות בשיטות ההוראה, תהליכי הלמידה, וסביבה חינוכית- כלכלית-חברתית לא תומכת.

 

אחוז הזכאים לבגרויות איכותיות הינו הנמוך ביותר, ומאידך בחינות המיצ"ב והחומש אינן מבשרות טובות. אסור להתעלם מהצלחות ומתהליכי עבודה שנעשו ונעשים בתוך בתיה"ס אך הדרך ליותר הצלחות ולמצוינות הינה בראשיתה.

 

אחריות ואחריותיות של עו"ה, מנהלי בתי"ס, מנהלי מחלקות חינוך, הורים ומפקחים הינם בצו השעה. מתוך אחריות לאומית של כולנו, העוסקים במלאכת החינוך חלה עלינו חובת ההוכחה לשיפור מתמיד ולהצלחות מורגשות.

 

הדבר בידינו, כי אם תרצו אין זו אגדה.

 

האתר שלפנינו יציג נתונים עדכניים על מערכת החינוך הבדואית, רשימות בעלי תפקידים, מחקרים חדשים, ספרות מידע רלוונטי לעו"ה, לתלמידים ולכל הדורש, כמו כן יאפשר האתר תקשורת אחרת להתכתבות עם הממונה ועם קבוצות דיון לפי עניין.

 

האתר הוא מפה לכל תלמיד, מורה, מנהל ומפקח במגזר הבדואי שדרכה הוא יגיע לכתובת הנכונה במשרד החינוך, ודרכו הוא יכול לתקשר ולשתף את השאר בעשייה החינוכית.

 

בהצלחה לשימור ערכי החברה הבדואית האצילים

להובלה למצויינות, להגשמה עצמית ומימוש הפוטנציאל החיובי המון בכולנו.

בכבוד רב,

ד"ר מוחמד אלהיב

הממונה על החינוך הבדואי

חלק מהתמונות באתר נלקחו מתוך אוסף הצילומים הלאומי


אתר באדיה - ד"ר מוחמד אלהיב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/11/2016