education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא לביולוגיה כיתה י
 

בחוזר מנכ"ל תשע"ד/7(ד) נקבע כי החל משנה"ל תשע"ה ואילך זכאות לתעודת בגרות מותנית בלימוד מבוא למדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות במשך שנה אחת, ללא קשר למקצוע שבו יבחר התלמיד להתמחות. מבוא למדעים יכול להיות אחד המקצועות מתוך אשכול המדעים, כמפורט בחוזר. אחת האפשרויות היא לבחור במבוא לביולוגיה, עליו אנו ממליצים בחום.

תלמידים המתמחים בביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל צריכים ללמוד 450 שעות לימוד לפחות

(15 ש"ש), על פי תכנית לימודים בביולוגיה 2015. ובנוסף, נדרשים אותם תלמידים ללימודי המקצוע מבוא למדעים בהיקף של 3 ש"ש בכיתה י' – סה"כ 15 ש"ש מקצוע בחירה + 3  ש"ש מבוא למדעים..

 

קישור לתכנית באתר המזכירות הפדגוגית

 

"מבוא למדעים" יכול להיות כאמור "מבוא לביולוגיה".
סמל שאלון  43183

 

כ"מבוא לביולוגיה" מוצעות שלוש אפשרויות :

 

1. מבוא לביולוגיה של האדם, (בדגש ההומיאוסטזיס):
תכנית זו מוצעת לתלמידים שאינם מתמחים בביולוגיה. *

2. פרקים נבחרים בביולוגיה: תכנית זו מוצעת לתלמידים שאינם מתמחים בביולוגיה וגם לתלמידים שמתמחים בביולוגיה, (בבתי ספר שבהם אין אפשרות ללמד מבוא מתחום מדעי אחר)

התכנית כוללת ארבעה נושאים שמתוכם על   המורה לבחור לפחות שניים. 

 •      

  3.  אחד מהקורסים

  מצ"ב מכתב לאישור הקורסים . (01.09.2019)

   


   *  מבוא למדעים (ביולוגיה) לתלמידי משנה

   

 • סמל שאלון 43182

  החל מתשע"ז, תלמידי משנה יוכלו להיבחן ב"מבוא לביולוגיה" - מבוא לביולוגיה של האדם בדגש ההומיאוסטזיס
  כמפורט בתכנית הלימודים המופיעה מעלה.*

   

  ******

  להלן מספר דוגמאות למעבדות המיועדות למבוא לביולוגיה

 • פיזיולוגיה השפעת פעילות על מדדים פיזיולוגיים - עברית

 •  פיזיולוגיה השפעת פעילות על מדדים פיזיולוגיים - ערבית

 •  קרום בררני - דיפוזיה - עברית

 •  קרום בררני - דיפוזיה - ערבית

 •  דיפוזיה - שטח פנים - עברית

 •  דיפוזיה שטח פנים - ערבית

   

 • להלן דוגמאות למבחנים המתאימים למבוא לביולוגיה

   

 • מבחנים לכיתות י'- מתאים גם למבוא לביולוגיה

 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  13/05/2020