education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
קישורים בנושאי חקלאות 
עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך.
 

 כחלק מההערכות לשנת השמיטה,  ניתן להיעזר באתר  "שמיטה  

         משמעותית", שפיתחה בתיה אמסלם. מטרת האתר לשמש מקור לידע 

         ותוכן, בהיבטים הלכתיים, חברתיים ואקולוגיים.

אתר מצויין למורים ולתלמידים בנושא חקלאות מדייקת

 

חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות בעבודה חקלאית במשקים חקלאים, כפרי נוער,

       חוות חקלאיות ופינות חי.

 חוזר מנכ"ל בנושא החוות לחינוך חקלאי ולימודי סביבה: יעוד,תקן, תהליך

         בינוי ונוהל פתיחת חוות חדשות

 

 גליליום- שותפות אזורית בגליל מזרחי לחינוך מדעי וטכנולוגי

 אתר מורי החקלאות

 

מאגר קישורים דיגיטלי - שמיטה

 

נוער שוחר מדע- מכון ווקלני

 

אתר ש.ה.ם – שרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות

 

הארגון לחקלאות אורגנית

 

 ארגון מגדלי דבורים  

 

ארגון מגדלי פרחים 

 

אתר משוב חקלאות

 

  מצגת פינות חי והפעלות עם בעלי חיים במוסדות חינוך

         בעריכת אגף רווחת בעלי חיים, השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות.

 עדכונים בצמחי בית - דובי וולפסון , שה"מ, אגף הפרחים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2021