education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תעודת גמר חקלאית-תכניות לימודים
 

מנהלים ומורים יקרים,

תעודת גמר היא תעודה המעידה שהתלמיד סיים 12 שנות לימוד ונבחן בהבחנות חצונית לבגרות בהיקף של יחידה אחת לפחות.

תעודת הגמר, תונפק לבוגר שאינו זכאי לתעודת בגרות מלאה, או לתעודה טכנולוגית, אשר נכח ב 80% מתוכנית הלימודים בחטיבה העליונה.

תלמידים הלומדים לתעודת גמר חקלאית, נדרשים לעמוד בהיקף לימודים של 180

 שעות- 90 שעות עיוניות ו 90 שעות מעשיות, לפי הסילבוס המצורף. התלמידים יוכלו להבחן במבחן פנימי בית ספרי. המבחן הפנימי מורכב מ: מבחן עיוני (אשר צריך להיות מאושר על ידי המפמ"ר לחקלאות) ומבחן מעשי.

עמידה במבחן  פנימי זה,  תקנה לתלמיד "תעודת גמר חקלאית" המעידה על לימודיו והכשרתו המעשית. תעודה זו תחתם על ידי משרד החקלאות ומשרד החינוך.

בתי הספר המגישים את תלמידיהם לתעודת הגמר, ילמדו ויבחנו את תלמידיהם לפי הסילבוס כמופיע בתכניות הלימודים הבאות:

 

תעודת גמר חקלאית -פינות חי

תעודת גמר חקלאית- גננות ושתלנות

תעודת גמר חקלאית-תזונה וכלכלת בית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/06/2020