education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
הצעות לדרכי הוראה-למידה-הערכה חלופיות ב"גאוגרפיה אדם וסביבה"
 

(מעובד לתכנית הלימודים בגאוגרפיה על פי - צופיה יועד, מנהלת גף תכנים וסגנית מנהלת האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים. יעוץ מדעי: פרופ' מנוחה בירנבוים, אוניברסיטת תל-אביב)

 

מתוך האמור לעיל (ראה רציונל כללי), מומלץ שלא להסתפק ב"הערכה המסכמת" המפיקה ציון מסכם בלבד. ככל שיאומצו דרכי הערכה איכותיות, כך תהווה ההערכה יסוד קונסטרוקטיבי-בונה בתהליכי הלמידה ותגבר ההיענות לצורכיהם השונים של הלומדים: ליכולותיהם, לאינטליגנציות השונות בהן בורכו, לסגנונות הלמידה השונים שלהם וכד'.

 

ההוראה והלמידה המשמעותית נעשים בעיקר במסגרת ה"גאוטופ": למידה בדרך החקר או למידה מבוססת פרויקטים (PBL) מלווים בלימוד תכנים גאוגרפיים ומיומנויות גאוגרפיות רלבנטיות, אשר יתועדו ביומני תיעוד ורפלקציה, ו/או תלקיט. תוצרי הלמידה יהיו מטלות ביצוע, עבודת חקר או מבחנים מסוגים שונים.

 

להלן יובא פירוט הכלים המרכזיים של ה"גאוטופ" לאיסוף ראיות על ההישגים והערכתם, בהם אפשר לעשות שימוש מושכל במהלך הלמידה וההוראה, וכן הצעות למחוונים שונים.

 

באמצעות השימוש בכלים אלה אוספים הלומדים והמורים ראיות על תהליכי הלמידה ומעריכים את הבנת הנלמד, מפרשים ראיות אלה ומיישמים את מסקנותיהם על מנת לקדם את הישגיהם:

 • "גאוטופ"
     • עבודות חקר ו/או מטלות ביצוע
     • PBL - למידה מבוססת פרויקטים ותלקיטים (פורטפוליו)
 • עבודות ומבחנים מסוגים שונים (ובתנאי שיפותחו על פי העקרונות הנ"ל)

ה"גאוטופ" הינה למידה בדרך החקר בגאוגרפיה. הלמידה בדרך החקר מכוונת להבניית ידע חדש במתודה מדעית: זיהוי וניסוח בעיה, שאילת שאלות, ניסוח השערות, תכנון תהליך מחקר לאישוש השערות, איסוף ממצאים, ניתוחם – סינתזה של ידע, הסקת מסקנות וניסוח המלצות. יתכן מגוון של תוצרי חקר, שהעבודה הכתובה או מטלת ביצוע הן חלק מהם.

 

ה"גאוטופ" כמטלת הביצוע היא משימה מאתגרת ומושכת עבור הלומדים שאינה מתרחשת בלחץ של זמן. מטלת ביצוע היא מטלה פתוחה ומורכבת המאפשרת מתן פתרונות שונים. בתחילת ביצועה הלומדים נדרשים לתכנן את מהלך עבודתם ולהפעיל שיקול דעת בבחירת התכנים המתאימים. המשכה של עבודת הלומדים בחקירה ובמתן פתרונות שונים, התבוננות על בעיות מנקודות מבט שונות ושימוש בתהליכי חשיבה מורכבים על מנת להביא לידי ביטוי את הידע שרכשו. מטלת ביצוע מאפשרת עבודה בצוות ומעודדת את העמקת ההבנה באמצעות הדיון הקבוצתי ובאמצעות הערכה עצמית ומהלכים רפלקטיביים של הלומדים.

 

מטרת ה"גאוטופ" היא להעריך את יכולתם של הלומדים ביישום התכנים שלמדו בכיתה, בלמידת חקר חוץ כיתתית, תוך שהם מפעילים מיומנויות חשיבה גבוהות כמו: תכנון, ארגון ומיזוג מידע, הסקת מסקנות, ביקורתיות וכד' (ראה הערת שוליים מספר 1 לעיל).

 

"גאוטופ" בגאוגרפיה עוסק בסוגיות ובדילמות שבהן התלמיד נדרש לפתור בעיה תוך שימוש מושכל בידע, להפיק מוצר המכוון לקהל יעד מוגדר ולהציגו. ה"גאוטופ" דורש מהתלמיד תשובה לאחר העמקה וחקר בנושא שכן יש, כאמור, מספר אפשרויות לתשובה.

 

סוגים של תוצרי "גאוטופ" :

תוצר כתוב

עבודת חקר, דו"חות סיור, עלון הסברה, כרזה, נייר עמדה לנושאי תפקידים ציבוריים

 

תוצר יצירתי

תכנון סיור וירטואלי מודרך, דגם, מצגת מחשב, סרטונים, תערוכת צילומים, הכנת אפליקציה טלפונים סלולריים (כדוגמת "מסלולרי"), מיפוי בכלים מתוקשבים ובאמצעות כלים שכבתיים: GIS, Google Earth, Google Maps Google Street View ועוד.

 

הצגה בע"פ

פרזנטציה, תכנון וביצוע סיור לימודי, נאום שכנוע, שיג ושיח.

 

תהליך פיתוח מטלת הביצוע ראשיתו בהצבת היעדים והמשכו בכתיבת המטלה שביצועה אמור לספק ראיות על מידת השגת היעדים. לצורך הערכת ביצועי הלומדים את המטלה יש להציב קריטריונים מוגדרים היטב וזאת באמצעות מחוון שממדיו מתייחסים ליעדים שהוצבו.

 

המחוון הינו כלי ציינון המארגן קריטריונים לביצוע מטרה ומתארם בדירוגים של איכות. הצבת הקריטריונים מאפשרת ללומדים לדעת מראש מה צפוי מהם בביצוע המטלה וכיצד יוערכו. הציונים מתארים את מה שיימצא בעבודות הלומדים בדרגות ביצוע שונות: גבוהה, בינונית ונמוכה ביחס לכל אחד מהקריטריונים שהוצבו. הם מתארים את איכות אפיוני הביצוע של הלומדים בשלבים השונים של עבודתם עם המטלה במונחים של תוכן ובמונחים של ביצועי חשיבה ולמידה. ציוני הדרך מנוסחים במונחים התנהגותיים וכוללים דוגמאות כך שבאמצעות תיאור זה יוכלו המורים והלומדים להעריך את איכות ביצועה של המטלה.

 

תלקיט (פורטפוליו)

התלקיט הינו אוסף מכוון של חלק מעבודות הלומדים שנבחרו במהלך השנה בקפידה על ידי הלומדים על מנת להביאם כראיות למהלכי הלמידה ולביצועי ההבנה שלהם בחומר הנלמד. התלקיט משקף את מאמציהם, את התקדמותם ואת הישגיהם של הלומדים במקצוע הנלמד. התלקיט משמש כמכשיר להערכה מתמשכת של תהליך הלמידה ותוצאותיה, ומעיד על תהליך הבניית הידע של הלומדים במהלך למידתם. מאחר שהתלקיט נבנה על ידי כל לומד ולומדת, הוא מהווה בסיס לביטוי עצמי וייחודי.

 

עקרונות לבניית תלקיט: הלומדים יקבעו וינסחו עם המורים א. קריטריונים ברורים לבחירת החומר שייכלל בתלקיט; ב. קריטריונים ברורים לשיפור החומר. הלומדים יהיו אחראים לניהול התלקיט לאורך השנה ולבחירת הראיות שיכללו בו.

 

בתלקיט נכללים פריטים תהליכיים שונים כגון:

שיעורי בית, מבחנים, תוצרי מטלות ביצוע, תוצרי חקירה עיונית, רפלקציה והערכה עצמית, הערכות עמיתים ועוד.
פריטים תהליכיים אלה יכולים להיות מסוגים שונים:

 

פריטים כתובים – קטעי עיתונות, מאמרים, סקירת ספרות רלבנטית, תיעוד ראיונות, תיעוד תצפיות, שאלונים וכד'

 

מוקלטים – סרטונים, ראיונות, שידורי טלוויזיה ורדיו רלבנטיים וכד'

 

חזותיים – מפות, תצלומי אוויר וצילומי לווין, תמונות, צילומים וכד'

 

כל פריט שייבחר להיכלל בו ילוּוֶה בהסבר מדוע הוא נבחר, את מה הוא אמור לייצג, איך נוצר, מה היו הקשיים בביצועו, כיצד התגברו על הקשיים, מה הערך המוסף של פריט זה לעולם הידע של הלומדים וכד'.

 

קיימים שלושה סוגים עיקריים של תלקיטים:

 • תלקיט עבודות נבחרות שבו מציגים הלומדים את העבודות הטובות ביותר שביצעו לאורך השנה.
 • תלקיט תהליך שבו כוללים הלומדים דוגמאות המבטאות את תהליך למידתם, ולכן הוא כולל עבודות טובות וטובות פחות, ובתנאי שייצגו את התפתחותם של הלומדים בתהליך למידתם.
 • תלקיט משולב המשלב את שני הסוגים הנ"ל.

חשוב מאוד שהמורים והלומדים יגדירו לעצמם מראש מהי מטרת התלקיט ואיזה שימוש ייעשה בו, ויבנו במשותף קריטריונים ברורים להערכתו.

מבחנים מסוגים שונים

הבחנים והמבחנים יינתנו בכתב או בעל פה בזמן מוגדר, על יחידת חומר מוגדרת, בעזרת אטלס ו/או מפות מקוונות וישלבו אוריינות טקסט, מדרשי תמונה, מקורות מהעיתונות, סרטונים ואנימציות, נתונים עדכניים מהארץ ומהעולם ממקורות מידע מוסמכים וכד'. הבחנים והמבחנים יינתנו במסגרת הכיתה או כמבחן בית שיבדקו את ידיעות הלומדים ביחידת לימוד מצומצמת או מורחבת לגבי תכנים שנלמדו בכיתה ועל כן הם יכללו שאלות שבהן הלומדים נדרשים לחשיבה ברמה גבוהה (הסבר, השוואה, נימוק בעד ונגד, ניתוח, הערכה וכד'), ולא לשינון ולזכירה בלבד. ההערכה על בחנים ומבחנים אלה תינתן באמצעות משוב מפורט בהתאם ליעדים שהציבו המורים והלומדים למהלך הלמידה, ולא רק באמצעות ציון מספרי מסכם בלבד.

 

הצעות למחוונים שונים:

  מחוון למטלת ביצוע
  מחוון לסיור לימודי

  מחוון לפרויקט מלווה בתוצר

  מחוון להערכת תלקיט

  מחוון לדיון דילמה

 

לסיכום

כפי שכבר צוין לעיל, חייבת להישמר ההלימה בין דרכי ההוראה בכיתה לדרכי הלמידה והערכה הנהוגות בה. ולכן:
לימודי הגאוגרפיה צריכים לזמן ללומדים התנסויות בסוגי למידה מגוונים, כאלה היוצרים את תרבות החשיבה בכיתה. "לדבר על תרבות חשיבה כיתתית פירושו להתייחס אל הסביבה הכיתתית שבה חוברים יחד כוחות השפה, הערכים, הציפיות וההרגלים במטרה לחזק ולטפח את מפעל החשיבה הטובה." (טישמן, פרקינס, ג'יי (1996), הכיתה החושבת, מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך, האגף לתכניות לימודים, עמ' 2).

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  10/11/2018