education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים להשכלה כללית
 

שלוש תכניות להשכלה כללית

הגיאוגרפיה היא מקצוע העוסק במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית בעולם, ובחינת קשרי הגומלין ביניהם, ברמות שונות של המרחב – מהמרחב המקומי (הלוקלי) אל המרחב העולמי (הגלובלי) וחזרה למרחב המקומי.

שלושת הנושאים בלימודי ההשכלה הכללית  מייצגים את הייחודיות והדינמיות של תחום הדעת ומדגישים את הלמידה המשמעותית בהוראה מעמיקה של נושאים רלבנטיים ואקטואליים בדרך של חוויה למורה ולתלמיד :

 

 מסמך התכנית להשכלה כללית

 

סמל שאלון השכלה כללית - אגף חברה ורוח 084-083

 

א. גיאואקטואליה – סוגיות נבחרות במזרח התיכון


נושא זה עוסק במרחב הגאוגרפי שישראל מהווה חלק ממנו, לפיכך יש חשיבות להכיר את מאפייניו ומרכיביו.

בחינת הדינמיות, התהליכים והתמורות המתחוללים במזרח התיכון והבנת ההשלכות הישירות והעקיפות על החיים במדינה בעבר, בהווה ולעתיד היא רלבנטית וחיונית לכל תלמיד בישראל .

• מומלץ ללמד יחידה זו באמצעות מקורות מידע עדכניים, סרטונים וסרטים תוך שימוש במפות מקוונות  של המרכז למיפוי ישראל וכן: google earth, google maps, google street view


 מסמך התכנית


ב. קיימות בעין גיאוגרפית


נושא זה עוסק בבחינת מכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית בעולם, ובחינת קשרי הגומלין ביניהם, ברמות שונות של המרחב – מהמרחב המקומי (הלוקלי) אל המרחב

העולמי (הגלובלי) וחזרה למרחב המקומי בעין גיאוגרפית בוחנת של תהליכי פיתוח מקיימים.

• מומלץ ללמד נושא זה בשיתוף עם גורמים סביבתיים ועם המחלקה לאיכות הסביבה ברשות המקומית בשילוב נתונים עדכניים, מדרשי תמונה, סיורים בסביבה ושימוש בכלים דיגיטליים ומפות מקוונות

של המרכז למיפוי ישראל וכן: google earth, google maps, google street view


 מסמך התכנית


ג. אסונות טבע במרחב הגלובלי


נושא זה עוסק ביחסי הגומלין במרחב הגלובלי והלוקלי בדגש על התהליכים המעצבים את כדור הארץ והחיים בו, תוך התייחסות לגורמים מעשי ידי הטבע והאדם ודרכי התמודדות האדם עם תופעות טבע ואסונות

טבע. החידוש בנושא זה הוא ראייה אינטגרטיבית האדם הוא גורם מרכזי המושפע, משפיע, משנה, מסתגל ולעתים אף פוגע בסביבה הטבעית. פעילות זו משבשת לעיתים תהליכים טבעיים ובעקבות זאת מתרחשים

אסונות טבע שתכיפותם ועצמתם גדלה.

תכנית זו מציגה אסונות טבע לסוגיהם ונלמדים גורמיהם, השלכותיהם על האדם ודרכי התמודדות עם נזקיהם.

• מומלץ ללמד יחידה זו באמצעות מקורות מידע עדכניים, סרטונים וסרטים, אנימציות ושימוש במפות המרכז למיפוי ישראל וכן: google earth, google maps, google street view

 

 מסמך התכנית

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017