education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
דיווח ציוני מרכיב ההערכה הבית ספרית  40% בבחינת הבגרות במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית"
 

במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית" הוגדרה גם תכנית ההבחנות החדשה לבגרות, ובה נקבע שבכל מקצועות הבחירה ניתנת לבית הספר האוטונומיה להערכה בית ספרית. ההמלצה היא שבית הספר ייבצע מגוון דרכים של הערכה חלופית במסגרת ההערכה הבית ספרית.

הערכה זו כולל לימוד של תחום התמחות - הפיתוח והתכנון המרחבי או כדור הארץ והסביבה או האדם במרחב החברתי תרבותי.

ההערכה תדווח על ידי בית הספר לאגף הבחינות במשרד החינוך ותשוקלל כ- 40% מציון הבגרות הסופי .

 

דיווח ציון ההערכה הבית ספרית יעשה באחת משתי הדרכים הבאות:

 

1. סמל השאלון ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" להערכה הבית ספרית ללא עבודת חקר - 057283


יש לדווח על הציון הבית ספרי הסופי בלבד בטופס דיווח ממוחשב 9545


2. חדש! 
 סמל שאלון 057288 - להערכה בית ספרית הכוללת עבודת חקר -"גאוטופ"

יש לדווח על הציון הבית ספרי עפ"י מחוון המפמ"ר בטופס דיווח 9588 באפליקציה באתר המרב"ד בין התאריכים 1.3.20-15.7.20

חדש!   כלל הציונים אשר דווחו באמצעות טופס 9588 ידווחו באמצעות אפליקציה
במהלך המועדים האחרונים, אגף הבחינות עושה מאמצים על מנת להקל את עבודתכם ולחסוך מכם ככל שניתן את עבודת הניירת ומילוי הטפסים באופן ידני בהתאם לכך, החל משנת הלימוד תש"ף 2020.
 ציונים בהערכה חלופית תלקיט ועבודת חקר: כלל הציונים בהערכה חלופית אשר בית הספר יבקש לדווח באמצעות טופס 9588 ידווחו באמצעות האפליקציה. על בית הספר לתעד את התהליך הפדגוגי שהביא לציון, וזאת לצורך פיקוח, בקרה ומעקב.
חשוב להבהיר, לא יתקבלו דיווחי ציונים באמצעות אפליקציה, ללא אישור הוועדה המלווה והמפמ"ר לביצוע הערכה החלופית כמטלת ביצוע או עבודת חקר. במקרים אלו, אין לדווח ציונים שנתיים.
לסרטון הדרכה לחץ כאן

הנחיות לדיווח ציונים באמצעות האפליקציה

 

יש למלא בטופס דיווח 9588 - את ארבעת מרכיבי ההערכה המופיעים במחוון (בכל אחד מארבעת המרכיבים ינתן ציון מתוך 100%)

יש לחשב את הציון הסופי על פי משקלם היחסי של המרכיבים ולמלא כציון שנתי וכציון בחינה.

שימו לב :

1. בהתאם להנחיות הנהלת המשרד תלמידים שנבחנים בהערכה חלופית ומגישים עבודות חקר או מטלות ביצוע, על ביה"ס לדווח את הציונים בטופס 9588 ובסמל שאלון 057288, בהתאם לקריטריונים במחוון הנ"ל. עבור בחינות אלה הבוחנים מקבלים תשלום.
ציון בית ספרי שאינו על עבודת חקר או מטלת ביצוע (הכולל דרכי הערכה מגוונות ובחינות בית ספריות) מדווח בסמל שאלון 057283 ע"ג טופס 9545 המקוון כציון סופי בלבד, ללא תשלום לבוחנים.


2.  בקרה על ציוני הערכה חלופית! 
במהלך שנה"ל תש"ף 2020 אגף הבחינות ימשיך לדגום בקרות על ציוני הערכה חלופית שדווחו על ידי בתי הספר. במסגרת הבקרה, יידגמו התוצרים בגינם ניתן הציון ותיבדק מידת ההתאמה בין העבודות לבין הציונים שניתנו. לאור האמור, על בית הספר לתעד בכל דרך אפשרית את התהליך שהביא לציון וכן את התוצר הסופי. יש לשמור את החומרים למשך 3 שנים לפחות.
חשוב להבהיר, בהמשך יפעיל המשרד שקלול דיפרנציאלי בין הבחינות החיצוניות להערכה החלופית.

 

  חוזר אגף הבחינות תש"ף

  פרטים נוספים והנחיות לגבי דיווח מרכיב ההערכה הבית ספרית ולגבי זכאות לגמולים

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  03/01/2020