education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תחומי ההתמחות - נושאים להוראה, ללמידה ולהערכה
במסגרת ההערכה הבית ספרית (40%) 
 

- שאלון 057283 - ללא עבודת חקר

- שאלון 057288 - הכולל עבודת חקר "גאוטופ"

לימוד תחום ההתמחות המשלב בתוכו דרכי הערכה חלופיות מחייב:
א.  בחירה של אחד מתחומי ההתמחות
ב.  לימוד נושאים ועקרונות גאוגרפיים בהתאם לכתוב בטבלאות שלהלן         
ג.  תהליכי למידה – הוראה –
הערכה תוך שימוש במושגים ובמיומנויות גאוגרפיות
ד.
  שילוב ערכים בתהליכי ההוראה  -  למידה – הערכה
ה.  העמקת הלמידה המשמעותית (ראה מסמך
אבני דרך ללמידה משמעותית)

 

במסגרת ההערכה הבית ספרית (40%) יש לבחור ללמד ולהעמיק באחד משלושת תחומי ההתמחות.

תחום 1: כדור הארץ והסביבה

 

נושא ההוראה

דרך ההערכה המומלצת

חלק א'

20% - 15%

מתוך 40%

אסונות טבע והתמודדות האדם עמם

תהליך ההערכה של חלק א' יכלול לפחות ארבע

מתוך דרכי ההערכה הבאות:

          בחנים ומבחנים

          דו"חות סיור

          צילום וניתוח נילווה (בעין גאוגרפית),

          ניתוח נתונים והסקת מסקנות

          מיפוי תופעות ותהליכים וניתוחם

          ניתוח  מאמרים

          ניתוח סרטים רלבנטיים

משאבי טבע ואוצרות טבע וניצול

זיהום משאבי טבע וסביבה

שינויים סביבתיים גלובליים

חלק ב'

 25% - 20%

מתוך 40%

המורה יבחר את הנושא ללמידה ולהעמקה בפרק תהליכים מחזוריים המעצבים את פני כדה"א:

תהליכים אטמוספריים

או

תהליכים גאומורפיים

או

תהליכים הידרולוגיים

- אפשרות א' - שאלון 057288: 

 "גאוטופ" - למידת חקר חוץ כיתתית:

עבודת חקר או למידה מבוססת פרויקטים (PBL )

או מטלת ביצוע 

          חשוב לשלב עיסוק בערכים סביבתיים חברתיים

          חלופות להערכת התהליך והתוצר:

  •  עבודת חקר ופרזנטציה
  • למידה מבוססת פרויקטים הכוללת: תלקיט + תוצר יצירתי + פרזנטציה
  • מטלת ביצוע

- אפשרות ב'- שאלון 057283: 

בחינה בית ספרית מסכמת

 

תחום 2: הפיתוח והתכנון המרחבי

 

נושא ההוראה

דרך ההערכה המומלצת

חלק א'

20% - 15%

מתוך 40%

מדידת רמת הפיתוח של מדינות

תהליך ההערכה של חלק א' יכלול לפחות

ארבע מתוך דרכי ההערכה הבאות:

          בחנים ומבחנים

          דו"חות סיור

          צילום וניתוח נילווה (בעין גאוגרפית),

          ניתוח נתונים והסקת מסקנות

          מיפוי תופעות ותהליכים וניתוחם

          ניתוח  מאמרים

          ניתוח סרטים רלבנטיים

גורמים לשונות בתהליכי הפיתוח

זרזי פיתוח

תכנון ופיתוח במרחב העולמי

חלק ב'

 25% - 20%

מתוך 40%

המורה יבחר את הנושא ללמידה ולהעמקה בפרק:

העיר במרחב העולמי

או

המרחב הכפרי בעולם המפותח והמתפתח

- אפשרות א' - שאלון 057288: 

"גאוטופ" - למידת חקר חוץ כיתתית:

עבודת חקר או למידה מבוססת פרויקטים (PBL )

או  מטלת ביצוע

          חשוב לשלב עיסוק בערכים סביבתיים חברתיים

          חלופות להערכת התהליך והתוצר:

  •  עבודת חקר ופרזנטציה
  • למידה מבוססת פרויקטים הכוללת: תלקיט + תוצר יצירתי + פרזנטציה
  • מטלת ביצוע

- אפשרות ב'- שאלון 057283: 

בחינה בית ספרית מסכמת

 

תחום 3: האדם במרחב החברתי תרבותי

 

נושא ההוראה

דרך ההערכה המומלצת

חלק א'

20% - 15%

מתוך 40%

אוכלוסייה בשינוי – תהליכים דמוגרפיים

תהליך ההערכה של חלק א' יכלול לפחות ארבע

מתוך דרכי ההערכה הבאות:

          בחנים ומבחנים

          דו"חות סיור

          צילום וניתוח נילווה (בעין גאוגרפית),

          ניתוח נתונים והסקת מסקנות

          מיפוי תופעות ותהליכים וניתוחם

          ניתוח  מאמרים

          ניתוח סרטים רלבנטיים

האדם והחברה במרחב הכפרי ובמרחב העירוני

 

 

אדם ומקום – גבולות ותחומים

חלק ב'

 25% - 20%

מתוך 40%

המורה יבחר את הנושא ללמידה ולהעמקה בפרק:

גאוגרפיה של נחשלות ומצוקה

או

תרבות מעצבת מרחב בעידן הגלובלי

- אפשרות א' - שאלון 057288: 

"גאוטופ" - למידת חקר חוץ כיתתית:

עבודת חקר או למידה מבוססת פרויקטים (PBL )

או מטלת ביצוע

          חשוב לשלב עיסוק בערכים סביבתיים חברתיים

          חלופות להערכת התהליך והתוצר:

  •  עבודת חקר ופרזנטציה
  • למידה מבוססת פרויקטים הכוללת: תלקיט + תוצר יצירתי + פרזנטציה
  • מטלת ביצוע

- אפשרות ב'- שאלון 057283: 

בחינה בית ספרית מסכמת

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017