education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
ההישגים המצופים
 

מסמך ההישגים המצופים המובא כאן מצטרף ומשלים את מסמכי תכניות הלימודים המפורטות ואת מסמכי ההלימה ולמעשה מהווים תמצות ומיקוד שלהם. נדגיש כי בתהליכי תכנון ההוראה-למידה-הערכה ראוי לפיכך להתבסס על שלושת סוגי המסמכים ולא להסתפק רק בהתייחסות למסמך ההישגים המצופים.

 

כמו כן, יש לראות את המסמך המפרט את ההישגים המצופים כחלק מציר אורך של תכנון פדגוגי שניים עשר שנתי.

 

 מבוא למסמך ההישגים המצופים

 מסמך ההישגים המצופים

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  08/11/2017