education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים המותאמת
 מסמך רב שנתי
 

המסמך שלפניכם מכוון ליצירת התאמה קבועה בין תכנית הלימודים הרחבה ובין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורה המחויב להוראה משמעותית מעמיקה ופעילה, הוראה המרחיבה דעת, מחנכת לערכים, מקדמת חשיבה ומעוררת סקרנות.

 

  מבנה ההערכה על-פי תכנית ההבחנות החדשה  - קישור לחוברת ובה סמלי השאלונים. "גאוגרפיה אדם וסביבה" בשורות 5701-5711 

 

  רציונל לתכנית הלימודים המותאמת   

 

 תכניות לימודים ומבנה ההערכה בבחינות הבגרות על פי תכנית ההיבחנות החדשה - מסמך רב שנתי*

* שימו לב: בעמודה המתייחסת להערכה חיצונית מופיעים כל הנושאים המוגדרים בפרקי הליבה, אולם  מידי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים יפורסמו באתר המפמ"ר ובחוזר מפמ"ר מספר 1 לחטיבה העליונה, הנושאים שלא יופיעו בבחינת הבגרות באותה שנה

 

להלן קבצים מתוך תכנית הלימודים בתחומים:

הנושאים המסומנים במדגיש ורוד הם הנושאים שאין צורך לכלול בהוראה

הנושאים המסומנים במדגיש צהוב הם הנושאים שלגביהם יתפרסם כל שנה בחוזר מפמ"ר באילו מהם יבחנו התלמידים בהערכה החיצונית באותה שנה


נושאי ליבה

 גאוגרפיה של ארץ ישראל

 גאוגרפיה של המזרח התיכון

ן נתי"ב – ניתוח תופעות יסוד במרחב

 

תחומי ההתמחות

 כדור הארץ והסביבה
 הפיתוח והתכנון המרחבי

שימו לב - מתכנית הלימודים בתחום ההתמחות "הפיתוח והתכנון המרחבי" הושמט בטעות עמוד  141 (מצ"ב), הנכלל בנושאים שיש ללמד לקראת מועד קיץ תשע"ו:

                    השפעת תהליך הגלובליזציה על המדינות המפותחות


 האדם במרחב החברתי תרבותי

 

הערה:  מאמרים אקטואליים נבחרים בגאוגרפיה של ארץ ישראל ובגאוגרפיה של המזרח התיכון, שייכללו בלמידה בשנת הלימודים יפורסמו בחוזר מפמ"ר מספר 1 לחטיבה עליונה .

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017