education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים המותאמת למסגרת שעות ההוראה לשנת הלימודים תש"ף
לתלמידים הניגשים לבחינת בגרות חיצונית במועד קיץ תש"ף
 

מיקוד למידה לקראת בחינת הבגרות - מועד קיץ תש"ף
שימו לב: כל הנושאים מבוססים על
תכנית הלימודים המותאמת לקראת מועד קיץ תש"ף

  רציונל תכנית הלימודים המותאמת

 הנחיה לגבי מבנה הבחינה במתכונת ההיבחנות החדשה

 

לתלמידים הנגשים לבחינת הבגרות החיצונית ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה"  במתכונת ההיבחנות החדשה ביחידות החובה 60% 

 

חובת היבחנות בבחינה מתוקשבת -שאלון 057387 

גרסת נייר בכתב רק לאחר קבלת אישור מפמ"ר - שאלון 057381

 

המסמך שלפניכם מכוון ליצירת התאמה בין תכנית הלימודים הרחבה ובין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורה המחויב להוראה משמעותית מעמיקה ופעילה, הוראה המרחיבה דעת, מחנכת לערכים, מקדמת חשיבה  ומעוררת סקרנות

שימו לב: בכל אחד מהקבצים הודגשו בצבע ורוד נושאים מתוך תכנית הלימודים שאין צורך להעמיק בהם בשנת הלימודים תש"ף (לא יכללו בבחינת הבגרות בתש"ף)

בצבע ירוק - מיקום אפשרי של הנושא בבחינת הבגרות (חלק א' או חלק ב' בפרק - גאוגרפיה של ארץ ישראל) במועד קיץ תש"ף


 

בתכנון מהלך ההוראה-למידה יש להקפיד לעיין במסמך תכנית הלימודים ולשים לב לסעיפי המשנה, למושגים ולפרטים נוספים המופיעים בכל אחד מהפרקים.

מומלץ לכלול בתהליכי ההוראה -למידה שימוש במפות באטלס ובמפות מקוונות


במסמכי ההלימה לא סומנו מושגים שאין ללמד, בשל חשיבות כל המושגים המופיעים בתכנית הלימודים בתהליך ההוראה בכלל ובהתייחס לעובדה שהבחינה כוללת את נתי"ב בפרט.

 

   הגאוגרפיה של ארץ ישראל תש"ף

   הגאוגרפיה של ארץ ישראל - מסמך WORD תש"ף

בפרק הגאוגרפיה של ארץ ישראל יש לכלול בלמידה לקראת בחינת הבגרות במועד קיץ תש"ף את המאמרים שלהלן:

 

    התפלת מי ים - חוסן, אתגרים וסיכונים
        ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה.
        אקולוגיה וסביבה 2017: 8(4): 38-47 

          תרגום לערבית- تحلية مياه البحر - وقاية، تحديات ومخاطر

   הגנה על המערכת הימית בישראל מפני פעילות אנושית, מדיניות ויישום 
       רני עמיר, בתוך: הוד הים  - יציבות ושינוי במערכות
       הימיות של ישראל,   בעריכת: נגה סטמבלר. אילת: 2014.
         תרגום לערבית - حماية النظام البحري في إسرائيل من النشاط البشري,
                               سياسة وتطبيق      

 

 

 הגאוגרפיה של המזרח התיכון תש"ף

 הגאוגרפיה של המזרח התיכון - מסמך WORD תש"ף

 

 

   נתי"ב - ניתוח תופעות יסוד במרחב 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/03/2020