education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא למדעים במדעי הסביבה - כיתה י'
 

 

מדעי הסביבה  הוכר השנה, תש"ף, כאחד מהתחומים שניתן ללמוד במסגרת "מבוא למדעים".

 

שאלוני "מבוא למדעי הסביבה" – שאלון 064-183 ושאלון 064-182
 1. "מבוא למדעי הסביבה " – שאלון 064-183
כלל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים בלימוד מקצוע מדעי בהיקף 3 ש"ש (שווה ערך ל-1 יח"ל) הנקרא: "מבוא למדעים". תלמידים שיבחרו ללמוד במסגרת זו את "מבוא למדעי הסביבה" ילמדו על פי התכנית שתפורסם באתר מפמ"ר מדעי הסביבה , וידווחו בשאלון 064183. דיווח הציונים למשרד החינוך יהיה בהתאם לכללים שפורסמו לבתי הספר על ידי אגף הבחינות.
חשוב להדגיש ש-90 השעות הנלמדות במסגרת ה"מבוא למדעי הסביבה" אינן נכללות במניין השעות של לימודי מגמת מדעי הסביבה ל- 5 יח"ל.
2. "מבוא למדעי הסביבה " – שאלון 064-182

לבי"ס שאין להם הכרה בציון שנתי ולנבחני משנה המעוניינים לתקן או לשפר את הציון הקודם שבו נבחנו בהיותם תלמידים בביה"ס..
שאלון 064-182 מיועד רק לבתי ספר שאין להם הכרה בציון שנתי ואינם יכולים לדווח ציון פנימי. בשאלון 064-183. הודעה נפרדת באשר לכללי ההיבחנות והדיווח תפורסם לבתי הספר אלה על ידי אגף הבחינות.

 

שינויי אקלים הוא אחד האתגרים העומדים היום בפני האנושות, שינויים אלה נובעים בעיקר מהשפעת הפעילות האנושית מאז החלה המהפכה התעשייתית.


תכנית הלימודים במבוא למדעים במדעי הסביבה תתמקד במשבר האקלים שמבטא שינויים מהירים וקיצוניים במזג האוויר.
בתי הספר המעוניינים להתחיל השנה בלימודי מבוא למדעים במדעי הסביבה יוכלו לפנות למפמ"ר.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/08/2020    

עדכוני rss