education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים
 

תכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת בין עקרונות החינוך הסביבתי ובין עקרונות החינוך המדעי. היא מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית, ובהקניית כלים מדעיים לניתוח  היחסים הללו והשלכותיהם. מושם דגש בפיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית במטרה לטפח זיקה ויחס חיובי לסביבה.

התכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. הדיון בדילמות יהיה אינטגרטיבי וישקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים. 

עיקרון דידקטי שביסוד התכנית הוא שילוב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה, לבין מעורבות ואזרחות פעילה. התכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת.

תכנית הלימודים המעודכנת על פי רפורמת הלמידה המשמעותית, נועדה לשתי מטרות:

  1. ליצור הלימה בין היקפי התכנים של תכנית הלימודים ובין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורה המחויב לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים (בוצע לקראת תשע"ד).
  2. ליצור ליבה מחייבת ברמת "מושגים ועקרונות", לכלל התלמידים הלומדים את המקצוע (מחייב את התלמידים במגמת מדעי הסביבה בחטיבה העליונה).

 

עקרונות מנחים בחלוקה ובהלימה:

  • קביעת תכנים משמעותיים בכל אחד מנושאי החובה ליצירת ליבה מחייבת, תוך צמצום היקפי התכנים בכל הנושאים. במקום ללמד את נושא מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ושלושה נושאי בחירה ברמת המושגים והעקרונות, גובשה ליבה (ללא בחירה) הכוללת חלק מהתכנים של כל אחד מהנושאים ברמת המושגים ועקרונות. במקום תכנים שהועברו לרמת ההתמחות והעמקה בכל אחד מהנושאים, הוכנסו לליבה תכנים שבעבר היו נחלת נושא העמקה כמו חלק מנושא הקרינה. היקף השעות שיש להקדיש לרמת המושגים והעקרונות במתכונת חדשה זו – דומה.
  • תכני הליבה המחייבת יהוו בסיס למפרט התכנים של יחידת ההעמקה. 
  • ביחידות ההתמחות והעמקה: למידה של יחידת העמקה אחת בלבד.
  • חלוקה בהתאם לאופי ההערכה " 70-30":
    60% הערכה חיצונית – התכנים של יחידות "מושגים ועקרונות" ונושא אחד ביחידת ה"התמחות והעמקה".
    40% הערכה בית ספרית – יחידת הסדנה הסביבתית ויחידת האקוטופ – עבודת החקר, היחידות המעשיות במסגרת מדעי הסביבה.

חופש בחירה למורה ביחידות המעשיות:

ביחידת הסדנה: בחירת בתי הגידול והסיור בהם, בחירת אופן ההכנה לקראת הסיור, הדגשים במהלך הסיור ואופן סיכום הסיור, עשייה סביבתית – אופן הביצוע

ביחידת האקוטופ: בחירת נושאי החקר ע"י התלמידים, מידת ההעמקה לאחר שהתלמיד עובר את דרישות הסף, שילוב אפשרי של עשייה סביבתית

ביחידות העיוניות, לאחר גיבוש הליבה ברמת "מושגים ועקרונות", תישאר למורה בחירה ביחידת ההתמחות והעמקה. מדי שנה יתאפשר למורה לבחור באחד משלושה נושאים. רשימת הנושאים תפורסם לשלוש שנים עוקבות כך שהמורה יוכל לגבש לעצמו רצף הוראה תלת שנתי.

להלן תכנית הלימודים לתלמידי מגמת מדעי הסביבה בחטיבה העליונה בכתה י', י"א וי"ב.

 תכנית הלימודים החדשה לתלמידי כיתות י' + י"א + י"ב.

בצל מגיפת הקורונה מיקוד תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

 הערכה בית ספרית (40%) במסגרת תכנית הלימודים החדשה, מסמך המלצות והנחיות למורים.

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021    

עדכוני rss