education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לסדנה הסביבתית
 

הסדנה הסביבתית היא עבודת שדה כיתתית שבמסגרתה מכירים התלמידים את המאפיינים של שלוש סביבות שונות.

 

הסדנה הסביבתית היא בהיקף של  1 יח"ל והיא חובה לתלמידים בכל רמות הלימוד (הרמה הרגילה והרמה המוגברת). הפעילות בסביבה במסגרת הסדנה מלווה את הלימוד העיוני, ובמהלכה יכירו התלמידים את המאפיינים של שלוש סביבות שונות תוך שימוש באמצעים טכנולוגים ויישום הידע התיאורטי שנלמד בכיתה. את ההכרות עם הסביבה תלווה פעילות סביבתית שתתבצע בזמן הסיור ו/או בהמשך השנה. הסדנה תתבצע במסגרת כיתתית או קבוצתית.

 

הסדנה מבוססת על פעילויות חוץ-כיתתיות בסביבה, אך יש להקדים לה הכנות בכיתה. המורה יקבע (אפשר עם התלמידים) את הסביבות למחקר, יערוך סיור להכרת הסביבות ומאפייניהן, יבחר מקורות מידע שאליהם יפנה את התלמידים לקבלת רקע על הסביבות, יקבע לוח זמנים לסיורים בסביבות ויבצע את התיאומים הדרושים לקראת הסיורים. התכנית לסדנה הסביבתית תוגש לאישור הפיקוח כמפורט להלן.

 

בסיום הסיור יערך סיכום בכתה, התלמידים יכינו דו"ח בהתאם להנחיות המורה ויבצעו פעילות סביבתית הנגזרת מנושא הסיור. הדו"חות ירוכזו בתלקיט.

הנחיות פדגוגיות למורה בדבר ביצוע הסדנה

דרכי הוראה והצעות לסדנאות ניתן למצוא בחוברות שהוכנו על ידי המרכז להוראת המדעים בטכניון: 
 
מדריך למורה לסדנאות סביבתיות

 

חוברות מתורגמות לערבית :

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  18/11/2019    

עדכוני rss