education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מאמרים מדעיים מעובדים ומאמרים לא מעובדים לצורך שימוש בהוראת חקר. דף בעיבוד/לא סופי
 
 

כתיבה מדעית היא הדרך העיקרית בה חוקרים מתקשרים עם מדענים אחרים, עם בעלי עניין ועם הציבור. בתחומי דעת שונים נעשה שימוש רב במאמרים מדעיים מעובדים ובמאמרים לא מעובדים להוראה. גם במסגרת מדעי הסביבה, פותחו, מספר מאמרים לפעילות מתוקשבת בתחום אקולוגיה, שעשו שימוש במאמרים המפורסמים בכתב העת "אקולוגיה וסביבה" שהוא כתב עת אקדמי בעברית, בו מתפרסמים מאמרי מחקר מתחומים שונים הקשורים לסביבה. בחירת המאמרים ועיבודם לפעילויות מתבצעת בהנחיית מפמ"ר מדעי הסביבה סאמיה אבו חיט ופרופ' טלי טל מנהלת מרכז מורי ביולוגיה ומדעי הסביבה.
מאמרים אלו והפעילויות שפותחו, וכן חומרי עזר נוספים הרלוונטיים לפעילויות מתורגמים לערבית. 
התרגום כולל גם חומרים ותוספות שעיקרן פיתוח שאלות למאמרים ותיקון פעילויות מתוקשבות, על בסיס סקר ומשוב שיתקבל מהמורים ביחס לשימוש במאמרים הקיימים.


צוות הפרויקט:
ד"ר קרן לוי
ד"ר נירית לביא אלון
עינת פילר
פרופ' טלי טל
שחר בוקמן

מתרגם חיצוני – בדיקה ובקרה ד"ר עאוני גבארה

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  10/07/2020    

עדכוני rss