education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
נוהל פינוי חומרים מסוכנים מהמעבדה
 
 1. עם סיום שנת הלימודים תשע"ג נדרש כל מוסד חינוך שיש בו מעבדה לפנות את החומרים המסוכנים והמיותרים מהמעבדות לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה.
 2. האחריות המוחלטת לפינוי החומרים המסוכנים חלה על הרשות המקומית.
 3. לאור זאת, אנו פונים אליכם שתעדכנו את המפקחים על המדעים ואת הקב"טים ברשויות כי הפינוי של החומרים הוא באחריות הרשות המקומית ויסתיים עד תחילת שנת הלימודים.
 4. המלצות להליך הפינוי (באחריות מנהל המדעים ואגף מחוננים):
  א. הפצת מסמך לרכזי המדעים ולמנהלים בדבר הצורך לפינוי חומרים מסוכנים ממעבדות.
  ב. ריכוז חומרים מיותרים ומסוכנים לפינוי במעבדה - ירוכז על ידי הלבורנט במעבדה בבית הספר.
  ג. דיווח כי החומרים מרוכזים ומוכנים לפינוי
  ד. יצירת קשר עם חברה ל"פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות" קיימות מספר חברות כאלו בארץ.
  ה. סיכום לוח זמנים ותיאום מול החברה ובית הספר לזמן ולמקום.
  ו. החברה תפנה את החומרים לרמת חובב בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

בכבוד רב,

רותם זהבי

ממונה בטיחות ארצי

 

בטיחות בחטיבה העליונה

 מצגת בטיחות חט"ע, 2014, מר שלנגר יהושוע

 מצגת כללי בטיחות בפעילות מדעי הסביבה, מר יהושוע שלנגר.

חקירת תאונות מעבדה ובחומרים מסוכנים, מר שלנגר יהושוע

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss